திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नॆञ्सोटु नेर्तल् (तिल्लैयुम् पार्वतिपुरमुम्)
neñsōṭu nērtal (tillaiyum pārvatipuramum)
पामालै एऱ्ऱल्
pāmālai ēṟṟal
Sixth Thirumurai

087. कैम्माऱिऩ्मै
kaimmāṟiṉmai

  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. कटैयेऩ् पुरिन्द कुऱ्ऱमॆलाम् करुता तॆऩ्ऩुट् कलन्दुकॊण्टु
  तटैये मुऴुतुम् तविर्त्तरुळित् तऩित्त ञाऩ अमुतळित्तुप्
  पुटैये इरुत्ति अरुट्सित्तिप् पूवै तऩैयुम् पुणर्त्तिअरुट्
  कॊटैये कॊटुत्ताय् निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 2. कटुत्त मऩत्तै अटक्किऒरु कणमुम् इरुक्क माट्टाते
  पटुत्त सिऱियेऩ् कुऱ्ऱमॆलाम् पॊऱुत्तॆऩ् अऱिवैप् पलनाळुम्
  तटुत्त तटैयैत् तविर्त्तॆऩ्ऱुम् साका नलञ्सॆय् तऩिअमुतम्
  कॊटुत्त कुरुवे निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 3. मरुवुम् उलकम् मतित्तिटवे मरण पयन्दीर्त् तॆऴिल्उऱुनल्
  उरुवुम् पॊरुळ्ऒऩ् ऱॆऩत्तॆळिन्द उणर्वुम् ऎऩ्ऱुम् उलवात
  तिरुवुम् परम सित्तिऎऩुम् सिऱप्पुम् इयऱ्कैस् सिवम्ऎऩुम्ओर्
  कुरुवुम् कॊटुत्ताय् निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 4. सेट्टित् तुलकस् सिऱुनटैयिल् पल्काल् पुकुन्दु तिरिन्दुमयल्
  नीट्टित् तलैन्द मऩत्तैऒरु निमिटत् तटक्किस् सऩ्मार्क्कक्
  कोट्टिक् कियऩ्ऱ कुणङ्कळॆलाम् कूटप् पुरिन्दु मॆय्न्निलैयैक्
  काट्टिक् कॊटुत्ताय् निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 5. तोलैक् करुतित् तिऩन्दोऱुम् सुऴऩ्ऱु सुऴऩ्ऱु मयङ्कुम्अन्द
  वेलैक् किसैन्द मऩत्तैमुऱ्ऱुम् अटक्कि ञाऩ मॆय्न्नॆऱियिल्
  कोलैत् तॊलैत्तुक् कण्विळक्कम् कॊटुत्तु मेलुम् वेकात
  कालैक् कॊटुत्ताय् निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 6. पट्टिप् पकट्टिऩ् ऊर्तिरिन्दु पणमे निलमे पावैयरे
  तॆट्टिऱ् कटुत्त पॊय्ऒऴुक्कस् सॆयले ऎऩ्ऱु तिरिन्दुलकिल्
  ऒट्टिक् कुतित्तुस् सिऱुविळैयाट् टुञऱ्ऱि योटुम् मऩक्कुरङ्कैक्
  काट्टिक् कॊटुत्ताय् निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 7. मतियैक् कॆटुत्तु मरणम्ऎऩुम् वऴक्कैप् पॆरुक्कि इटर्प्पटुम्ओर्
  वितियैक् कुऱित्त समयनॆऱि मेवा तॆऩ्ऩैत् तटुत्तरुळाम्
  पतियैक् करुतिस् सऩ्मार्क्कप् पयऩ्पॆऱ् ऱिटऎऩ् उट्कलन्दोर्
  कतियैक् कॊटुत्ताय् निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 8. तरुण नितिये ऎऩ्ऩॊरुमैत् ताये ऎऩ्ऩैत् तटुत्ताण्टु
  वरुण निऱैविल् सऩ्मार्क्कम् मरुवप् पुरिन्द वाऴ्वेनल्
  अरुण ऒळिये ऎऩस्सिऱिते अऴैत्तेऩ् अऴैक्कुम् मुऩ्वन्दे
  करुणै कॊटुत्ताय् निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 9. पॊऱ्पङ् कयत्तिऩ् पुतुनऱवुम् सुत्त सलमुम् पुकल्किऩ्ऱ
  वॆऱ्पन् तरमा मतिमतुवुम् विळङ्कु329 पसुविऩ् तीम्पालुम्
  नऱ्पञ् सकमुम् ऒऩ्ऱाकक् कलन्दु मरण नवैतीर्क्कुम्
  कऱ्पङ् कॊटुत्ताय् निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 10. पुलैयैत् तविर्त्तॆऩ् कुऱ्ऱमॆलाम् पॊऱुत्तु ञाऩ पूरणमा
  निलैयैत् तॆरित्तुस् सऩ्मार्क्क नीतिप् पॊतुविल् निरुत्तमिटुम्
  मलैयैक् काट्टि अतऩटियिल् वयङ्क इरुत्तिस् साकात
