திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരു ഉന്തിയാര്‍
tiru untiyār
പറ്ററുത്തല്‍
paṟṟaṟuttal
Sixth Thirumurai

065. അടൈക്കലം പുകുതല്‍
aṭaikkalam pukutal

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. എണ്‍ണാ നിന്‍റേന്‍ എണ്‍ണമെലാം എയ്ത അരുള്‍ചെയ് കിന്‍റതനിത്
  തണ്‍ണാ രമുതേ ചിറ്ചപൈയില്‍ തനിത്ത തലൈമൈപ് പെരുവാഴ്വേ
  കണ്‍ണാ രൊളിയേ ഒളിഎല്‍ലാം കലന്ത വെളിയേ കരുതുറുംഎന്‍
  അണ്‍ണാ ഐയാ അംമാഎന്‍ അപ്പാ യാന്‍ഉന്‍ അടൈക്കലമേ.
 • 2. തിരൈചേര്‍ മറൈപ്പൈത് തീര്‍ത്തെനക്കേ തെരിയാ വെല്‍ലാന്‍ തെരിവിത്തുപ്
  പരൈചേര്‍ ഞാനപ് പെരുവെളിയില്‍ പഴുത്ത കൊഴുത്ത പഴന്തന്തേ
  കരൈചേര്‍ ഇന്‍പക് കാട്ചിഎലാം കാട്ടിക് കൊടുത്തേ എനൈയാണ്‍ട
  അരൈചേ ഐയാ അംമാഎന്‍ അപ്പാ യാന്‍ഉന്‍ അടൈക്കലമേ.
 • 3. തേനേ അമുതേ ചിറ്ചപൈയില്‍ ചിവമേ തവമേ ചെയ്കിന്‍റോര്‍
  ഊനേ പുകുന്ത ഒളിയേമെയ് ഉണര്‍വേ എന്‍റന്‍ ഉയിര്‍ക്കുയിരാം
  വാനേ എന്‍നൈത് താനാക്കു വാനേ കോനേ എല്‍ലാംവല്‍
  ലാനേ ഐയാ അംമാഎന്‍ അപ്പാ യാന്‍ഉന്‍ അടൈക്കലമേ.
 • 4. കടൈയേന്‍ ഉള്‍ളക് കവലൈഎലാം കഴറ്റിക് കരുണൈ അമുതളിത്തെന്‍
  പുടൈയേ അകത്തും പുറത്തുംഅകപ് പുറത്തും വിളങ്കും പുണ്‍ണിയനേ
  തടൈയേ തവിര്‍ക്കും കനകചപൈത് തലൈവാ ഞാന ചപാപതിയേ
  അടൈയേന്‍ ഉലകൈഉനൈ അടൈന്തേന്‍ അടിയേന്‍ഉന്‍റന്‍ അടൈക്കലമേ.
 • 5. ഇകത്തും പരത്തും പെറുംപലന്‍കള്‍ എല്‍ലാം പെറുവിത് തിംമൈയിലേ
  മുകത്തും ഉളത്തും കളിതുളുംപ മൂവാ ഇന്‍പ നിലൈഅമര്‍ത്തിച്
  ചകത്തുള്‍ ളവര്‍കള്‍ മികത്തുതിപ്പത് തക്കോന്‍ എനവൈത് തെന്‍നുടൈയ
  അകത്തും പുറത്തും വിളങ്കുകിന്‍റോയ് അടിയേന്‍ ഉന്‍റന്‍ അടൈക്കലമേ.
 • 6. നീണ്‍ട മറൈകള്‍ ആകമങ്കള്‍ നെടുനാള്‍ മുയന്‍റു വരുന്തിനിന്‍റു
  വേണ്‍ട അവൈകട് കൊരുചിറിതും വിളങ്കക് കാട്ടാ തെന്‍മൊഴിയൈപ്
  പൂണ്‍ട അടിയൈ എന്‍തലൈമേല്‍ പൊരുന്തപ് പൊരുത്തി എന്‍തന്‍നൈ
  ആണ്‍ട കരുണൈപ് പെരുങ്കടലേ അടിയേന്‍ ഉന്‍റന്‍ അടൈക്കലമേ.
 • 7. പാടുഞ് ചിറിയേന്‍ പാട്ടനൈത്തും പലിക്കക് കരുണൈ പാലിത്തുക്
  കോടു മനപ്പേയ്ക് കുരങ്കാട്ടം കുലൈത്തേ ചീറ്റക് കൂറ്റൊഴിത്തു
  നീടും ഉലകില്‍ അഴിയാത നിലൈമേല്‍ എനൈവൈത് തെന്‍നുളത്തേ
  ആടും കരുണൈപ് പെരുവാഴ്വേ അടിയേന്‍ ഉന്‍റന്‍ അടൈക്കലമേ.
 • 8. കട്ടുക് കടങ്കാ മനപ്പരിയൈക് കട്ടും ഇടത്തേ കട്ടുവിത്തെന്‍
  മട്ടുക് കടങ്കാ ആങ്കാര മതമാ അടങ്ക അടക്കുവിത്തേ
  എട്ടുക് കിചൈന്ത ഇരണ്‍ടുംഎനക് കിചൈവിത് തെല്‍ലാ ഇന്‍നമുതും
  അട്ടുക് കൊടുത്തേ അരുത്തുകിന്‍റോയ് അടിയേന്‍ ഉന്‍റന്‍ അടൈക്കലമേ.
 • 9. പുല്‍ലുങ് കളപപ് പുണര്‍മുലൈയാര്‍ പുണര്‍പ്പും പൊരുളും പൂമിയുംഎന്‍
  തൊല്‍ലും ഉലകപ് പേരാചൈ ഉവരി കടത്തി എനതുമനക്
  കല്‍ലുങ് കനിയക് കരൈവിത്തുക് കരുണൈ അമുതങ് കളിത്തളിത്തേ
  അല്‍ലും പകലും എനതുളത്തേ അമര്‍ന്തോയ് യാന്‍ഉന്‍ അടൈക്കലമേ.
 • 10. പിച്ചങ് കവരി നിഴറ്റിയചൈത് തിടമാല്‍ യാനൈപ് പിടരിയിന്‍മേല്‍
  നിച്ചം പവനി വരുകിന്‍റ നിപുണര്‍ എല്‍ലാം തൊഴുതേത്ത
  എച്ചം പുരിവോര്‍ പോറ്റഎനൈ ഏറ്റാ നിലൈമേല്‍ ഏറ്റുവിത്തെന്‍
  അച്ചന്‍ തവിര്‍ത്തേ ആണ്‍ടുകൊണ്‍ടോയ് അടിയേന്‍ ഉന്‍റന്‍ അടൈക്കലമേ.
 • 11. ഇരുളൈക് കെടുത്തെന്‍ എണ്‍ണമെലാം ഇനിതു മുടിയ നിരംപുവിത്തു
  മരുളൈത് തൊലൈത്തു മെയ്ഞ്ഞാന വാഴ്വൈ അടൈയും വകൈപുരിന്തു
  തെരുളൈത് തെളിവിത് തെല്‍ലാഞ്ചെയ് ചിത്തി നിലൈയൈച് ചേര്‍വിത്തേ
  അരുളൈക്കൊടുത്തെന്‍ തനൈആണ്‍ടോയ് അടിയേന്‍ ഉന്‍റന്‍ അടൈക്കലമേ.

அடைக்கலம் புகுதல் // அடைக்கலம் புகுதல்

No audios found!