திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुप्पळ्ळि ऎऴुस्सि
tiruppaḷḷi eḻuchsi
अटैक्कलम् पुकुतल्
aṭaikkalam pukutal
Sixth Thirumurai

064. तिरु उन्दियार्
tiru untiyār

  कलित्ताऴिसै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. इरवु विटिन्दतु इणैयटि वाय्त्त
  परवि मकिऴ्न्देऩ्ऎऩ्ऱु उन्दीपऱ
  पालमुतु उण्टेऩ्ऎऩ्ऱु उन्दीपऱ.
 • 2. पॊऴुतु विटिन्दतु पॊऱ्पतम् वाय्त्त
  तॊऴुतु मकिऴ्न्देऩ्ऎऩ्ऱु उन्दीपऱ
  तूयवऩ् आऩेऩ्ऎऩ्ऱु उन्दीपऱ.
 • 3. तूक्कम् तॊलैन्दतु सूरियऩ् तोऩ्ऱिऩऩ्
  एक्कम् तविर्न्देऩ्ऎऩ्ऱु उन्दीपऱ
  इऩ्ऩमुतु उण्टेऩ्ऎऩ्ऱु उन्दीपऱ.
 • 4. तुऩ्पम् तविर्न्दतु तूक्कम् तॊलैन्दतु
  इऩ्पम् किटैत्ततॆऩ्ऱु उन्दीपऱ
  ऎण्णम् पलित्ततॆऩ्ऱु उन्दीपऱ.
 • 5. ञाऩम् उतित्ततु नातम् ऒलित्ततु
  तीऩन् तविर्न्दतॆऩ्ऱु उन्दीपऱ
  सिऱ्सपै कण्टेऩ्ऎऩ्ऱु उन्दीपऱ.
 • 6. तिरैयऱ्ऱु विट्टतु सॆञ्सुटर् तोऩ्ऱिऱ्ऱु
  परैऒळि ओङ्किऱ्ऱॆऩ्ऱु उन्दीपऱ
  पलित्ततु पूसैयॆऩ्ऱु उन्दीपऱ.
 • 7. उळ्ळिरुळ् नीङ्किऱ्ऱुऎऩ् उळ्ळॊळि ओङ्किऱ्ऱुत्
  तॆळ्ळमुतु उण्टेऩ्ऎऩ्ऱु उन्दीपऱ
  तित्तिक्क उण्टेऩ्ऎऩ्ऱु उन्दीपऱ.
 • 8. ऎन्दैयैक् कण्टेऩ् इटरॆलाम् नीङ्किऩेऩ्
  सिन्दै मकिऴ्न्देऩ्ऎऩ्ऱु उन्दीपऱ
  सित्तिकळ् पॆऱ्ऱेऩ्ऎऩ्ऱु उन्दीपऱ.
 • 9. तन्दैयैक् कण्टेऩ्नाऩ् साका वरम्पॆऱ्ऱेऩ्
  सिन्दै कळित्तेऩ्ऎऩ्ऱु उन्दीपऱ
  सित्तॆलाम् वल्लेऩ्ऎऩ्ऱु उन्दीपऱ.
 • 10. मुत्तियैप् पॆऱ्ऱेऩ्अम् मुत्तियिऩाल् ञाऩ
  सित्तियै उऱ्ऱेऩ्ऎऩ्ऱु उन्दीपऱ
  सित्तऩुम् आऩेऩ्ऎऩ्ऱु उन्दीपऱ.

திரு உந்தியார் // திரு உந்தியார்