  कलैयैक् कॊटुत्ताय् निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 11. अरुणा टऱिया मऩक्कुरङ्कै अटक्कत् तॆरिया ततऩॊटुसेर्न्
  तिरुणा टऩैत्तुम् सुऴऩ्ऱुसुऴऩ् ऱिळैत्तुक् कळैत्तेऩ् ऎऩक्कन्दो
  तॆरुणा टुलकिल् मरणम्उऱात् तिऱन्दन् तऴियात् तिरुअळित्त
  करुणा नितिये निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 12. मण्णुळ् मयङ्किस् सुऴऩ्ऱोटु मऩत्तै अटक्कत् तॆरियाते
  पॆण्णुळ् मयलैप् पॆरुङ्कटल्पोल् पॆरुक्कित् तिरिन्देऩ् पेयेऩै
  विण्णुळ् मणिपोऩ् ऱरुट्सोति विळैवित् ताण्ट ऎऩ्ऩुटैय
  कण्णुळ् मणिये निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 13. पुलन्द मऩत्तै अटक्किऒरु पोतु निऩैक्क माट्टाते
  अलन्द सिऱियेऩ् पिऴैपॊऱुत्ते अरुळा रमुतम् अळित्तिङ्के
  उलन्द उटम्पै अऴियात उटम्पाप् पुरिन्दॆऩ् उयिरिऩुळे
  कलन्द पतिये निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 14. तऩिये किटन्दु मऩङ्कलङ्कित् तळर्न्दु तळर्न्दु सकत्तिऩिटै
  इऩिये तुऱुमो ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎन्दाय् ऎऩतु पिऴैकुऱित्तु
  मुऩियेल् ऎऩनाऩ् मॊऴिवतऱ्कु मुऩ्ऩे करुणै अमुतळित्त
  कऩिये करुम्पे निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 15. पॆण्णे पॊरुळे ऎऩस्सुऴऩ्ऱ पेतै मऩत्ताल् पॆरितुऴऩ्ऱ
  पुण्णे ऎऩुम्इप् पुलैउटम्पिल् पुकुन्दु तिरिन्द पुलैयेऱ्कुत्
  तण्णेर् मतियिऩ् अमुतळित्तुस् साका वरन्दन् ताट्कॊण्ट
  कण्णे मणिये निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 16. पॊरुत्तिक् कॊटुत्त पुलैउटम्पिल् पुकुन्देऩ् पुणैत्तऱ् किणङ्कात
  ऎरुत्तिल् तिरिन्देऩ् सॆय्पिऴैयै ऎण्णा तन्दो ऎऩैमुऱ्ऱुम्
  तिरुत्तिप् पुऩित अमुतळित्तुस् सित्ति निलैमेल् सेर्वित्तॆऩ्
  करुत्तिल् कलन्दोय् निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 17. पॆण्णुक् किसैन्दे पलमुकत्तिल् पेय्पोल् सुऴऩ्ऱ पेतैमऩत्
  तॆण्णुक् किसैन्दु तुयर्क्कटलाऴ्न् तिरुन्देऩ् तऩ्ऩै ऎटुत्तरुळि
  विण्णुक् किसैन्द कतिर्पोल्ऎऩ् विवेकत् तिसैन्दु मेलुम्ऎऩ्तऩ्
  कण्णुक् किसैन्दोय् निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 18. माट्सि अळिक्कुम् सऩ्मार्क्क मरपिल् मऩत्तैस् सॆलुत्तुतऱ्कोर्
  सूऴ्स्सि अऱिया तुऴऩ्ऱेऩैस् सूऴ्स्सि अऱिवित् तरुळरसिऩ्
  आट्सि अटैवित् तरुट्सोति अमुतम् अळित्ते आऩन्दक्
  काट्सि कॊटुत्ताय् निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे
 • 19. पॊय्यिऱ् किटैत्त मऩम्पोऩ पोक्किल् सुऴऩ्ऱे पॊय्उलकिल्
  वॆय्यिऱ् किटैत्त पुऴुप्पोल वॆतुम्पिक् किटन्द वॆऱियेऱ्कु
  मॆय्यिऱ् किटैत्ते सित्तिऎलाम् विळैवित् तिटुमा मणियाय्ऎऩ्
  कैयिऱ् किटैत्तोय् निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.
 • 20. पोतल् ऒऴिया मऩक्कुरङ्किऩ् पोक्कै अटक्कत् तॆरियातु
  नोतल् पुरिन्द सिऱियेऩुक् किरङ्किक् करुणै नोक्कळित्तुस्
  सातल् ऎऩुम्ओर् सङ्कटत्तैत् तविर्त्तॆऩ् उयिरिल् ताऩ्कलन्द
  कातल् अरसे निऩ्तऩक्कुक् कैम्मा ऱेतु कॊटुप्पेऩे.

  • 329. विळङ्कुम् - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ, सु., पि. इरा., स. मु. क.

அருட்கொடைப் புகழ்ச்சி // கைம்மாறின்மை

No audios found!