திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
നെഞ്ചോടു നേര്‍തല്‍ (തില്‍ലൈയും പാര്‍വതിപുരമും)
neñsōṭu nērtal (tillaiyum pārvatipuramum)
പാമാലൈ ഏറ്റല്‍
pāmālai ēṟṟal
Sixth Thirumurai

087. കൈംമാറിന്‍മൈ
kaimmāṟiṉmai

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. കടൈയേന്‍ പുരിന്ത കുറ്റമെലാം കരുതാ തെന്‍നുട് കലന്തുകൊണ്‍ടു
  തടൈയേ മുഴുതും തവിര്‍ത്തരുളിത് തനിത്ത ഞാന അമുതളിത്തുപ്
  പുടൈയേ ഇരുത്തി അരുട്ചിത്തിപ് പൂവൈ തനൈയും പുണര്‍ത്തിഅരുട്
  കൊടൈയേ കൊടുത്തായ് നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 2. കടുത്ത മനത്തൈ അടക്കിഒരു കണമും ഇരുക്ക മാട്ടാതേ
  പടുത്ത ചിറിയേന്‍ കുറ്റമെലാം പൊറുത്തെന്‍ അറിവൈപ് പലനാളും
  തടുത്ത തടൈയൈത് തവിര്‍ത്തെന്‍റും ചാകാ നലഞ്ചെയ് തനിഅമുതം
  കൊടുത്ത കുരുവേ നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 3. മരുവും ഉലകം മതിത്തിടവേ മരണ പയന്തീര്‍ത് തെഴില്‍ഉറുനല്‍
  ഉരുവും പൊരുള്‍ഒന്‍ റെനത്തെളിന്ത ഉണര്‍വും എന്‍റും ഉലവാത
  തിരുവും പരമ ചിത്തിഎനും ചിറപ്പും ഇയറ്കൈച് ചിവംഎനുംഓര്‍
  കുരുവും കൊടുത്തായ് നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 4. ചേട്ടിത് തുലകച് ചിറുനടൈയില്‍ പല്‍കാല്‍ പുകുന്തു തിരിന്തുമയല്‍
  നീട്ടിത് തലൈന്ത മനത്തൈഒരു നിമിടത് തടക്കിച് ചന്‍മാര്‍ക്കക്
  കോട്ടിക് കിയന്‍റ കുണങ്കളെലാം കൂടപ് പുരിന്തു മെയ്ന്‍നിലൈയൈക്
  കാട്ടിക് കൊടുത്തായ് നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 5. തോലൈക് കരുതിത് തിനന്തോറും ചുഴന്‍റു ചുഴന്‍റു മയങ്കുംഅന്ത
  വേലൈക് കിചൈന്ത മനത്തൈമുറ്റും അടക്കി ഞാന മെയ്ന്‍നെറിയില്‍
  കോലൈത് തൊലൈത്തുക് കണ്‍വിളക്കം കൊടുത്തു മേലും വേകാത
  കാലൈക് കൊടുത്തായ് നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 6. പട്ടിപ് പകട്ടിന്‍ ഊര്‍തിരിന്തു പണമേ നിലമേ പാവൈയരേ
  തെട്ടിറ് കടുത്ത പൊയ്ഒഴുക്കച് ചെയലേ എന്‍റു തിരിന്തുലകില്‍
  ഒട്ടിക് കുതിത്തുച് ചിറുവിളൈയാട് ടുഞറ്റി യോടും മനക്കുരങ്കൈക്
  കാട്ടിക് കൊടുത്തായ് നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 7. മതിയൈക് കെടുത്തു മരണംഎനും വഴക്കൈപ് പെരുക്കി ഇടര്‍പ്പടുംഓര്‍
  വിതിയൈക് കുറിത്ത ചമയനെറി മേവാ തെന്‍നൈത് തടുത്തരുളാം
  പതിയൈക് കരുതിച് ചന്‍മാര്‍ക്കപ് പയന്‍പെറ് റിടഎന്‍ ഉട്കലന്തോര്‍
  കതിയൈക് കൊടുത്തായ് നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 8. തരുണ നിതിയേ എന്‍നൊരുമൈത് തായേ എന്‍നൈത് തടുത്താണ്‍ടു
  വരുണ നിറൈവില്‍ ചന്‍മാര്‍ക്കം മരുവപ് പുരിന്ത വാഴ്വേനല്‍
  അരുണ ഒളിയേ എനച്ചിറിതേ അഴൈത്തേന്‍ അഴൈക്കും മുന്‍വന്തേ
  കരുണൈ കൊടുത്തായ് നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 9. പൊറ്പങ് കയത്തിന്‍ പുതുനറവും ചുത്ത ചലമും പുകല്‍കിന്‍റ
  വെറ്പന്‍ തരമാ മതിമതുവും വിളങ്കു329 പചുവിന്‍ തീംപാലും
  നറ്പഞ് ചകമും ഒന്‍റാകക് കലന്തു മരണ നവൈതീര്‍ക്കും
  കറ്പങ് കൊടുത്തായ് നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 10. പുലൈയൈത് തവിര്‍ത്തെന്‍ കുറ്റമെലാം പൊറുത്തു ഞാന പൂരണമാ
  നിലൈയൈത് തെരിത്തുച് ചന്‍മാര്‍ക്ക നീതിപ് പൊതുവില്‍ നിരുത്തമിടും
  മലൈയൈക് കാട്ടി അതനടിയില്‍ വയങ്ക ഇരുത്തിച് ചാകാത
