திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरु उन्दियार्
tiru untiyār
पऱ्ऱऱुत्तल्
paṟṟaṟuttal
Sixth Thirumurai

065. अटैक्कलम् पुकुतल्
aṭaikkalam pukutal

  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. ऎण्णा निऩ्ऱेऩ् ऎण्णमॆलाम् ऎय्त अरुळ्सॆय् किऩ्ऱतऩित्
  तण्णा रमुते सिऱ्सपैयिल् तऩित्त तलैमैप् पॆरुवाऴ्वे
  कण्णा रॊळिये ऒळिऎल्लाम् कलन्द वॆळिये करुतुऱुम्ऎऩ्
  अण्णा ऐया अम्माऎऩ् अप्पा याऩ्उऩ् अटैक्कलमे.
 • 2. तिरैसेर् मऱैप्पैत् तीर्त्तॆऩक्के तॆरिया वॆल्लान् तॆरिवित्तुप्
  परैसेर् ञाऩप् पॆरुवॆळियिल् पऴुत्त कॊऴुत्त पऴन्दन्दे
  करैसेर् इऩ्पक् काट्सिऎलाम् काट्टिक् कॊटुत्ते ऎऩैयाण्ट
  अरैसे ऐया अम्माऎऩ् अप्पा याऩ्उऩ् अटैक्कलमे.
 • 3. तेऩे अमुते सिऱ्सपैयिल् सिवमे तवमे सॆय्किऩ्ऱोर्
  ऊऩे पुकुन्द ऒळियेमॆय् उणर्वे ऎऩ्ऱऩ् उयिर्क्कुयिराम्
  वाऩे ऎऩ्ऩैत् ताऩाक्कु वाऩे कोऩे ऎल्लाम्वल्
  लाऩे ऐया अम्माऎऩ् अप्पा याऩ्उऩ् अटैक्कलमे.
 • 4. कटैयेऩ् उळ्ळक् कवलैऎलाम् कऴऱ्ऱिक् करुणै अमुतळित्तॆऩ्
  पुटैये अकत्तुम् पुऱत्तुम्अकप् पुऱत्तुम् विळङ्कुम् पुण्णियऩे
  तटैये तविर्क्कुम् कऩकसपैत् तलैवा ञाऩ सपापतिये
  अटैयेऩ् उलकैउऩै अटैन्देऩ् अटियेऩ्उऩ्ऱऩ् अटैक्कलमे.
 • 5. इकत्तुम् परत्तुम् पॆऱुम्पलऩ्कळ् ऎल्लाम् पॆऱुवित् तिम्मैयिले
  मुकत्तुम् उळत्तुम् कळितुळुम्प मूवा इऩ्प निलैअमर्त्तिस्
  सकत्तुळ् ळवर्कळ् मिकत्तुतिप्पत् तक्कोऩ् ऎऩवैत् तॆऩ्ऩुटैय
  अकत्तुम् पुऱत्तुम् विळङ्कुकिऩ्ऱोय् अटियेऩ् उऩ्ऱऩ् अटैक्कलमे.
 • 6. नीण्ट मऱैकळ् आकमङ्कळ् नॆटुनाळ् मुयऩ्ऱु वरुन्दिनिऩ्ऱु
  वेण्ट अवैकट् कॊरुसिऱितुम् विळङ्कक् काट्टा तॆऩ्मॊऴियैप्
  पूण्ट अटियै ऎऩ्तलैमेल् पॊरुन्दप् पॊरुत्ति ऎऩ्तऩ्ऩै
  आण्ट करुणैप् पॆरुङ्कटले अटियेऩ् उऩ्ऱऩ् अटैक्कलमे.
 • 7. पाटुञ् सिऱियेऩ् पाट्टऩैत्तुम् पलिक्कक् करुणै पालित्तुक्
  कोटु मऩप्पेय्क् कुरङ्काट्टम् कुलैत्ते सीऱ्ऱक् कूऱ्ऱॊऴित्तु
  नीटुम् उलकिल् अऴियात निलैमेल् ऎऩैवैत् तॆऩ्ऩुळत्ते
  आटुम् करुणैप् पॆरुवाऴ्वे अटियेऩ् उऩ्ऱऩ् अटैक्कलमे.
 • 8. कट्टुक् कटङ्का मऩप्परियैक् कट्टुम् इटत्ते कट्टुवित्तॆऩ्
  मट्टुक् कटङ्का आङ्कार मतमा अटङ्क अटक्कुवित्ते
  ऎट्टुक् किसैन्द इरण्टुम्ऎऩक् किसैवित् तॆल्ला इऩ्ऩमुतुम्
  अट्टुक् कॊटुत्ते अरुत्तुकिऩ्ऱोय् अटियेऩ् उऩ्ऱऩ् अटैक्कलमे.
 • 9. पुल्लुङ् कळपप् पुणर्मुलैयार् पुणर्प्पुम् पॊरुळुम् पूमियुम्ऎऩ्
  तॊल्लुम् उलकप् पेरासै उवरि कटत्ति ऎऩतुमऩक्
  कल्लुङ् कऩियक् करैवित्तुक् करुणै अमुतङ् कळित्तळित्ते
  अल्लुम् पकलुम् ऎऩतुळत्ते अमर्न्दोय् याऩ्उऩ् अटैक्कलमे.
 • 10. पिस्सङ् कवरि निऴऱ्ऱियसैत् तिटमाल् याऩैप् पिटरियिऩ्मेल्
  निस्सम् पवऩि वरुकिऩ्ऱ निपुणर् ऎल्लाम् तॊऴुतेत्त
  ऎस्सम् पुरिवोर् पोऱ्ऱऎऩै एऱ्ऱा निलैमेल् एऱ्ऱुवित्तॆऩ्
  अस्सन् तविर्त्ते आण्टुकॊण्टोय् अटियेऩ् उऩ्ऱऩ् अटैक्कलमे.
 • 11. इरुळैक् कॆटुत्तॆऩ् ऎण्णमॆलाम् इऩितु मुटिय निरम्पुवित्तु
  मरुळैत् तॊलैत्तु मॆय्ञ्ञाऩ वाऴ्वै अटैयुम् वकैपुरिन्दु
  तॆरुळैत् तॆळिवित् तॆल्लाञ्सॆय् सित्ति निलैयैस् सेर्वित्ते
  अरुळैक्कॊटुत्तॆऩ् तऩैआण्टोय् अटियेऩ् उऩ्ऱऩ् अटैक्कलमे.

அடைக்கலம் புகுதல் // அடைக்கலம் புகுதல்

No audios found!