திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അന്തോ പത്തു
antō pattu
ചിവാനന്തപ് പറ്റു
sivāṉantap paṟṟu
Sixth Thirumurai

072. ചന്‍മാര്‍ക്ക നിലൈ
saṉmārkka nilai

  നേരിചൈ വെണ്‍പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ചിത്തിപുരത്തേ തിനന്തോറും ചീര്‍കൊളരുള്‍
  ചത്തിവിഴാ നീടിത് തഴൈത്തോങ്ക - എത്തിചൈയില്‍
  ഉള്‍ളവരും വന്തേ ഉവകൈ ഉറുകമതത്
  തുള്‍ളല്‍ ഒഴിക തൊലൈന്തു.
 • 2. ഒന്‍റേ ചിവംഎന്‍ റുണര്‍ന്തിവ് വുലകമെലാം
  നന്‍റേ ഒരുമൈയുറ്റു നണ്‍ണിയേ - മന്‍റേ
  നടംപുരിയും പാത നളിനമലര്‍ക് കുള്‍ളം
  ഇടംപുരിക വാഴ്ക ഇചൈന്തു.
 • 3. ചിറ്ചപൈയും പൊറ്ചപൈയും ചിത്തി വിളക്കത്താല്‍
  നറ്ചകമേല്‍ നീടൂഴി നണ്‍ണിടുക - ചറ്ചപൈയോര്‍
  പോറ്റിവരം പെറ്റുവകൈ പൂരിക്ക വാഴ്ന്തിടുക
  നാറ്റിചൈയും വാഴ്ക നയന്തു.
 • 4. അച്ചന്‍ തവിര്‍ത്തേ അരുളിറ് ചെലുത്തുകിന്‍റ
  വിച്ചൈ അരചേ വിളങ്കിടുക - നച്ചരവം
  ആതിക് കൊടിയഉയിര്‍ അത്തനൈയും പോയ്ഒഴിക
  നീതിക് കൊടിവിളങ്ക നീണ്‍ടു.
 • 5. കരുണൈഇലാ ആട്ചി കടുകി ഒഴിക
  അരുള്‍നയന്ത നന്‍മാര്‍ക്കര്‍ ആള്‍ക - തെരുള്‍നയന്ത
  നല്‍ലോര്‍ നിനൈത്ത നലംപെറുക നന്‍റുനിനൈത്
  തെല്‍ലോരും വാഴ്ക ഇചൈന്തു.
 • 6. പുല്‍ലൊഴുക്കം എല്‍ലാം പുണരിയിടൈപ് പോയ്ഒഴിക
  നല്‍ലൊഴുക്കം ഒന്‍റേ നലംപെറുക - ഇല്‍ലൊഴുക്കില്‍
  ചെത്താര്‍കള്‍ എല്‍ലാം തിരുംപ എഴുന്തുമനം
  ഒത്താരായ് വാഴ്ക ഉവന്തു.
 • 7. ചെത്താര്‍ എഴുക ചിവമേ പൊരുള്‍എന്‍റേ
  ഇത്താ രണിയില്‍ ഇരുന്തൊളിര്‍ക - ചുത്തചിവ
  ചന്‍മാര്‍ക്കം ഒന്‍റേ തഴൈക്ക തയവറിയാത്
  തുന്‍മാര്‍ക്കം പോക തൊലൈന്തു.
 • 8. ചെത്തവര്‍കള്‍ എല്‍ലാം തിരുംപ എഴുന്തുവരച്
  ചിത്തംവൈത്തുച് ചെയ്കിന്‍റ ചിത്തിയനേ - ചുത്തചിവ
  ചന്‍മാര്‍ക്ക ചങ്കത് തലൈവനേ നിറ്പോറ്റും
  എന്‍മാര്‍ക്കം നിന്‍മാര്‍ക്ക മേ.
 • 9. നല്‍ലാരും എന്‍നൈ നയന്താരും നന്‍മൈചൊല
  വല്‍ലാരും എന്‍നൈ വളര്‍ത്താരും - എല്‍ലാരും
  നീഎന്‍ റിരുക്കിന്‍റേന്‍ നിന്‍മലനേ നീപെറ്റ
  ചേയ്എന്‍ റിരുക്കിന്‍റേന്‍ ചേര്‍ന്തു.
 • 10. ആടഎടുത് താന്‍എന്‍ ററൈകിന്‍റീര്‍ എന്‍തലൈമേല്‍
  ചൂടഎടുത് താന്‍എന്‍റു ചൊല്‍കിന്‍റേന്‍ - നാടറിയ
  ഇവ്വഴക്കൈ യാര്‍പാല്‍ ഇചൈത്തറുത്തുക് കൊള്‍കിറ്പാം
  കവ്വൈഅറ്റ അംപലത്താന്‍ കാല്‍.
 • 11. നോവാതു നോന്‍പെനൈപ്പോല്‍ നോറ്റവരും എഞ്ഞാന്‍റും
  ചാവാ വരംഎനൈപ്പോല്‍ ചാര്‍ന്തവരും - തേവാനിന്‍
  പേരരുളൈ എന്‍പോലപ് പെറ്റവരും എവ്വുലകില്‍
  യാര്‍ഉളര്‍നീ ചറ്റേ അറൈ.

சன்மார்க்க உலகின் ஒருமைநிலை // சன்மார்க்க நிலை

No audios found!