திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
akkassi
akkachsi
sinnam piti
siṉṉam piṭi
Sixth Thirumurai

130. uuthuuthu sangkee
ūtūtu saṅkē

  thaazisai
  thirussiRRampalam
 • 1. kaivita maattaanenRu uuthuuthu sangkee
  kanaka sapaiyaanenRu uuthuuthu sangkee
  poyvitas seythaanenRu uuthuuthu sangkee
  puusaipa liththathenRu uuthuuthu sangkee.
 • 2. thuukkam tholaiththaanenRu uuthuuthu sangkee
  thunpam thavirththaanenRu uuthuuthu sangkee
  eekkam ketuththaanenRu uuthuuthu sangkee
  eema sapaiyaanenRu uuthuuthu sangkee.
 • 3. ponnati thanthaanenRu uuthuuthu sangkee
  ponnam palaththaanenRu uuthuuthu sangkee
  innal aRuththaanenRu uuthuuthu sangkee
  ennuL amarnthaanenRu uuthuuthu sangkee.
 • 4. assam thavirththaanenRu uuthuuthu sangkee
  ampala vaaNanenRu uuthuuthu sangkee
  issai aLiththaanenRu uuthuuthu sangkee
  inpam kotuththaanenRu uuthuuthu sangkee.
 • 5. enuyir kaaththaanenRu uuthuuthu sangkee
  inpam paliththathenRu uuthuuthu sangkee
  ponuruth thanthaanenRu uuthuuthu sangkee
  poRsapai appanenRu uuthuuthu sangkee.
 • 6. sivamaakkikkoNtaanenRu uuthuuthu sangkee
  siRRam palaththaanenRu uuthuuthu sangkee
  n-avan-ook kaLiththaan enRu uuthuuthu sangkee
  n-aanavan aaneenenRu uuthuuthu sangkee.
 • 7. n-aatha mutiyaanenRu uuthuuthu sangkee
  njaanasapaiyaanenRu uuthuuthu sangkee
  paatha maLiththaanenRu uuthuuthu sangkee
  paliththathu puusaienRu uuthuuthu sangkee.
 • 8. theLLamu thaanaanenRu uuthuuthu sangkee
  siRsapai appanenRu uuthuuthu sangkee
  uLLam uvanthaanenRu uuthuuthu sangkee
  uLLa thuraiththaanenRu uuthuuthu sangkee.
 • 9. ennaRi vaanaanenRu uuthuuthu sangkee
  ellaamsey vallaanenRu uuthuuthu sangkee
  sen-n-ilai thanthaanenRu uuthuuthu sangkee
  siRsapai appanenRu uuthuuthu sangkee.
 • 10. iRavaamai iinthaanenRu uuthuuthu sangkee
  eNNam paliththathenRu uuthuuthu sangkee
  thiRamee aLiththaanenRu uuthuuthu sangkee
  siRRam palaththaanenRu uuthuuthu sangkee.
 • 11. karavu thavirnthathenRu uuthuuthu sangkee
  karuNai kitaiththathenRu uuthuuthu sangkee
  iravu vitinthathenRu uuthuuthu sangkee
  eNNam paliththathenRu uuthuuthu sangkee.
 • 12. ellaamsey vallaanenRu uuthuuthu sangkee
  ellaarkkum n-allaanenRu uuthuuthu sangkee
  ellaam utaiyaanenRu uuthuuthu sangkee
  ellaamum aanaanenRu uuthuuthu sangkee.
 • 13. karuNaa n-ithiyarenRu uuthuuthu sangkee
  katavuL avaneeenRu uuthuuthu sangkee
  aruLn-aa takaththaanenRu uuthuuthu sangkee
  ampalas soothienRu uuthuuthu sangkee.
 • 14. thannikar illaanenRu uuthuuthu sangkee
  thalaivan avaneeenRu uuthuuthu sangkee
  ponniyal vaNNanenRu uuthuuthu sangkee
  pothun-atam seyvaanenRu uuthuuthu sangkee.
 • 15. aanantha n-aathanenRu uuthuuthu sangkee
  aruLutai appanenRu uuthuuthu sangkee
  thaanantham illaanenRu uuthuuthu sangkee
  thaththuvas soothienRu uuthuuthu sangkee.
 • 16. poyvit takanReenenRu uuthuuthu sangkee
  puNNiyan aaneenenRu uuthuuthu sangkee
  meythottu n-inReenenRu uuthuuthu sangkee
  meelveLi kaNteenenRu uuthuuthu sangkee.

ஊதூது சங்கே // ஊதூது சங்கே