திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अरुट्पॆरुञ्सोति अटैवु
aruṭperuñsōti aṭaivu
उत्तिरञाऩसितम्पर मालै
uttirañāṉasitampara mālai
Sixth Thirumurai

083. अटिमैप् पेऱु
aṭimaip pēṟu

  नेरिसै वॆण्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अरुळ्अळित्ताऩ् अऩ्पळित्ताऩ् अम्पलत्ताऩ् उण्मैप्
  पॊरुळ्अळित्ताऩ् ऎऩ्ऩुट् पुणर्न्दाऩ् - तॆरुळ्अळित्ताऩ्
  ऎस्सो तऩैयुम् इयऱ्ऱामल् आण्टुकॊण्टाऩ्
  अस्सो ऎऩक्कवऩ्पोल् आर्.
 • 2. आरणमुम् आकममुम् आङ्काङ् कुणर्त्तुकिऩ्ऱ
  कारणमुम् कारियमुम् काट्टुवित्ताऩ् - पूरणऩ्सिऱ्
  ऱम्पलत्ताऩ् ऎऩ्ऩासै अप्पऩ् ऎलावल्ल
  सॆम्पलत्तै ऎऩ्उळत्ते सेर्त्तु.
 • 3. सेर्त्ताऩ् पतम्ऎऩ् सिरत्ते तिरुवरुट्कण्
  पार्त्ताऩ्ऎऩ् ऎण्णमॆलाम् पालित्ताऩ् - तीर्त्ताऩ्ऎऩ्
  तुऩ्पमॆलाम् तूक्कमॆलाम् सूऴातु नीक्किविट्टाऩ्
  इऩ्पमॆलाम् तन्दाऩ् इसैन्दु.
 • 4. इसैन्दाऩ्ऎऩ् उळ्ळत् तिरुन्दाऩ् ऎऩैयुम्
  नसैन्दाऩ्ऎऩ् पाट्टै नयन्दाऩ् - असैन्दाटु
  मायै मऩम्अटक्कि वैत्ताऩ् अरुळ्ऎऩुम्ऎऩ्
  तायैमकिऴ् अम्पलवऩ् ताऩ्.
 • 5. ताऩे अरुळ्आऩाऩ् ताऩे पॊरुळ्आऩाऩ्
  ताऩेऎल् लाम्वल्ल ताऩ्आऩाऩ् - ताऩेताऩ्
  नाऩ्आऩाऩ् ऎऩ्ऩुटैय नायकऩ्आ ऩाऩ्ञाऩ
  वाऩ्आऩाऩ् अम्पलत्तॆम् माऩ्.
 • 6. माऩ्मुतला उळ्ळ वऴक्कॆल्लाम् तीर्त्तरुळित्
  ताऩ्मुतलाय् ऎऩ्ऩुळमे सार्न्दमर्न्दाऩ् - तेऩ्मुतलात्
  तित्तिक्कुम् पण्टमॆलाम् सेर्त्ताङ्कॆऩ् सिन्दैतऩिल्
  तित्तिक्कुम् अम्पलत्ताऩ् तेर्न्दु.
 • 7. तेर्न्देऩ् तॆळिन्देऩ् सिवमे पॊरुळ्ऎऩउळ्
  ओर्न्देऩ् अरुळमुतम् उण्किऩ्ऱेऩ् - सार्न्देऩ्सिऱ्
  ऱम्पलत्तिल् ऎल्लाम्वल् लाऩै अवऩ्अरुळाल्
  ऎम्पलत्तॆल् लाम्वलऩ्आ ऩेऩ्.
 • 8. आऩेऩ् अवऩा अवऩ्अरुळाल् आङ्काङ्कु
  नाऩे कळित्तु नटिक्किऩ्ऱेऩ् - ताऩेऎऩ्
  तन्दैऎऩ्पाल् वैत्त तयवैनिऩैक् कुन्दोऱुम्
  सिन्दैवियक् किऩ्ऱेऩ् तॆरिन्दु.
 • 9. तॆरिन्देऩ् अरुळाल् सिवम्ऒऩ्ऱे ऎऩ्ऱु
  पुरिन्देऩ् सिवम्पलिक्कुम् पूसै - विरिन्दमऩस्
  सेट्टैऎलाम् तीर्त्तुविट्टेऩ् सित्तॆल्लाम् वल्लअरुळ्
  नाट्टैऎलाम् कैक्कॊण्टेऩ् नाऩ्.
 • 10. नाऩ्सॆय्त नऱ्ऱवन्दाऩ् यातो नविऱ्ऱरितु
  वाऩ्सॆय्त तेवरॆलाम् वन्देवल् - ताऩ्सॆय्तु
  तम्पलम्ऎऩ् ऱेमतिक्कत् ताऩ्वन्दॆऩ् ऩुट्कलन्दाऩ्
  अम्पलवऩ् तऩ्अरुळि ऩाल्.

அடிமைப் பேறு // அடிமைப் பேறு

No audios found!