திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पेररुळ् वाय्मैयै वियत्तल्
pēraruḷ vāymaiyai viyattal
नटराजपति मालै
naṭarājapati mālai
Sixth Thirumurai

096. पॊऩ्वटिवप् पेऱु
poṉvaṭivap pēṟu

  नेरिसै वॆण्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अरुट्पॆरुञ् सोति अपयम् अपयम्
  पॊरुट्पॆरुञ् सोतिप् पुणैतन् - तिरुट्पॆरुङ्कार्
  अळ्ळऱ् कटल्कटत्ति अक्करैमेल् आऩन्दम्
  कॊळ्ळऱ् कपयङ् कॊटु.
 • 2. आरमुतम् तन्दॆऩ्ऩुळ् अस्समॆलाम् तीर्त्तरुळिस्
  सीरमुत वण्णत् तिरुवटिकण् - टार्वमिकप्
  पाटि उटम्पुयिरुम् पत्तिवटि वाकिक्कूत्
  ताटिक् कळिक्क अरुळ्.
 • 3. इटर्तॊलैन्द ञाऩ्ऱे इऩैवुम् तॊलैन्द
  सुटर्कलन्द ञाऩ्ऱे सुकमुम् - मुटुकिउऱ्ऱ
  तिऩ्ऩे कळित्तिटुतुम् ऎऩ्नॆञ्से अम्पलवऩ्
  पॊऩ्ऩेर् पतत्तैप् पुकऴ्.
 • 4. ईऩमॆलाम् तीर्न्दऩवे इऩ्पमॆलाम् ऎय्तिऩवे
  ऊऩमॆलाम् कैविट् टॊऴिन्दऩवे - ञाऩमुळोर्
  पोऱ्ऱुम्सिऱ् ऱम्पलत्तुम् पॊऩ्ऩम्प लत्तुनटम्
  पोऱ्ऱुम् पटिप्पॆऱ्ऱ पोतु.
 • 5. उळ्ळक् कवलैयॆलाम् ओटि ऒऴिन्दऩवे
  वळ्ळऱ् पॆरुञ्सोति वाय्त्तऩवे - कळ्ळक्
  करुत्तॊऴिय ञाऩक् करुत्तियैन्दु नातऩ्
  पॊरुत्तमुऱ्ऱॆऩ् उळ्ळमर्न्द पोतु.
 • 6. ऊऩ उटम्पे ऒळिउटम्पाय् ओङ्किनिऱ्क
  ञाऩ अमुतॆऩक्कु नल्कियते - वाऩप्
  पॊरुट्पॆरुञ् सोतिप् पॊतुविल् विळङ्कुम्
  अरुट्पॆरुञ् सोति अतु.
 • 7. ऎल्लाम् सॆयवल्लाऩ् ऎन्दैयरुळ् अम्पलवऩ्
  नल्लाऩ् ऎऩक्कुमिक नऩ्कळित्ताऩ् - ऎल्लारुम्
  कण्टुवियक् किऩ्ऱार् करुणैत् तिरुवमुतम्
  उण्टुवियक् किऩ्ऱेऩ् उवन्दु.
 • 8. एसा उलकवर्कळ् ऎल्लारुम् कण्टुनिऱ्कत्
  तेसार् ऒळियाल् सिऱियेऩै - वासाम
  कोसरत्तिऩ् एऱ्ऱिक् कॊटुत्ताऩ् अरुळमुतम्
  ईसऩत्तऩ् अम्पलव ऩे.
 • 9. ऐयऩॆऩक् कीन्द अतिसयत्तै ऎऩ्पुकल्वेऩ्
  पॊय्यटियेऩ् कुऱ्ऱम् पॊऱुत्तरुळि - वैयत्
  तऴियामल् ओङ्कुम् अरुळ्वटिवम् नाऩ्ओर्
  मॊऴिआटु तऱ्कु मुऩम्.
 • 10. ऒप्पुयर्वॊऩ् ऱिल्ला ऒरुवऩ् अरुट्सोति
  अप्पऩॆलाम् वल्लतिरु अम्पलत्ताऩ् - इप्पुवियिल्
  वन्दाऩ् इरवि वरुतऱ्कु मुऩ्करुणै
  तन्दाऩॆऩ् ऩुट्कलन्दाऩ् ताऩ्.
 • 11. ओत उलवा ऒरुतोऴऩ् तॊण्टरुळऩ्
  सातल् ऒऴित्तॆऩ्ऩैत् ताऩाक्किप् - पूतलत्तिल्
  ऐन्दॊऴिल्सॆय् ऎऩ्ऱे अरुट्सोतिक् कोलळित्ताऩ्
  वॆन्दॊऴिल्पोय् नीङ्क विरैन्दु.
 • 12. औवियन्दीर् उळ्ळत् तऱिञरॆलाम् कण्टुवक्कस्
  सॆव्वियसऩ् मार्क्कम् सिऱन्दोङ्क - ऒव्वि
  विरैन्दुवन्दॆऩ् उट्कलन्दु मॆय्येमॆय् याक
  निरन्दॊऩ्ऱाय्330 निऩ्ऱाऩ् निलत्तु.
 • 13. सोतिप् पिऴम्पे सुकवटिवे मॆय्ञ्ञाऩ
  नीतिप् पॊतुवे निऱैनितिये - सोतिक्
  कटवुळे मायैइरु कऩ्ममिरुळ् ऎल्लाम्
  विटवुळे निऩ्ऱु विळङ्कु.
 • 14. तुऩ्पमॆलाम् तीर्न्द सुकमॆल्लाम् कैतन्द
  अऩ्परॆलाम् पोऱ्ऱ अरुळ्नटञ्सॆय् - इऩ्पऩ्
  अरुट्पॆरुञ्सिऱ् सोतितिरु अम्पलत्ताऩ् वेतप्
  पॊरुट्पॆरुञ्सित् तॆऩ्ऩुट् पुकुन्दु.
 • 15. तूक्कम् कॆटुत्तुस् सुकङ्कॊटुत्ताऩ् ऎऩ्तऩक्के
  आक्कमॆऩ ओङ्कुम्पॊऩ् अम्पलत्ताऩ् - एक्कमॆलाम्
  नीङ्किऩेऩ् ऎण्णम् निरम्पिऩेऩ् पॊऩ्वटिवम्
  ताङ्किऩेऩ् सत्तियमात् ताऩ्.
 • 16. तुऩ्पम् कॆटुत्तुस् सुकङ्कॊटुत्ताऩ् ऎऩ्तऩक्के
  अऩ्पकत्तिल् वाऴुम्सिऱ् ऱम्पलत्ताऩ् - इऩ्पुरुवम्
  ताङ्किऩेऩ् साकात् तऩिवटिवम् पॆऱ्ऱॊळियाल्
  ओङ्किऩेऩ् उण्मै उरै.

  • 330. निऱैन्दॊऩ्ऱाय् - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ. सु., स. मु. क.निरैन्दॊऩ्ऱाय् - पि. इरा. ' निरन्दॊऩ्ऱाय् ' ऎऩ्पतु अटिकळ् ऎऴुत्तु.

பொன்வடிவப் பேறு // பொன்வடிவப் பேறு

No audios found!