திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഉറ്റ തുരൈത്തല്‍
uṟṟa turaittal
ഇന്‍പത്തിറന്‍
iṉpattiṟaṉ
Sixth Thirumurai

091. അനുപവ ചിത്തി
aṉupava sitti

  കട്ടളൈക് കലിത്തുറൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അപ്പാ എനക്കെയ്പ്പില്‍ വൈപ്പായ് ഇരുക്കിന്‍റ ആരമുതേ
  ഇപ്പാരില്‍ എന്‍തന്‍നൈ നീയേ വരുവിത് തിചൈവുടനേ
  തപ്പാത തന്തിരം മന്തിരം യാവൈയും തന്തുലകില്‍
  വെപ്പാ നതുതവിര്‍ത് തൈന്തൊഴില്‍ ചെയ്യ വിതിത്തനൈയേ.
 • 2. വിതിത്തനൈ എന്‍നൈനിന്‍ തന്‍മക നാക വിതിത്തുളത്തേ
  പതിത്തനൈ എന്‍നുട് പതിന്തനൈ ചിറ്റം പലനടമും
  ഉതിത്തൊളിര്‍ പൊന്‍നം പലനട മുംഒരുങ് കേഎനക്കേ
  കതിത്തഴി യാമൈയും ഇന്‍പമും കൈവരക് കാട്ടിനൈയേ.
 • 3. കാട്ടിനൈ ഞാന അമുതളിത് തായ്നറ് കനകചപൈ
  ആട്ടിനൈ എന്‍പക്കം ആക്കിനൈ മെയ്പ്പൊരുള്‍ അന്‍റുവന്തു
  നീട്ടിനൈ എന്‍റും അഴിയാ വരന്തന്തു നിന്‍ചപൈയില്‍
  കൂട്ടിനൈ നാന്‍മുനം ചെയ്തവം യാതതു കൂറുകവേ.
 • 4. കൂറുകന്‍ തായ്ചിവ കാമക് കൊടിയൈക് കൊടിയില്‍വെള്‍ളൈ
  ഏറുകന്‍ തായ്എന്‍നൈ ഈന്‍റുകന്‍ തായ്മെയ് ഇലങ്കുതിരു
  നീറുകന്‍ തായ്ഉല കെല്‍ലാം തഴൈക്ക നിമിര്‍ചടൈമേല്‍
  ആറുകന്‍ തായ്മന്‍റില്‍ ആട്ടുകന്‍ തായ്എന്‍നൈ ആണ്‍ടവനേ.
 • 5. ആണ്‍ടവ നേതിരു അംപലത് തേഅരു ളാല്‍ഇയറ്റും
  താണ്‍ടവ നേഎനൈത് തന്തവ നേമുറ്റുന്‍ തന്തവനേ
  നീണ്‍ടവ നേഉയിര്‍ക് കെല്‍ലാം പൊതുവിനില്‍ നിന്‍റവനേ
  വേണ്‍ട അനേക വരങ്കൊടുത് താട്കൊണ്‍ട മേലവനേ.
 • 6. മേലവ നേതിരു അംപലത് താടല്‍ വിളക്കുംമലര്‍ക്
  കാലവ നേകനല്‍ കൈയവ നേനുതറ് കണ്‍ണവനേ
  മാലവന്‍ ഏത്തും ചിവകാമ ചുന്തര വല്‍ലിയൈഓര്‍
  പാലവ നേഎനൈപ് പാലകന്‍ ആക്കിയ പണ്‍പിനനേ.
 • 7. വാട്ടമെല്‍ ലാന്തവിര്‍ന്‍ തേന്‍അരുട് പേരൊളി വായ്ക്കപ്പെറ്റേന്‍
  കൂട്ടമെല്‍ ലാംപുകഴ് അംപല വാണരൈക് കൂടപ്പെറ്റേന്‍
  തേട്ടമെല്‍ ലാംവല്‍ല ചിത്തിപെറ് റേന്‍ഇച് ചെകതലത്തേ
  ആട്ടമെല്‍ ലാംവിളൈ യാടുകിന്‍ റേന്‍എനക് കാര്‍ചരിയേ.
 • 8. നാന്‍ചെയ്ത പുണ്‍ണിയം യാര്‍ചെയ് തനര്‍ഇന്ത നാനിലത്തേ
  വാന്‍ചെയ്ത തേവരും കാണാത കാട്ചി മകിഴ്ന്തുകണ്‍ടേന്‍
  ഊന്‍ചെയ്ത മെയ്യും ഉയിരും ഉണര്‍വും ഒളിമയമാക്
  കോന്‍ചെയ വേപെറ്റുക് കൊണ്‍ടേന്‍ഉണ്‍ ടേന്‍അരുട് കോന്‍അമുതേ.
 • 9. എനൈയാന്‍ മതിത്തുപ് പുകല്‍കിന്‍റ തന്‍റിഃ¤ തെന്തൈപിരാന്‍
  തനൈയാന്‍ മതിത്തിങ്കുപ് പെറ്റനല്‍ വാഴ്വതു ചാറ്റുകിന്‍റേന്‍
  വിനൈയാന്‍ മെലിന്ത മെലിവൈഎല്‍ ലാംവിരൈന്‍ തേതവിര്‍ത്തുത്
  തനൈയാന്‍ പുണര്‍ന്തിടച് ചാകാ വരത്തൈയും തന്തനനേ.
 • 10. ചിറ്റം പലത്തൈത് തെരിന്തുകൊണ്‍ ടേന്‍എം ചിവന്‍അരുളാല്‍
  കുറ്റം പലവും തവിര്‍ന്തുനിന്‍ റേന്‍എണ്‍ കുണക്കുന്‍റിലേ
  വെറ്റംപല്‍ ചെയ്തവര്‍ എല്‍ലാം വിരൈന്തു വിരൈന്തുവന്തേ
  നറ്റം പലംതരു വായ്എന്‍കിന്‍ റാര്‍ഇന്ത നാനിലത്തേ.
 • 11. ഒന്‍റുകണ്‍ ടേന്‍തിരു അംപലത് തേഒളി ഓങ്കുകിന്‍റ
  നന്‍റുകണ്‍ ടേന്‍ഉല കെല്‍ലാം തഴൈക്ക നടംപുരിതല്‍
  ഇന്‍റുകണ്‍ ടേന്‍എന്‍റും ചാകാ വരത്തൈ എനക്കരുള
  മന്‍റുകണ്‍ ടാര്‍ക്കിന്ത വാഴ്വുള തെന്‍റു മകിഴ്ന്തനനേ.

அனுபவ சித்தி // அனுபவ சித்தி

No audios found!