திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അറ്പുതം അറ്പുതമേ
aṟputam aṟputamē
അക്കച്ചി
akkachsi
Sixth Thirumurai

128. ആണിപ്പൊന്‍നംപലക് കാട്ചി
āṇippoṉṉampalak kāṭsi

  ചിന്തു
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
  പല്‍ലവി
 • 1. ആണിപ്പൊന്‍ നംപലത് തേകണ്‍ട കാട്ചികള്‍
  അറ്പുതക് കാട്ചിയ ടി - അംമാ
  അറ്പുതക് കാട്ചിയ ടി.
 • കണ്‍ണികള്‍
 • 2. ജോതി മലൈഒന്‍റു തോന്‍റിറ് റതില്‍ഒരു
  വീതിഉണ്‍ ടാച്ചുത ടി - അംമാ
  വീതിഉണ്‍ ടാച്ചുത ടി. ആണി
 • 3. വീതിയില്‍ ചെന്‍റേന്‍അവ് വീതി നടുഒരു
  മേടൈ ഇരുന്തത ടി - അംമാ
  മേടൈ ഇരുന്തത ടി. ആണി
 • 4. മേടൈമേല്‍ ഏറിനേന്‍ മേടൈമേല്‍ അങ്കൊരു
  കൂടം ഇരുന്തത ടി - അംമാ
  കൂടം ഇരുന്തത ടി. ആണി
 • 5. കൂടത്തൈ നാടഅക് കൂടമേല്‍ ഏഴ്നിലൈ
  മാടം ഇരുന്തത ടി - അംമാ
  മാടം ഇരുന്തത ടി. ആണി
 • 6. ഏഴ്നിലൈക് കുള്‍ളും ഇരുന്ത അതിചയം
  എന്‍നെന്‍റു ചൊല്‍വന ടി - അംമാ
  എന്‍നെന്‍റു ചൊല്‍വന ടി. ആണി
 • 7. ഓര്‍നിലൈ തന്‍നില്‍ ഒളിര്‍മുത്തു വെണ്‍മണി
  ചീര്‍നീലം ആച്ചുത ടി - അംമാ
  ചീര്‍നീലം ആച്ചുത ടി. ആണി
 • 8. പാരോര്‍ നിലൈയില്‍ കരുനീലം ചെയ്യ
  പവളമ താച്ചുത ടി - അംമാ
  പവളമ താച്ചുത ടി. ആണി
 • 9. മറ്റോര്‍ നിലൈയില്‍ മരകതപ് പച്ചൈചെം
  മാണിക്കം ആച്ചുത ടി - അംമാ
  മാണിക്കം ആച്ചുത ടി. ആണി
 • 10. പിന്‍നോര്‍ നിലൈയില്‍ പെരുമുത്തു വച്ചിരപ്
  പേര്‍മണി ആച്ചുത ടി - അംമാ
  പേര്‍മണി ആച്ചുത ടി. ആണി
 • 11. വേറോര്‍ നിലൈയില്‍ മികുംപവ ളത്തിരള്‍
  വെണ്‍മണി ആച്ചുത ടി - അംമാ
  വെണ്‍മണി ആച്ചുത ടി. ആണി
 • 12. പുകലോര്‍ നിലൈയില്‍ പൊരുന്തിയ പന്‍മണി
  പൊന്‍മണി ആച്ചുത ടി - അംമാ
  പൊന്‍മണി ആച്ചുത ടി. ആണി
 • 13. പതിയോര്‍ നിലൈയില്‍ പകര്‍മണി എല്‍ലാം
  പടികമ താച്ചുത ടി - അംമാ
  പടികമ താച്ചുത ടി. ആണി
 • 14. ഏഴ്നിലൈ മേലേ ഇരുന്തതോര്‍ തംപം
  ഇചൈന്തപൊറ് റംപമ ടി - അംമാ
  ഇചൈന്തപൊറ് റംപമ ടി. ആണി
 • 15. പൊറ്റംപം കണ്‍ടേറും പോതുനാന്‍ കണ്‍ട
  പുതുമൈഎന്‍ ചൊല്‍വന ടി - അംമാ
  പുതുമൈഎന്‍ ചൊല്‍വന ടി. ആണി
 • 16. ഏറുംപോ തങ്കേ എതിര്‍ന്ത വകൈചൊല
  എന്‍നള വല്‍ലവ ടി - അംമാ
  എന്‍നള വല്‍ലവ ടി. ആണി
