திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുവരുട്പേറു
tiruvaruṭpēṟu
കൈംമാറിന്‍മൈ
kaimmāṟiṉmai
Sixth Thirumurai

086. നെഞ്ചോടു നേര്‍തല്‍ (തില്‍ലൈയും പാര്‍വതിപുരമും)
neñsōṭu nērtal (tillaiyum pārvatipuramum)

  തില്‍ലൈയും പാര്‍വതിപുരമും
  നേരിചൈ വെണ്‍പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അന്‍നൈയപ്പന്‍ മാവിനത്താര്‍ ആയ്കുഴലാര്‍ ആചൈയിനാല്‍
  തെന്‍നൈഒപ്പ നീണ്‍ട ചിറുനെഞ്ചേ - എന്‍നൈഎന്‍നൈ
  യാവകൈചേര്‍ വായില്‍ എയിറ്റില്‍ലൈ എന്‍കിലൈയോ
  ആവകൈഐന്‍ തായ്പ്പതംആ റാര്‍ന്തു.
 • 2. നീര്‍ക്കിചൈന്ത നാമ നിലൈമൂന്‍റു കൊണ്‍ടപെയര്‍
  പോര്‍ക്കിചൈന്ത തെന്‍ററിയാപ് പുന്‍നെഞ്ചേ - നീര്‍ക്കിചൈന്തേ
  ഒന്‍റുഒന്‍റുഒന്‍റു ഒന്‍റുഒന്‍റുഒന്‍റു ഒന്‍റുഒന്‍റു തില്‍ലൈമണി
  മന്‍റൊന്‍റു വാനൈ മകിഴ്ന്തു.
 • 3. ഈറ്റില്‍ഒന്‍റായ് മറ്റൈ ഇയല്‍വരുക്ക മാകിയപേര്‍
  ഏറ്റ പറവൈ ഇരുമൈക്കും - ചാറ്റുവമൈ
  അന്‍റേ തലൈമകട്കാ അംപലവര്‍ തംപാല്‍ഏ(കു)
  എന്‍റേ എനക്കുനിനക് കും.
 • 4. കൈത്തലൈമേ ലിട്ടലൈയിറ് കണ്‍ണുടൈയാള്‍ കാല്‍മലര്‍ക്കുക്
  കൈത്തലൈമേ ലിട്ടലൈയിറ് കണ്‍­ര്‍കൊണ്‍ - ടുയ്ത്തലൈമേല്‍
  കാണായേല്‍ ഉണ്‍മൈക് കതിനിലൈയൈക് കൈക്കണിയാക്
  കാണായേ നെഞ്ചേ കളിത്തു.
 • 5. കല്‍ലോ മണലോ കനിയോ കരുംപോഎന്‍(റു)
  എല്‍ലോമും ഇങ്കേ ഇരുക്കിന്‍റോം - ചൊല്‍ലോം
  അതുവായ് അതന്‍പൊരുളായ് അപ്പാലായ് യാര്‍ക്കും
  പൊതുവായ് നടിക്കിന്‍റ പോതു.
 • 6. അതുപാര്‍ അതിലേ അടൈന്തുവതി മറ്റാങ്(കു)
  അതില്‍ഏഴൈ യൈപ്പുരമെയ് യന്‍പാല്‍ - അതിലേ
  നലമേ വതിലേനിന്‍ നാവൂര്‍ തിരുവം
  പലമേവക് കാട്ടും പരിചു.
 • 7. നംപാര്‍ വതിപാക നംപുരത്തില്‍ നിന്‍റുവന്തോന്‍
  അംപാരത് തെന്‍കിഴക്കേ അംപലത്താന്‍ - വെംപാതു
  പാര്‍ത്താല്‍ അളിപ്പാന്‍ തെരിയുഞ് ചിതംപരംനീ
  പാര്‍ത്തായ്ഇപ് പാട്ടിന്‍ പരിചു.
 • 8. നടിപ്പാര്‍ വതിതില്‍ലൈ നറ്കോ പുരത്തിന്‍
  അടിപ്പാവൈ യും286 വടക്കേ ആര്‍ന്തു - കൊടിപ്പായ
  നിന്‍റു വളര്‍മലൈപോല്‍ നെഞ്ചേപാര്‍ത് താല്‍തെരിയും
  ഇന്‍റെവ്വിടത് തെന്‍നിലിപ്പാട് ടില്‍.
 • 9. പൂമി പൊരുന്തു പുരത്തേ287 നമതുചിവ
  കാമിതനൈ വേട്ടുക് കലന്തമര്‍ന്താന്‍ - നേമി
  അളിത്താന്‍മാല്‍ കണ്‍മലരുക് കാനന്തക് കൂത്തില്‍
  കളിത്താന്‍ അവന്‍റാന്‍ കളിത്തു.

  • 286. അടിപ്പാര്‍വൈയും - മുതറ്പതിപ്പു, ചിവാചാരിയര്‍ അകവറ് പതിപ്പു., പൊ. ചു., പി. ഇരാ.,ച. മു. ക.
  • 287. പൂമിപൊരുന്തുപുരം - പാര്‍വതിപുരം(പൂമി - പാര്‍, പൊരുന്തു - വതി).

ஞானசிதம்பர வெண்பா // நெஞ்சோடு நேர்தல் (தில்லையும் பார்வதிபுரமும்)

No audios found!