திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
À¢ÃÀïº ¦ÅüÈ¢
pirapañsa veṟṟi
§À¡¸õ ͸§À¡¸õ
pōkam sukapōkam
Sixth Thirumurai

134. «õÀÄò¾Ã§º
ampalattarasē

  ¿¡Á¡ÅÇ¢
  º¢óÐ
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
 • 1. º¢Åº¢Å ¸ƒÓ¸ ¸½¿¡ ¾¡
  º¢Å¸½ Åó¾¢¾ ̽¿£ ¾¡.
 • 2. º¢Åº¢Å º¢Åº¢Å ¾òÐÅ §À¡¾¡
  º¢ÅÌÕ Àú¢Å ºñÓ¸ ¿¡¾¡.
 • 3. «õÀÄò ¾Ã§º «ÕÁÕó §¾
  ¬Éó¾ò §¾§É «ÕûÅ¢Õó §¾.
 • 4. ¦À¡Ð¿¼ò ¾Ã§º Òñ½¢Â §É
  ÒÄŦà ġõÒ¸ú ¸ñ½¢Â §É.
 • 5. Á¨Ä¾Õ Á¸§Ç Á¼Á¢ §Ä
  Á¾¢Ó¸ «Ó§¾ þÇíÌ¢ §Ä.
 • 6. ¬Éó¾ì ¦¸¡Ê§Â þÇõÀ¢Ê §Â
  «üÒ¾ò §¾§É Á¨ÄÁ¡ §É.
 • 7. º¢Åº¢Å º¢Åº¢Å º¢ýÁ §¾ƒ¡
  º¢ÅÍó ¾ÃÌï º¢¾¿¼ ს.
 • 8. À¼É Å¢§Å¸ ÀÃõÀà §Å¾¡
  ¿¼É º§Àº º¢¾õÀà ¿¡¾¡.
 • 9. «Ã¢À¢Ã Á¡¾¢Â÷ §¾Ê ¿¡¾¡
  «Ã¸Ã º¢Åº¢Å ¬Ê À¡¾¡.
 • 10. «ó¾½ «í¸½ «õÀà §À¡¸¡
  «õÀÄ ¿õÀà «õÀ¢¨¸ À¡¸¡.
 • 11. «õÀà ŢõÀ º¢¾õÀà ¿¡¾¡
  «ïº¢¾ Ãﺢ¾ Ìﺢ¾ À¡¾¡.
 • 12. ¾ó¾¢Ã Áó¾¢Ã Âó¾¢ÃÀ¡¾¡
  ºí¸Ã ºí¸Ã ºí¸Ã ¿¡¾¡.
 • 13. ¸É¸ º¢¾õÀà ¸í¸Ã ÒÆÃ
  «É¸ ÀÃõÀà ºí¸Ã †Ã†Ã.
 • 14. º¸Ä ¸Ä¡ñ¼ ºÃ¡ºÃ ¸¡Ã½
  ºÌ½ º¢Å¡ñ¼ ÀáÀà âý.
 • 15. þ츨à ¸¼ó¾¢Êø «ì¸¨Ã §Â
  þÕôÀÐ º¢¾õÀà º÷츨à §Â.
 • 16. ±ýÛ¢÷ ¯¼õ¦À¡Î º¢ò¾Á §¾
  þÉ¢ôÀÐ ¿¼Ã¡ƒ Òò¾Ó §¾.
 • 17. ³Â÷ ¾¢ÕÀ ¬¼¸ §Á
  ¬Î¾ø ¬Éó¾ ¿¡¼¸ §Á.
 • 18. ¯ò¾Ã »¡É º¢¾õÀà §Á
  º¢ò¾¢± Ä¡ó¾Õõ «õÀçÁ.
 • 19. «õÀÄ Å¡º¢Å Á¡§¾ Å¡
  ÅõÀÄ Å¡Å¢íÌ Å¡Å¡ Å¡.
 • 20. ¿¼Ã¡ƒý ±øÄ¡÷ìÌõ ¿øÄÅ §É
  ¿øı Ä¡õ¦ºÂ ÅøÄÅ §É.
 • 21. ¬Éó¾ ¿¡¼¸õ ¸ñ§¼¡ §Á - ÀÃ
  Á¡Éó¾ §À¡É¸õ ¦¸¡ñ§¼¡ §Á.
 • 22. º¸Ç ¯À¸Ç ¿¢ð¸Ç ¿¡¾¡
  ¯¸Ç º¾¾Ç Áí¸Ç À¡¾¡.