 • 17. ആങ്കാങ്കേ ചത്തികള്‍ ആയിരം ആയിരം
  ആകവന്‍ താര്‍കള ടി - അംമാ
  ആകവന്‍ താര്‍കള ടി. ആണി
 • 18. വന്തു മയക്ക മയങ്കാമല്‍ നാന്‍അരുള്‍
  വല്‍ലപം പെറ്റന ടി - അംമാ
  വല്‍ലപം പെറ്റന ടി. ആണി
 • 19. വല്‍ലപത് താല്‍അന്ത മാതംപത് തേറി
  മണിമുടി കണ്‍ടേന ടി - അംമാ
  മണിമുടി കണ്‍ടേന ടി. ആണി
 • 20. മണിമുടി മേലോര്‍ കൊടുമുടി നിന്‍റതു
  മറ്റതു കണ്‍ടേന ടി - അംമാ
  മറ്റതു കണ്‍ടേന ടി. ആണി
 • 21. കൊടുമുടി മേല്‍ആയി രത്തെട്ടു മാറ്റുപ്പൊറ്
  കോയില്‍ ഇരുന്തത ടി - അംമാ
  കോയില്‍ ഇരുന്തത ടി. ആണി
 • 22. കോയിലൈക് കണ്‍ടങ്കേ കോപുര വായിലില്‍
  കൂചാതു ചെന്‍റന ടി - അംമാ
  കൂചാതു ചെന്‍റന ടി. ആണി
 • 23. കോപുര വായിലുള്‍ ചത്തികള്‍ ചത്തര്‍കള്‍
  കോടിപല്‍ കോടിയ ടി - അംമാ
  കോടിപല്‍ കോടിയ ടി. ആണി
 • 24. ആങ്കവര്‍ വണ്‍ണംവെള്‍ വണ്‍ണംചെവ് വണ്‍ണമുന്‍
  ഐവണ്‍ണം ആകുമ ടി - അംമാ
  ഐവണ്‍ണം ആകുമ ടി. ആണി
 • 25. അങ്കവ രെല്‍ലാംഇങ് കാര്‍ഇവര്‍ എന്‍നവും
  അപ്പാലേ ചെന്‍റന ടി - അംമാ
  അപ്പാലേ ചെന്‍റന ടി. ആണി
 • 26. അപ്പാലേ ചെന്‍റേന്‍അങ് കോര്‍തിരു വായിലില്‍
  ഐവര്‍ ഇരുന്താര ടി - അംമാ
  ഐവര്‍ ഇരുന്താര ടി. ആണി
 • 27. മറ്റവര്‍ നിന്‍റു വഴികാട്ട മേലോര്‍
  മണിവായില്‍ ഉറ്റേന ടി - അംമാ
  മണിവായില്‍ ഉറ്റേന ടി. ആണി
 • 28. എണ്‍ണുംഅവ് വായിലില്‍ പെണ്‍ണോ ടാണാക
  ഇരുവര്‍ ഇരുന്താര ടി - അംമാ
  ഇരുവര്‍ ഇരുന്താര ടി. ആണി
 • 29. അങ്കവര്‍ കാട്ട അണുക്കത് തിരുവായില്‍
  അന്‍പൊടു കണ്‍ടേന ടി - അംമാ
  അന്‍പൊടു കണ്‍ടേന ടി. ആണി
 • 30. അത്തിരു വായിലില്‍ ആനന്ത വല്‍ലിഎന്‍
  അംമൈ ഇരുന്താള ടി - അംമാ
  അംമൈ ഇരുന്താള ടി. ആണി
 • 31. അംമൈയൈക് കണ്‍ടേന്‍ അവളരുള്‍ കൊണ്‍ടേന്‍
  അമുതമും ഉണ്‍ടേന ടി - അംമാ
  അമുതമും ഉണ്‍ടേന ടി. ആണി
 • 32. താങ്കും അവളരു ളാലേ നടരാജര്‍
  ചന്‍നിതി കണ്‍ടേന ടി - അംമാ
  ചന്‍നിതി കണ്‍ടേന ടി. ആണി
 • 33. ചന്‍നിതി യില്‍ചെന്‍റു നാന്‍പെറ്റ പേറതു
  ചാമി അറിവാര ടി - അംമാ
  ചാമി അറിവാര ടി.
 • 34. ആണിപ്പൊന്‍ നംപലത് തേകണ്‍ട കാട്ചികള്‍
  അറ്പുതക് കാട്ചിയ ടി - അംമാ
  അറ്പുതക് കാട്ചിയ ടി.

ஆணிப்பொன்னம்பலக் காட்சி // ஆணிப்பொன்னம்பலக் காட்சி