திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചന്‍മാര്‍ക്ക നിലൈ
saṉmārkka nilai
തലൈവി തോഴിക്കു ഉരൈത്തല്‍
talaivi tōḻikku uraittal
Sixth Thirumurai

073. ചിവാനന്തപ് പറ്റു
sivāṉantap paṟṟu

  കട്ടളൈക് കലിത്തുറൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. വേതമും വേതത്തിന്‍ അന്തമും പോറ്റ വിളങ്കിയനിന്‍
  പാതമും മാമുടി യുംകണ്‍ടു കൊള്‍ളും പടിഎനക്കേ
  പോതമും പോതത് തരുള്‍അമു തുംതന്ത പുണ്‍ണിയനേ
  നാതമും നാത മുടിയും കടന്ത നടത്തവനേ.
 • 2. വണ്‍ണപ്പൊന്‍ നംപല വാഴ്വേഎന്‍ കണ്‍ണിനുള്‍ മാമണിയേ
  ചുണ്‍ണപ്പൊന്‍ നീറ്റൊളി ഓങ്കിയ ചോതിച് ചുകപ്പൊരുളേ
  എണ്‍ണപ്പ യിന്‍റഎന്‍ എണ്‍ണം എലാംമുന്‍നര്‍ ഈകഇതെന്‍
  വിണ്‍ണപ്പം ഏറ്റു വരുവായ്എന്‍ പാല്‍വിരൈന്‍ തേവിരൈന്തേ.
 • 3. ചിറ്ചപൈ അപ്പനൈക് കണ്‍ടുകൊണ്‍ ടേന്‍അരുള്‍ തെള്‍ളമുതം
  ചറ്ചപൈ ഉള്‍ളം തഴൈക്കഉണ്‍ ടേന്‍ഉണ്‍മൈ താന്‍അറിന്ത
  നറ്ചപൈച് ചിത്തികള്‍ എല്‍ലാംഎന്‍ കൈവചം നണ്‍ണപ്പെറ്റേന്‍
  പൊറ്ചപൈ ഓങ്കപ് പുരിന്താടു തറ്കുപ് പുകുന്തനനേ.
 • 4. വരൈയറ്റ ചീര്‍പ്പെരു വാഴ്വുതന്‍ തെന്‍മനം മന്‍നിഎന്‍റും
  പുരൈയറ്റ മെയ്ന്‍നിലൈ ഏറ്റിമെയ്ഞ് ഞാനപ് പൊതുവിനിടൈത്
  തിരൈയറ്റ കാട്ചി അളിത്തിന്‍ നമുതത് തെളിവരുളി
  നരൈയറ്റു മൂപ്പറ് റിറപ്പറ് റിരുക്കവും നല്‍കിയതേ.
 • 5. തായാകി എന്‍ഉയിര്‍ത് തന്തൈയും ആകിഎന്‍ ചറ്കുരുവായ്ത്
  തേയാപ് പെരുംപതം ആകിഎന്‍ ചത്തിയത് തെയ്വമുമായ്
  വായാരപ് പാടുംനല്‍ വാക്കളിത് തെന്‍ഉളം മന്‍നുകിന്‍റ
  തൂയാ തിരുനട രായാചിറ് റംപലച് ചോതിയനേ.
 • 6. ആതിയും അന്തമും ഇല്‍ലാത് തനിച്ചുട രാകിഇന്‍പ
  നീതിയും നീര്‍മൈയും ഓങ്കപ് പൊതുവില്‍ നിരുത്തമിടും
  ചോതിയും വേതിയും നാന്‍അറിന്‍ തേന്‍ഇച് ചെകതലത്തില്‍
  ചാതിയും പേതച് ചമയമും നീങ്കിത് തനിത്തനനേ.
 • 7. തന്‍നേ രിലാത തലൈവാചിറ് റംപലം തന്‍നില്‍എന്‍നൈ
  ഇന്‍നേ അടൈകുവിത് തിന്‍പരുള്‍ വായ്ഇതു വേതരുണം
  അന്‍നേ എനൈപ്പെറ്റ അപ്പാഎന്‍ റുന്‍നൈ അടിക്കടിക്കേ
  ചൊന്‍നേന്‍മുന്‍ ചൊല്‍ലുകിന്‍ റേന്‍പിറ ഏതുന്‍ തുണിന്തിലനേ.
 • 8. തേകാതി മൂന്‍റുംഉന്‍ പാറ്കൊടുത് തേന്‍നിന്‍ തിരുവടിക്കേ
  മോകാ തിപന്‍എന്‍ റുലകവര്‍ തൂറ്റ മുയലുകിന്‍റേന്‍
  നാകാ തിപരും വിയന്തിട എന്‍എതിര്‍ നണ്‍ണിഎന്‍റും
  ചാകാ വരന്തന്തു ചന്‍മാര്‍ക്ക നീതിയും ചാറ്റുകവേ.
 • 9. കറ്റേന്‍ചിറ് റംപലക് കല്‍വിയൈക് കറ്റുക് കരുണൈനെറി
  ഉറ്റേന്‍എക് കാലമും ചാകാമല്‍ ഓങ്കും ഒളിവടിവം
  പെറ്റേന്‍ ഉയര്‍നിലൈ പെറ്റേന്‍ ഉലകില്‍ പിറനിലൈയൈപ്
  പറ്റേന്‍ ചിവാനന്തപ് പറ്റേഎന്‍ പറ്റെനപ് പറ്റിനനേ.
 • 10. തീമൈകള്‍ യാവും തൊലൈത്തുവിട് ടേന്‍ഇത് തിനന്തൊടങ്കിച്
  ചേമനല്‍ ഇന്‍പച് ചെയലേ വിളങ്കമെയ്ച് ചിത്തിഎലാം
  കാമമുറ് റെന്‍നൈക് കലന്തുകൊണ്‍ ടാടക് കരുണൈനടത്
  താമന്‍എന്‍ ഉള്‍ളമും ചാരവും പെറ്റനന്‍ ചത്തിയമേ.

  • 327. നണ്‍ണിനനേ - മുതറ്പതിപ്പു., പൊ. ചു., ച. മു. ക.

சிவானந்தப் பற்று // சிவானந்தப் பற்று

No audios found!