திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുപ്പള്‍ളി എഴുച്ചി
tiruppaḷḷi eḻuchsi
അടൈക്കലം പുകുതല്‍
aṭaikkalam pukutal
Sixth Thirumurai

064. തിരു ഉന്തിയാര്‍
tiru untiyār

  കലിത്താഴിചൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഇരവു വിടിന്തതു ഇണൈയടി വായ്ത്ത
  പരവി മകിഴ്ന്തേന്‍എന്‍റു ഉന്തീപറ
  പാലമുതു ഉണ്‍ടേന്‍എന്‍റു ഉന്തീപറ.
 • 2. പൊഴുതു വിടിന്തതു പൊറ്പതം വായ്ത്ത
  തൊഴുതു മകിഴ്ന്തേന്‍എന്‍റു ഉന്തീപറ
  തൂയവന്‍ ആനേന്‍എന്‍റു ഉന്തീപറ.
 • 3. തൂക്കം തൊലൈന്തതു ചൂരിയന്‍ തോന്‍റിനന്‍
  ഏക്കം തവിര്‍ന്തേന്‍എന്‍റു ഉന്തീപറ
  ഇന്‍നമുതു ഉണ്‍ടേന്‍എന്‍റു ഉന്തീപറ.
 • 4. തുന്‍പം തവിര്‍ന്തതു തൂക്കം തൊലൈന്തതു
  ഇന്‍പം കിടൈത്തതെന്‍റു ഉന്തീപറ
  എണ്‍ണം പലിത്തതെന്‍റു ഉന്തീപറ.
 • 5. ഞാനം ഉതിത്തതു നാതം ഒലിത്തതു
  തീനന്‍ തവിര്‍ന്തതെന്‍റു ഉന്തീപറ
  ചിറ്ചപൈ കണ്‍ടേന്‍എന്‍റു ഉന്തീപറ.
 • 6. തിരൈയറ്റു വിട്ടതു ചെഞ്ചുടര്‍ തോന്‍റിറ്റു
  പരൈഒളി ഓങ്കിറ്റെന്‍റു ഉന്തീപറ
  പലിത്തതു പൂചൈയെന്‍റു ഉന്തീപറ.
 • 7. ഉള്‍ളിരുള്‍ നീങ്കിറ്റുഎന്‍ ഉള്‍ളൊളി ഓങ്കിറ്റുത്
  തെള്‍ളമുതു ഉണ്‍ടേന്‍എന്‍റു ഉന്തീപറ
  തിത്തിക്ക ഉണ്‍ടേന്‍എന്‍റു ഉന്തീപറ.
 • 8. എന്തൈയൈക് കണ്‍ടേന്‍ ഇടരെലാം നീങ്കിനേന്‍
  ചിന്തൈ മകിഴ്ന്തേന്‍എന്‍റു ഉന്തീപറ
  ചിത്തികള്‍ പെറ്റേന്‍എന്‍റു ഉന്തീപറ.
 • 9. തന്തൈയൈക് കണ്‍ടേന്‍നാന്‍ ചാകാ വരംപെറ്റേന്‍
  ചിന്തൈ കളിത്തേന്‍എന്‍റു ഉന്തീപറ
  ചിത്തെലാം വല്‍ലേന്‍എന്‍റു ഉന്തീപറ.
 • 10. മുത്തിയൈപ് പെറ്റേന്‍അം മുത്തിയിനാല്‍ ഞാന
  ചിത്തിയൈ ഉറ്റേന്‍എന്‍റു ഉന്തീപറ
  ചിത്തനും ആനേന്‍എന്‍റു ഉന്തീപറ.

திரு உந்தியார் // திரு உந்தியார்