  കലൈയൈക് കൊടുത്തായ് നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 11. അരുണാ ടറിയാ മനക്കുരങ്കൈ അടക്കത് തെരിയാ തതനൊടുചേര്‍ന്‍
  തിരുണാ ടനൈത്തും ചുഴന്‍റുചുഴന്‍ റിളൈത്തുക് കളൈത്തേന്‍ എനക്കന്തോ
  തെരുണാ ടുലകില്‍ മരണംഉറാത് തിറന്തന്‍ തഴിയാത് തിരുഅളിത്ത
  കരുണാ നിതിയേ നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 12. മണ്‍ണുള്‍ മയങ്കിച് ചുഴന്‍റോടു മനത്തൈ അടക്കത് തെരിയാതേ
  പെണ്‍ണുള്‍ മയലൈപ് പെരുങ്കടല്‍പോല്‍ പെരുക്കിത് തിരിന്തേന്‍ പേയേനൈ
  വിണ്‍ണുള്‍ മണിപോന്‍ റരുട്ചോതി വിളൈവിത് താണ്‍ട എന്‍നുടൈയ
  കണ്‍ണുള്‍ മണിയേ നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 13. പുലന്ത മനത്തൈ അടക്കിഒരു പോതു നിനൈക്ക മാട്ടാതേ
  അലന്ത ചിറിയേന്‍ പിഴൈപൊറുത്തേ അരുളാ രമുതം അളിത്തിങ്കേ
  ഉലന്ത ഉടംപൈ അഴിയാത ഉടംപാപ് പുരിന്തെന്‍ ഉയിരിനുളേ
  കലന്ത പതിയേ നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 14. തനിയേ കിടന്തു മനങ്കലങ്കിത് തളര്‍ന്തു തളര്‍ന്തു ചകത്തിനിടൈ
  ഇനിയേ തുറുമോ എന്‍ചെയ്വേന്‍ എന്തായ് എനതു പിഴൈകുറിത്തു
  മുനിയേല്‍ എനനാന്‍ മൊഴിവതറ്കു മുന്‍നേ കരുണൈ അമുതളിത്ത
  കനിയേ കരുംപേ നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 15. പെണ്‍ണേ പൊരുളേ എനച്ചുഴന്‍റ പേതൈ മനത്താല്‍ പെരിതുഴന്‍റ
  പുണ്‍ണേ എനുംഇപ് പുലൈഉടംപില്‍ പുകുന്തു തിരിന്ത പുലൈയേറ്കുത്
  തണ്‍ണേര്‍ മതിയിന്‍ അമുതളിത്തുച് ചാകാ വരന്തന്‍ താട്കൊണ്‍ട
  കണ്‍ണേ മണിയേ നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 16. പൊരുത്തിക് കൊടുത്ത പുലൈഉടംപില്‍ പുകുന്തേന്‍ പുണൈത്തറ് കിണങ്കാത
  എരുത്തില്‍ തിരിന്തേന്‍ ചെയ്പിഴൈയൈ എണ്‍ണാ തന്തോ എനൈമുറ്റും
  തിരുത്തിപ് പുനിത അമുതളിത്തുച് ചിത്തി നിലൈമേല്‍ ചേര്‍വിത്തെന്‍
  കരുത്തില്‍ കലന്തോയ് നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 17. പെണ്‍ണുക് കിചൈന്തേ പലമുകത്തില്‍ പേയ്പോല്‍ ചുഴന്‍റ പേതൈമനത്
  തെണ്‍ണുക് കിചൈന്തു തുയര്‍ക്കടലാഴ്ന്‍ തിരുന്തേന്‍ തന്‍നൈ എടുത്തരുളി
  വിണ്‍ണുക് കിചൈന്ത കതിര്‍പോല്‍എന്‍ വിവേകത് തിചൈന്തു മേലുംഎന്‍തന്‍
  കണ്‍ണുക് കിചൈന്തോയ് നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 18. മാട്ചി അളിക്കും ചന്‍മാര്‍ക്ക മരപില്‍ മനത്തൈച് ചെലുത്തുതറ്കോര്‍
  ചൂഴ്ച്ചി അറിയാ തുഴന്‍റേനൈച് ചൂഴ്ച്ചി അറിവിത് തരുളരചിന്‍
  ആട്ചി അടൈവിത് തരുട്ചോതി അമുതം അളിത്തേ ആനന്തക്
  കാട്ചി കൊടുത്തായ് നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ
 • 19. പൊയ്യിറ് കിടൈത്ത മനംപോന പോക്കില്‍ ചുഴന്‍റേ പൊയ്ഉലകില്‍
  വെയ്യിറ് കിടൈത്ത പുഴുപ്പോല വെതുംപിക് കിടന്ത വെറിയേറ്കു
  മെയ്യിറ് കിടൈത്തേ ചിത്തിഎലാം വിളൈവിത് തിടുമാ മണിയായ്എന്‍
  കൈയിറ് കിടൈത്തോയ് നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.
 • 20. പോതല്‍ ഒഴിയാ മനക്കുരങ്കിന്‍ പോക്കൈ അടക്കത് തെരിയാതു
  നോതല്‍ പുരിന്ത ചിറിയേനുക് കിരങ്കിക് കരുണൈ നോക്കളിത്തുച്
  ചാതല്‍ എനുംഓര്‍ ചങ്കടത്തൈത് തവിര്‍ത്തെന്‍ ഉയിരില്‍ താന്‍കലന്ത
  കാതല്‍ അരചേ നിന്‍തനക്കുക് കൈംമാ റേതു കൊടുപ്പേനേ.

  • 329. വിളങ്കും - മുതറ്പതിപ്പു., പൊ, ചു., പി. ഇരാ., ച. മു. ക.

அருட்கொடைப் புகழ்ச்சி // கைம்மாறின்மை

No audios found!