திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तोऴिक् कुरिमै किळत्तल्
tōḻik kurimai kiḷattal
अटिमैप् पेऱु
aṭimaip pēṟu
Sixth Thirumurai

082. अरुट्पॆरुञ्सोति अटैवु
aruṭperuñsōti aṭaivu

  कट्टळैक् कलित्तुऱै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अरुट्पॆरुञ् सोतिऎऩ् आरुयि रिल्कलन् ताटुकिऩ्ऱ
  अरुट्पॆरुञ् सोतिऎऩ् अऩ्पिऱ् कलन्दऱि वाय्विळङ्कुम्
  अरुट्पॆरुञ् सोतित्तॆळ् ळारमु ताकिउळ् अण्णिक्किऩ्ऱ
  अरुट्पॆरुञ् सोतिनिऩ् आसैऒऩ् ऱेऎऩ्ऩुळ् आर्किऩ्ऱते.
 • 2. आर्किऩ्ऱ तॆळ्ळमु तिऩ्सुवै ऎऩ्ऎऩ् ऱऱैवऩ्अन्दो
  सार्किऩ्ऱ सिऱ्ऱम् पलप्पॆरुञ् सीरिऩैस् साऱ्ऱुतॊऱुम्
  सेर्किऩ्ऱ नावुटऩ् उळ्ळमुम् आवियुम् तित्तित्तले
  नेर्किऩ्ऱ ताल्ऎऩ् अरुट्पॆरुञ् सोति निऱैन्दुळत्ते.
 • 3. उळत्ते पॆरुङ्कळिप् पुऱ्ऱटि येऩ्मिक उण्णुकिऩ्ऱेऩ्
  वळत्ते अरुट्पॆरुञ् सोतियि ऩाल्ऒळि वाय्न्दॆऩतु
  कुळत्ते निऱैन्दणै युङ्कटन् तोङ्किक् कुलवुपरि
  मळत्ते मिकुन्दु वयङ्कुम् अमुतम् मऩमकिऴ्न्दे.
 • 4. मऩमकिऴ्न् तेऩ्मऩ मायैयै नीक्किऩऩ् मानिलत्ते
  सिऩमॊटुम् काममुम् तीर्न्देऩ् ऎलाम्वल्ल सित्तुम्पॆऱ्ऱेऩ्
  इऩमिकुम् सुत्तसऩ् मार्क्कप् पॆरुनॆऱि ऎय्तिनिऩ्ऱेऩ्
  कऩमिकुम् मऩ्ऱिल् अरुट्पॆरुञ् सोतियैक् कण्टुकॊण्टे.
 • 5. कण्टेऩ् अरुट्पॆरुञ् सोतियैक् कण्कळिल् कण्टुकळि
  कॊण्टेऩ् सिवाऩन्दक् कूत्ताटिक् कॊण्टिक् कुवलयत्ते
  तॊण्टे तिरुअम् पलन्दऩक् काक्किस् सुकअमुतम्
  उण्टेऩ् उयिर्तऴैत् तोङ्कुकिऩ् ऱेऩ्उळ् उवप्पुऱवे.
 • 6. उऱवे ऎऩतिऩ् ऩुयिरेऎऩ् उळ्ळत्तिल् उऱ्ऱिऩिक्कुम्
  नऱवे अरुट्पॆरुञ् सोतिमऩ् ऱोङ्कु नटत्तरसे
  इऱवेऩ् ऎऩत्तुणि वॆय्तिटस् सॆय्तऩै ऎऩ्ऩैइऩि
  मऱवेल् अटिस्सिऱि येऩ्ऒरु पोतु मऱक्किऩुमे.
 • 7. मऱप्पेऩ् अलेऩ्उऩ्ऩै ओर्कण मेऩुम् मऱक्किल्अऩ्ऱे
  इऱप्पेऩ् इतुसत् तियम्सत् तियम्सत् तियम्इसैत्तेऩ्
  पिऱप्पे तविर्त्तॆऩै आट्कॊण् टमुतम् पॆरितळित्त
  सिऱप्पे अरुट्पॆरुञ् सोतिमऩ् ऱोङ्कु सॆऴुञ्सुटरे.
 • 8. सुटरे अरुट्पॆरुञ् सोतिय ऩेपॆण् सुकत्तैमिक्क
  विटरे ऎऩिऩुम् विटुवर्ऎन् ताय्निऩै विट्टयल्ऒऩ्
  ऱटरेऩ् अरैक्कण मुम्पिरिन् ताऱ्ऱलऩ् आणैकण्टाय्
  इटरे तविर्त्तॆऩक् कॆल्ला नलमुम्इङ् कीन्दवऩे.
 • 9. तवनेय मुम्सुत्त सऩ्मार्क्क नेयमुम् सत्तियमाम्
  सिवनेय मुम्तन्दॆऩ् उळ्ळम् तॆळियत् तॆळित्तऩैये
  नवनेय मऩ्ऱिल् अरुट्पॆरुञ् सोतियै नाटिनिऩ्ऱ
  इवऩे अवऩ्ऎऩक् कॊळ्वार्उऩ् अऩ्पर् इरुनिलत्ते.
 • 10. निलत्ते पुऴुत्त पुऴुवुम् अलेऩ्पुऩ् निलत्तिऴिन्द
  मलत्ते पुऴुत्त पुऴुअऩै येऩैअव् वाऩ्तुतिक्कुम्
  कुलत्ते तलैमै कॊटुत्तॆऩ् उळत्तिल् कुलवुकिऩ्ऱाय्
  तलत्ते अरुट्पॆरुञ् सोतिअप् पाऎऩ् तयानितिये.
 • 11. नितिये ऎऩ्ऩुळ्ळ निऱैवे पॊतुविल् निऱैन्दसिव
  पतिये अरुट्पॆरुञ् सोतिय ऩेअम् पलम्विळङ्कुम्
  कतिये ऎऩ्कण्णुम् करुत्तुम् कळिक्कक् कलन्दुकॊण्ट
  मतिये अमुत मऴैयेनिऩ् पेररुळ् वाऴियवे.
 • 12. वाऴिऎऩ् ऱेऎऩै माल्अयऩ् आतियर् वन्दरुट्पेर्
  आऴिऎऩ् ऱेतुतित् तेत्तप् पुरिन्दऩै अऱ्पुतम्नी
  टूऴिअऩ् ऱेऎऩ्ऱुम् साका वरमुम् उवन्दळित्ताय्
  वाऴिमऩ् ऱोङ्कुम् अरुट्पॆरुञ् सोतिनिऩ् मऩ्ऩरुळे.
 • 13. मऩ्ऩिय निऩ्अरु ळारमु तम्तन्दु वाऴ्वित्तुनाऩ्
  उऩ्ऩिय उऩ्ऩिय ऎल्लाम् उतविऎऩ् उळ्ळत्तिले
  तऩ्ऩियल् आकिक् कलन्दित् तरुणम् तयवुसॆय्ताय्
  तुऩ्ऩिय निऩ्ऩरुळ् वाऴ्क अरुट्पॆरुञ् सोतियऩे.

அருட்பெருஞ்சோதி அடைவு // அருட்பெருஞ்சோதி அடைவு

No audios found!