திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അപയം അപയം അപയം
apayam apayam apayam
ആണിപ്പൊന്‍നംപലക് കാട്ചി
āṇippoṉṉampalak kāṭsi
Sixth Thirumurai

127. അറ്പുതം അറ്പുതമേ
aṟputam aṟputamē

  ചിന്തു
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
  പല്‍ലവി
 • 1. അറ്പുതം അറ്പുത മേ - അരുള്‍
  അറ്പുതം അറ്പുത മേ.
 • കണ്‍ണികള്‍
 • 2. ചിറ്പതം പൊറ്പതഞ് ചീരേ ചിറന്തതു
  ചിത്താടു കിന്‍റ തിരുനാള്‍ പിറന്തതു
  കറ്പത നെഞ്ചക് കരിചു തുറന്തതു
  കറ്റപൊയ്ന്‍ നൂല്‍കള്‍ കണത്തേ മറന്തതു അറ്പുതം
 • 3. ചെത്താര്‍ എഴുകിന്‍റ തിരുനാള്‍ അടുത്തതു
  ചിവനെറി ഒന്‍റേ എങ്കുംതലൈ എടുത്തതു
  ഇത്താ രണിമുതല്‍ വാനും ഉടുത്തതു
  ഇറവാ വരന്താന്‍ എനക്കുക് കൊടുത്തതു അറ്പുതം
 • 4. ആനന്ത നാടകം ആടുതല്‍ ചാര്‍ന്തതു
  അടുത്ത തരുണം ഇതുവാക നേര്‍ന്തതു
  ഈനന്ത മായൈ ഇരുള്‍വിനൈ ചോര്‍ന്തതു
  എന്‍നരുട് ചോതിഎന്‍ ഉള്‍ളത്തില്‍ ആര്‍ന്തതു അറ്പുതം
 • 5. ചത്തിയ ഞാന ചപൈഎന്‍നുള്‍ കണ്‍ടനന്‍
  ചന്‍മാര്‍ക്ക ചിത്തിയൈ നാന്‍പെറ്റുക് കൊണ്‍ടനന്‍
  നിത്തിയ ഞാന നിറൈയമു തുണ്‍ടനന്‍
  നിന്തൈ ഉലകിയറ് ചന്തൈയൈ വിണ്‍ടനന്‍ അറ്പുതം
 • 6. വഞ്ചകര്‍ അഞ്ചിനര്‍ വായ്മൂടിച് ചെന്‍റനര്‍
  വന്തു തിരുംപവും വായിലില്‍ നിന്‍റനര്‍
  തഞ്ചം എമക്കരുള്‍ ചാമിനീ എന്‍റനര്‍
  ചന്‍മാര്‍ക്ക ചങ്കത് തവര്‍കളേ വെന്‍റനര്‍ അറ്പുതം
 • 7. പുറങ്കൂറി നാരെല്‍ലാം പുല്‍ലെനപ് പോയിനര്‍
  പൊറ്പടിക് കീഴ്പ്പുറ മീളവു മേയിനര്‍
  മറങ്കൂറി നോംഎന്‍ചെയ് വോംഎന്‍റു കൂയിനര്‍
  വാഴിയ എന്‍റുചൊല്‍ വായിനര്‍ ആയിനര്‍ അറ്പുതം
 • 8. വെവ്വിനൈക് കാടെലാം വേരൊടു വെന്തതു
  വെയ്യ മാമായൈ വിരിവറ്റു നൊന്തതു
  ചെവ്വിയ ഞാനം ചിറപ്പുറ വന്തതു
  ചിത്തികള്‍ യാവൈയും ചെയ്തിടത് തന്തതു അറ്പുതം
 • 9. ചാതി ചമയച് ചഴക്കെലാം അറ്റതു
  ചന്‍മാര്‍ക്ക ഞാന ചപൈനിലൈ പെറ്റതു
  മേതിയിറ് ചാകാത വിത്തൈയൈക് കറ്റതു
  മെയ്യരുട് ചോതിഎന്‍ ഉള്‍ളത്തില്‍ ഉറ്റതു അറ്പുതം
 • 10. അറ്പുതം അറ്പുത മേ - അരുള്‍
  അറ്പുതം അറ്പുത മേ.

அருள் அற்புதம் // அற்புதம் அற்புதமே