திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ആറ്റ മാട്ടാമൈ
āṟṟa māṭṭāmai
തിരു ഉന്തിയാര്‍
tiru untiyār
Sixth Thirumurai

063. തിരുപ്പള്‍ളി എഴുച്ചി
tiruppaḷḷi eḻuchsi

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പൊഴുതു വിടിന്തതെന്‍ ഉള്‍ളമെന്‍ കമലം
  പൂത്തതു പൊന്‍നൊളി പൊങ്കിയ തെങ്കും
  തൊഴുതുനിറ് കിന്‍റനന്‍ ചെയ്പണി എല്‍ലാം
  ചൊല്‍ലുതല്‍ വേണ്‍ടുംഎന്‍ വല്‍ലചറ് കുരുവേ
  മുഴുതുംആ നാന്‍എന ആകമ വേത
  മുറൈകളെ ലാംമൊഴി കിന്‍റമുന്‍ നവനേ
  എഴുതുതല്‍ അരിയചീര്‍ അരുട്പെരുഞ് ചോതി
  എന്‍തന്തൈ യേപള്‍ളി എഴുന്തരുള്‍ വായേ.
 • 2. തുറ്കുണ മായൈപോയ്ത് തൊലൈന്തതു ഞാനം
  തോന്‍റിടപ് പൊന്‍നൊളി തോറ്റിയ കതിര്‍താന്‍
  ചിറ്കുണ വരൈമിചൈ ഉതയഞ്ചെയ് തതുമാ
  ചിത്തികള്‍ അടിപ്പണി ചെയ്തിടച് ചൂഴ്ന്ത
  നറ്കുണച് ചന്‍മാര്‍ക്ക ചങ്കത്താര്‍ എല്‍ലാം
  നണ്‍ണിനര്‍ തോത്തിരം പണ്‍ണിനിറ് കിന്‍റാര്‍
  എറ്കുണ വളിത്തഎന്‍ അരുട്പെരുഞ് ചോതി
  എന്‍നംമൈ യേപള്‍ളി എഴുന്തരുള്‍ വായേ.
 • 3. നിലന്തെളിന്‍ തതുകണ മഴുങ്കിന ചുവണ
  നീടൊളി തോന്‍റിറ്റുക് കോടൊലിക് കിന്‍റ
  അലര്‍ന്തതു താമരൈ ആണവ ഇരുള്‍പോയ്
  അഴിന്തതു കഴിന്തതു മായൈമാല്‍ ഇരവു
  പുലര്‍ന്തതു തൊണ്‍ടരോ ടണ്‍ടരും കൂടിപ്
  പോറ്റിയോ ചിവചിവ പോറ്റിഎന്‍ കിന്‍റാര്‍
  ഇലങ്കുരു വളിത്തഎന്‍ അരുട്പെരുഞ് ചോതി
  എന്‍കുരു വേപള്‍ളി എഴുന്തരു ളായേ.
 • 4. കല്‍ലായ മനങ്കളും കരൈയപ്പൊന്‍ നൊളിതാന്‍
  കണ്‍ടതു കങ്കുലും വിണ്‍ടതു തൊണ്‍ടര്‍
  പല്‍ലാരും എയ്തിനര്‍ പാടിനിന്‍ റാടിപ്
  പരവുകിന്‍ റാര്‍അന്‍പു വിരവുകിന്‍ റാരായ്
  നല്‍ലാര്‍മെയ്ഞ് ഞാനികള്‍ യോകികള്‍ പിറരും
  നണ്‍ണിനര്‍ ചൂഴ്ന്തനര്‍ പുണ്‍ണിയ നിതിയേ
  എല്‍ലാഞ്ചെയ് വല്‍ലഎന്‍ അരുട്പെരുഞ് ചോതി
  എന്‍തെയ്വ മേപള്‍ളി എഴുന്തരുള്‍ വായേ.
 • 5. പുന്‍മാലൈ ഇരവെലാം പുലര്‍ന്തതു ഞാനപ്
  പൊരുപ്പിന്‍മേല്‍ പൊറ്കതിര്‍ പൊലിന്തതു പുലവോര്‍
  ചൊന്‍മാലൈ തൊടുത്തനര്‍ തുതിത്തുനിറ് കിന്‍റാര്‍
  ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കചങ് കത്തവര്‍ എല്‍ലാം
  മന്‍മാലൈ മാലൈയാ വന്തുചൂഴ് കിന്‍റാര്‍
  വാനവര്‍ നെരുങ്കിനര്‍ വാഴിഎന്‍ കിന്‍റാര്‍
  എന്‍മാലൈ അണിന്തഎന്‍ അരുട്പെരുഞ് ചോതി
