திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ആണിപ്പൊന്‍നംപലക് കാട്ചി
āṇippoṉṉampalak kāṭsi
ഊതൂതു ചങ്കേ
ūtūtu saṅkē
Sixth Thirumurai

129. അക്കച്ചി
akkachsi

  ചിന്തു
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. വാനത്തിന്‍ മീതു മയിലാടക് കണ്‍ടേന്‍
  മയില്‍കുയില്‍ ആച്ചുത ടി - അക്കച്ചി
  മയില്‍കുയില്‍ ആച്ചുത ടി.
 • 2. തുള്‍ളലൈ വിട്ടുത് തൊടങ്കിനേന്‍ മന്‍റാടും
  വള്‍ളലൈക് കണ്‍ടേന ടി - അക്കച്ചി
  വള്‍ളലൈക് കണ്‍ടേന ടി.
 • 3. ചാതി ചമയച് ചഴക്കൈവിട് ടേന്‍അരുട്
  ചോതിയൈക് കണ്‍ടേന ടി - അക്കച്ചി
  ചോതിയൈക് കണ്‍ടേന ടി.
 • 4. പൊയ്യൈ ഒഴിത്തുപ് പുറപ്പട്ടേന്‍ മന്‍റാടും
  ഐയരൈക് കണ്‍ടേന ടി - അക്കച്ചി
  ഐയരൈക് കണ്‍ടേന ടി.

  • 334. മയില്‍ - വിന്തു. കുയില്‍ - നാതം.

அருட்காட்சி // அக்கச்சி