 • 23. ºó¾¾ Óõº¢Å ºí¸Ã ÀƒÉõ
  ºí¸¢¾õ ±ýÀÐ ºüºÉ źÉõ.
 • 24. ºí¸Ã Óõº¢Å Á¡§¾ Å¡
  ±í¸¨Ç ¬ð¦¸¡Ç Å¡Å¡ Å¡.
 • 25. «Ã¸Ã º¢Åº¢Å Á¡§¾ Å¡
  «ÕÇÓ ¾õ¾Ã Å¡Å¡ Å¡.
 • 26. ¿¼Éº¢ ¸¡Á½¢ ¿ÅÁ½¢ §Â
  ¾¢¼É¸ Á¡Á½¢ º¢ÅÁ½¢ §Â.
 • 27. ¿¼Á¢Îõ «õÀÄ ¿ýÁ½¢ §Â
  Ò¼Á¢Î ¦ºõÀÄ ¦À¡ýÁ½¢ §Â.
 • 28. ¯Åð¼¡Ð º¢ò¾¢ìÌõ ¯ûÇÓ §¾
  ¦¾Å¢ð¼¡Ð ¾¢ò¾¢ìÌõ ¦¾ûÇÓ §¾.
 • 29. ¿¼Ã¡ƒ ÅûÇ¨Ä ¿¡Î¾ §Ä
  ¿õ¦¾¡Æ¢ Ä¡õÅ¢¨Ç ¡ξ §Ä.
 • 30. «Õð¦À¡Ð ¿¼Á¢Î ¾¡ñ¼Å §É
  «Õð¦ÀÕï §º¡¾¢±ý ¬ñ¼Å §É.
 • 31. ¿¼Ã¡ƒ Á¡½¢ì¸õ ´ýÈÐ §Å
  ¿ñϾø ¬½¢ô¦À¡ý ÁýÈÐ §Å.
 • 32. ¿¼Ã¡ƒ ÀÄÁÐ ¿õÀÄ §Á
  ¿¼Á¡Î Åо¢Õ «õÀÄ §Á.
 • 33. ¿¼Ã¡ƒ÷ À¡ð§¼ ¿ÚõÀ¡ðÎ
  »¡Äò¾¡÷ À¡ð¦¼øÄ¡õ ¦ÅÚõÀ¡ðÎ.
 • 34. º¢¾õÀÃô À¡ð§¼ ¾¢ÕôÀ¡ðÎ
  ƒ£Å÷¸û À¡ð¦¼øÄ¡õ ¦¾ÕôÀ¡ðÎ.
 • 35. «õÀÄô À¡ð§¼ «ÕðÀ¡ðÎ
  «øÄ¡¾ À¡ð¦¼øÄ¡õ ÁÕðÀ¡ðÎ.
 • 36. «õÀÄ Å¡½¨½ ¿¡ÊÉ §É
  «ÅÉÊ Â¡¦Ã¡Îõ ÜÊÉ §É.
 • 37. ¾õÀ¾ Á¡õÒ¸ú À¡ÊÉ §É
  ¾ó¾É ±ýÚÜò ¾¡ÊÉ §É.
 • 38. ¿¡ý¦º¡ýÉ À¡¼Öõ §¸ð¼¡ §Ã
  »¡É º¢¾õÀà ¿¡ð¼¡ §Ã.
 • 39. þÉ¢òÐÂ÷ À¼Á¡ð§¼ý Ţ𧼠§É
  ±ýÌÕ §Áø¬¨½ þ𧼠§É.
 • 40. þÉ¢ôÀ¡Î À¼Á¡ð§¼ý Ţ𧼠§É
  ±ýÉôÀý §Áø¬¨½ þ𧼠§É.
 • 41. ºýÁ¡÷ì¸õ ¿ýÁ¡÷ì¸õ ¿ýÁ¡÷ì¸õ
  º¸Á¡÷ì¸õ ÐýÁ¡÷ì¸õ ÐýÁ¡÷ì¸õ.
 • 42. ¿¡¾¡ó¾ ¿¡ðÎìÌ ¿¡Â¸ §Ã
  ¿¼Ã¡ƒ §ÃºÀ¡ ¿¡Â¸ §Ã.
 • 43. ¿¡ý¦º¡øÖõ þЧ¸Ç£÷ ºò¾¢Â §Á
  ¿¼Ã¡ƒ ±É¢øÅÕõ ¿¢ò¾¢Â §Á.
 • 44. ¿ø§Ä¡÷ ±øÄ¡÷ìÌõ ºÀ¡À¾¢ §Â
  ¿øÅÃõ ®Ôõ ¾Â¡¿¢¾¢ §Â.
