திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
कैम्माऱिऩ्मै
kaimmāṟiṉmai
तिरुवरुट् कॊटै
tiruvaruṭ koṭai
Sixth Thirumurai

088. पामालै एऱ्ऱल्
pāmālai ēṟṟal

  नेरिसै वॆण्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. नाऩ्पुऩैन्द सॊऩ्मालै नऩ्मालै ऎऩ्ऱरुळित्
  ताऩ्पुऩैन्दाऩ् ञाऩ सपैत्तलैवऩ् - तेऩ्पुऩैन्द
  सॊल्लाळ् सिवकाम सुन्दरियैत् तोळ्पुणर्न्द
  नल्लाऩ्तऩ् ताट्के नयन्दु.
 • 2. सॊल्लुकिऩ्ऱ ऎऩ्सिऱुवाय्स् सॊऩ्मालै अत्तऩैयुम्
  वॆल्लुकिऩ्ऱ तुम्पैऎऩ्ऱे मेल्अणिन्दाऩ् - वल्लिसिव
  काम सवुन्दरिक्कुक् कण्णऩैयाऩ् ञाऩसपैस्
  सेमनट राजऩ् तॆरिन्दु.
 • 3. एताकु मोऎऩनाऩ् ऎण्णि इसैत्तऎलाम्
  वेताक मम्ऎऩ्ऱे मेल्अणिन्दाऩ् - पातार
  विन्दम् ऎऩतुसिर मेल्अमर्त्ति मॆय्अळित्त
  ऎन्दैनट राजऩ् इसैन्दु.
 • 4. इऩ्ऩुरैअऩ् ऱॆऩ्ऱुलकम् ऎल्लाम् अऱिन्दिटुक
  ऎऩ्ऩुरैयुम् पॊऩ्ऩुरैऎऩ् ऱेअणिन्दाऩ् - तऩ्ऩुरैक्कु
  नेर्ऎऩ्ऱाऩ् नीटुलकिल् निऩ्पोल् उरैक्कवल्लार्
  आर्ऎऩ्ऱाऩ् अम्पलवऩ् आय्न्दु.
 • 5. ऎऩ्पाट्टुक् कॆण्णात तॆण्णि इसैत्तेऩ्ऎऩ्
  तऩ्पाट्टैस् सत्तियमात् ताऩ्पुऩैन्दाऩ् - मुऩ्पाट्टुक्
  कालैयिले वन्दु करुणैअळित् तेतरुमस्
  सालैयिले वाऎऩ्ऱाऩ् ताऩ्.
 • 6. ऎऩ्ऩे अतिसयम्ई तिव्वुलकीर् ऎऩ्ऩुरैयैप्
  पॊऩ्ऩे ऎऩमेऱ् पुऩैन्दुकॊण्टाऩ् - तऩ्ऩेरिल्
  नल्आ रणङ्कळ्ऎलाम् नाणियवे ऎल्लाञ्सॆय्
  वल्लाऩ् तिरुक्करुणै वाय्प्पु.
 • 7. मुऩ्पिऩ्अऱि यातु मॊऴिन्दमॊऴि मालैऎलाम्
  अऩ्पिऩ् इसैन् तन्दो अणिन्दुकॊण्टाऩ् - ऎऩ्परुवम्
  पारातु वन्दॆऩ् परुवरल्ऎल् लाम्तविर्त्तुत्
  तारा वरङ्कळॆलाम् तन्दु.
 • 8. पॊऩ्ऩॊप्प ताम्ऒरुनी पोऱ्ऱियसॊऩ् मालैऎऩ्ऱे
  ऎऩ्ऩप्पऩ् ऎऩ्सॊल् इसैन्दणिन्दाऩ् - तऩ्ऒप्पिल्
  वल्लाऩ् इसैन्दतुवे मामालै अऱ्पुतम्ई
  तॆल्लाम् तिरुवरुट्सी रे.
 • 9. पिऩ्मुऩ्अऱि येऩ्नाऩ् पितऱ्ऱियसॊऩ् मालैऎलाम्
  तऩ्मुऩ्अरङ् केऱ्ऱॆऩवे ताऩ्उरैत्ताऩ् - ऎऩ्मुऩ्
  इरुन्दाऩ्ऎऩ् ऩुळ्ळे इरुक्किऩ्ऱाऩ् ञाऩ
  मरुन्दाऩ्सिऱ् ऱम्पलत्ताऩ् वाय्न्दु.
 • 10. नीयेऎऩ् पिळ्ळैइङ्कु निऩ्पाट्टिल् कुऱ्ऱमॊऩ्ऱुम्
  आयेम्ऎऩ् ऱन्दो अणिन्दुकॊण्टाऩ् - नायेऩ्सॆय्
  पुण्णियम्इव् वाऩिऱ् पुवियिऩ् मिकप्पॆरिताल्
  ऎण्णियऎल् लाम्पुरिकिऩ् ऱेऩ्.
 • 11. ऎण्णुकिऩ्ऱेऩ् ऎण्णुतॊऱॆऩ् ऎण्णमॆलाम् तित्तिक्क
  नण्णुकिऩ्ऱ तॆऩ्पुकल्वेऩ् नाऩिलत्तीर् - उण्णुकिऩ्ऱ
  उळ्ळमुतो नाऩ्ताऩ् उञऱ्ऱुतवत् ताऱ्किटैत्त
  तॆळ्ळमुतो अम्पलवऩ् सीर्.
 • 12. आक्कि अळित्तल्मुत लान्दॊऴिल्ओर् ऐन्दिऩैयुम्
  तेक्कि अमुतॊरुनी सॆय्ऎऩ्ऱाऩ् - तूक्कि
  ऎटुत्ताऩ् अणैत्ताऩ् इऱवात तेकम्
  कॊटुत्ताऩ्सिऱ् ऱम्पलत्तॆऩ् को.

பாமாலை ஏற்றல் // பாமாலை ஏற்றல்

No audios found!