  എന്‍പതി യേപള്‍ളി എഴുന്തരുള്‍ വായേ.
 • 6. ഒരുമൈയിന്‍ ഉലകെലാം ഓങ്കുക എനവേ
  ഊതിന ചിന്‍നങ്കള്‍ ഊതിന ചങ്കം
  പെരുമൈകൊള്‍ ചമരച ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കപ്
  പെരുംപുകഴ് പേചിനര്‍ പെരിയവര്‍ ചൂഴ്ന്താര്‍
  അരുമൈയും എളിമൈയും ആകിഅന്‍ റാകി
  അംപലത് തേചിത്തി ആടല്‍ചെയ് പതിയേ
  ഇരുമൈയും അളിത്തഎന്‍ അരുട്പെരുഞ് ചോതി
  എന്‍അര ചേപള്‍ളി എഴുന്തരുള്‍ വായേ.
 • 7. ചിനൈപ്പള്‍ളിത് താമങ്കള്‍ കൊണര്‍ന്തനര്‍ അടിയാര്‍
  ചിവചിവ പോറ്റിഎന്‍ റുവകൈകൊള്‍ കിന്‍റാര്‍
  നിനൈപ്പള്‍ളി ഉണ്‍ണത്തെള്‍ ളാരമു തളിക്കും
  നേരംഇന്‍ നേരംഎന്‍ റാരിയര്‍ പുകന്‍റാര്‍
  മുനൈപ്പള്‍ളി പയിറ്റാതെന്‍ തനൈക്കല്‍വി പയിറ്റി
  മുഴുതുണര്‍ വിത്തുടല്‍ പഴുതെലാം തവിര്‍ത്തേ
  എനൈപ്പള്‍ളി എഴുപ്പിയ അരുട്പെരുഞ് ചോതി
  എന്‍നപ്പ നേപള്‍ളി എഴുന്തരുള്‍ വായേ.
 • 8. മതംപിടിത് തവര്‍എല്‍ലാം വായ്പ്പിടിപ് പുണ്‍ടു
  വന്തുനിറ് കിന്‍റനര്‍ വായ്തിറപ് പിപ്പാന്‍
  കതംപിടിത് തവര്‍എല്‍ലാം കടുംപിണി യാലേ
  കലങ്കിനര്‍ ചൂഴ്ന്തനര്‍ ഉലംപുറു കിന്‍റാര്‍
  പതംപിടിത് തവര്‍എല്‍ലാം അംപലപ് പാട്ടേ
  പാടിനര്‍ ആടിനര്‍ പരവിനിറ് കിന്‍റാര്‍
  ഇതംപിടിത് തെനൈയാണ്‍ട അരുട്പെരുഞ് ചോതി
  എന്‍അയ്യ നേപള്‍ളി എഴുന്തരുള്‍ വായേ.
 • 9. മരുളൊടു മായൈപോയ്ത് തൊലൈന്തതു മതങ്കള്‍
  വായ്മൂടിക് കൊണ്‍ടന മലര്‍ന്തതു കമലം
  അരുള്‍ഒളി വിളങ്കിയ തൊരുതിരുച് ചപൈയും
  അലങ്കരിക് കിന്‍റനര്‍ തുലങ്കിവീറ് റിരുക്കത്
  തെരുളൊടു പൊരുളുംമേന്‍ മേല്‍എനക് കളിത്തുച്
  ചിത്തെലാഞ് ചെയ്തിടത് തിരുവരുള്‍ പുരിന്തേ
  ഇരുള്‍അറുത് തെനൈയാണ്‍ട അരുട്പെരുഞ് ചോതി
  എന്‍വള്‍ള ലേപള്‍ളി എഴുന്തരുള്‍ വായേ.
 • 10. അലങ്കരിക് കിന്‍റോംഓര്‍ തിരുച്ചപൈ അതിലേ
  അമര്‍ന്തരുട് ചോതികൊണ്‍ ടടിച്ചിറി യോമൈ
  വലംപെറും ഇറവാത വാഴ്വില്‍വൈത് തിടവേ
  വാഴ്ത്തുകിന്‍ റോംമുന്‍നര്‍ വണങ്കിനിറ് കിന്‍റോം
  വിലങ്കിയ തിരുള്‍എലാം വിടിന്തതു പൊഴുതു
  വിരൈന്തെമക് കരുളുതല്‍ വേണ്‍ടുംഇത് തരുണം
  ഇലങ്കുനല്‍ തരുണംഎം അരുട്പെരുഞ് ചോതി
  എംതന്തൈ യേപള്‍ളി എഴുന്തരുള്‍ വായേ.

திருப்பள்ளி எழுச்சி // திருப்பள்ளி எழுச்சி

No audios found!