 • 45. ¿¼Ã¡ƒ÷ ¾õ¿¼õ ¿ýɼ §Á
  ¿¼õÒâ ¸¢ýÈÐõ ±ýÉ¢¼ §Á.
 • 46. º¢Å¸¡Á ÅøÄ¢ìÌ Á¡ôÀ¢û¨Ç §Â
  ¾¢ÕÅ¡Çý ¿¡ý«Åý º£÷ôÀ¢û¨Ç §Â.
 • 47. º¢Å¸¡Á ÅøÄ¢¨Âî §º÷ó¾Å §É
  º¢ò¦¾øÄ¡õ ¦ºö¾¢¼ò §¾÷ó¾Å §É.
 • 48. þÈÅ¡ ÅÃõ¾Õ ¿üº¨À §Â
  ±ÉÁ¨È Ò¸úÅÐ º¢üº¨À §Â.
 • 49. ±ýþÕ ¸ñÏû þÕó¾Å §É
  þÈÅ¡ ¾ÕÙõ ÁÕó¾Å §É.
 • 50. º¢üº¨À «ôÀ¨É ¯ü§È §É
  º¢ò¾¢± Ä¡õ¦ºÂô ¦Àü§È §É.
 • 51. «õÀÄ Å¡½÷¾õ «ÊÂÅ §Ã
  «ÕÇà º¡ûÁ½¢ ÓÊÂÅ §Ã.
 • 52. «Õð¦ÀÕ狀¡¾¢¨Âì ¸ñ§¼ §É
  ¬Éó¾ò ¦¾ûÇÓ Ðñ§¼ §É.
 • 53. þÕð¦ÀÕ Á¡¨Â¨Â Å¢ñ§¼ §É
  ±øÄ¡õ¦ºö º¢ò¾¢¨Âì ¦¸¡ñ§¼ §É.
 • 54. ¸Õ½¡ ¿¢¾¢§Â ̽¿¢¾¢ §Â
  ¸¾¢Á¡ ¿¢¾¢§Â ¸Ä¡¿¢¾¢ §Â.
 • 55. ¾Õ½¡ À¾¢§Â º¢ÅÀ¾¢ §Â
  ¾É¢Á¡ À¾¢§Â ºÀ¡À¾¢ §Â.
 • 56. ¸Õ½¡ ¿¢¾¢§Â ºÀ¡À¾¢ §Â
  ¸¾¢Á¡ ¿¢¾¢§Â ÀÍÀ¾¢ §Â.
 • 57. ºÀ¡À¾¢ À¡¾õ ¾§À¡ôà º¡¾õ
  ¾Â¡¿¢¾¢ §À¡¾õ º§¾¡¾Â §Å¾õ.
 • 58. ¸Õ½¡õ ÀÃÅà ¸Ãº¢Å ÀÅÀÅ
  «Õ½¡õ Àþà †Ã†Ã º¢Åº¢Å.
 • 59. ¸É¸¡ ¸ÃÒà †Ãº¢Ã ¸Ã¾Ã
  ¸Õ½¡ ¸ÃÀà ÍÃÅà †Ã†Ã.
 • 60. ¸É¸ ºÀ¡À¾¢ ÀÍÀ¾¢ ¿ÅÀ¾¢
  «É¸ ¯Á¡À¾¢ «¾¢À¾¢ º¢ÅÀ¾¢.
 • 61. §Å¾¡ó¾ ÀáõÀà ƒÂƒÂ
  ¿¡¾¡ó¾ ¿¼¡õÀà ƒÂƒÂ.
 • 62. ²¸¡ó¾ º÷§Å¾ º§Á¡¾Á
  §Â¡¸¡ó¾ ¿§¼º ¿§Á¡¿Á.
 • 63. ¬¾¡õÀà ¬¼¸ «¾¢ºÂ
  À¡¾¡õÒƒ ¿¡¼¸ ƒÂƒÂ.
 • 64. §À¡¾¡ó¾ ҧú º¢Å¡¸Á
  ¿¡¾¡ó¾ ¿§¼º ¿§Á¡¿Á.
 • 65. ƒ¡Ä §¸¡Ä¸É ¸¡õÀà º¡Â¸
  ¸¡Ä ¸¡ÄÅÉ ¸¡õÀà ¿¡Â¸.
 • 66. ¿¡¾ À¡ÄÍ §Ä¡ºÉ Å÷ò¾É
  ƒ¡¾ ƒ¡ÄÅ¢ §Á¡ºÉ ¿¢÷ò¾É.
