திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
aaNipponnampalak kaatsi
āṇippoṉṉampalak kāṭsi
uuthuuthu sangkee
ūtūtu saṅkē
Sixth Thirumurai

129. akkassi
akkachsi

  sinthu
  thirussiRRampalam
 • 1. vaanaththin miithu mayilaatak kaNteen
  mayilkuyil aassutha ti - akkassi
  mayilkuyil aassutha ti.
 • 2. thuLLalai vittuth thotangkineen manRaatum
  vaLLalaik kaNteena ti - akkassi
  vaLLalaik kaNteena ti.
 • 3. saathi samayas sazakkaivit teenarut
  soothiyaik kaNteena ti - akkassi
  soothiyaik kaNteena ti.
 • 4. poyyai oziththup puRappatteen manRaatum
  aiyaraik kaNteena ti - akkassi
  aiyaraik kaNteena ti.

  • 334. mayil - vinthu. kuyil - n-aatham.

அருட்காட்சி // அக்கச்சி