 • 67. º¾Àâ º¾×À º¾Á¾ Å¢¾ÀÅ
  º¢¾Àâ ¸¾À¾ º¢Åº¢Å º¢Åº¢Å.
 • 68. «Ã¸Ã ÅÃÍÀ ¸Ã¸Ã ÀÅÀÅ
  º¢ÃÒà ÍÃÀà º¢Åº¢Å º¢Åº¢Å.
 • 69. ¯ÀÄ º¢Ã¾Ä ÍÀ¸½ Åí¸½
  ÍÀÄ ¸Ã¾Ä ¸½À½ ¸í¸½.
 • 70. «ÀŠþ¸Ã ¾ÄÒâ ¸¡Ã½
  ¯ÀÂÀ þÀ¾ ÀÃÀâ âý.
 • 71. «¸Ã¯ ¸ÃÍÀ ¸ÃÅà º¢É¸Ã
  ¾¸ÃÅ ¸Ã¿Å Òú¢Ã ¾¢É¸Ã.
 • 72. Ÿú¢ ¸Ã¾¢É ¸Ãºº¢ ¸ÃÒÃ
  Á¸Ã« ¸ÃÅà ÒÆà †Ã†Ã.
 • 73. ÀÃÁÁó ¾¢Ãº¸ Ç¡¸É ¸Ã½¡
  À¼É¾ó ¾¢Ã¿¢¸ Á¡¸Á ºÃ½¡.
 • 74. «É󾧸¡ Ê̽ ¸Ã¸Ã ¦ƒ¡Ä¢¾¡
  «¸ñ¼§Å ¾º¢Ã ¸Ã¾Ã ÀÄ¢¾¡.
 • 75. Àââý »¡Éº¢ ¾õÀÃ
  À¾¢¸¡Ã½ ¿¡¾À ÃõÀÃ.
 • 76. º¢Å»¡ÉÀ ¾¡¼¸ ¿¡¼¸
  º¢Å§À¡¾À §Ã¡¸Ç ܼ¸.
 • 77. º¸Ä §Ä¡¸Àà ¸¡Ã¸ šø
  ºÀÇ §Â¡¸ºÃ âø ¾¡Ã¸.
 • 78. ºòÅ §À¡¾¸ ¾¡Ã½ ¾ýÁÂ
  ºò §Å¾¸ âý º¢ýÁÂ.
 • 79. Åç¸ º¡ó¾ Á§¸¡¾Â ¸¡Ã¢Â
  ÀÃÀ¡ º¡ó¾ ͧ¸¡¾Â ÝâÂ.
 • 80. ÀÇ¢¾ ¾£À¸ §º¡À¢¾ À¡¾¡
  ÄÇ¢¾ åÀ¸ Š¾¡À¢¾ ¿¡¾¡.
 • 81. «É¢÷¾341 §¸¡À¸Õ ½¡õÀ¸ ¿¡ ¾¡
  «Á¢÷¾ åÀ¾Õ ½¡õÒƒ À¡ ¾¡.
 • 82. «õ§À¡ Õ¸À¾ «Ã¸Ã ¸í¸Ã
  ºõ§À¡ º¢Åº¢Å º¢Åº¢Å ºí¸Ã.
 • 83. º¢¾õÀ¢Ã ¸¡º¡ ÀÃõÀ¢Ã ¸¡ º¡
  º¢¾õÀ §Ãº¡ ÍÂõÀ¢Ã ¸¡ º¡.
 • 84. «ÕðÀ¢Ã ¸¡ºõ ÀÃôÀ¢Ã ¸¡ºõ
  «¸ôÀ¢Ã ¸¡ºõ º¢ÅôÀ¢Ã ¸¡ºõ.
 • 85. ¿¼ôÀ¢Ã ¸¡ºõ ¾ÅôÀ¢Ã ¸¡ºõ
  ¿ÅôÀ¢Ã ¸¡ºõ º¢ÅôÀ¢Ã ¸¡ºõ.
 • 86. ¿¡¾ ÀÃõÀà §É Àà - ¿¡¾ º¢¾õÀà §É
  ¿¡¾ ¾¢¸õÀà §É ¾º - ¿¡¾ ;ó¾Ã §É.
 • 87. »¡É ¿¼ò¾Å §É Àà - »¡É¢þ ¼ò¾Å §É
  »¡É ÅÃò¾Å §É º¢Å - »¡É ÒÃò¾Å §É.
 • 88. »¡É ºÀ¡À¾¢ §Â Á¨È - ¿¡Î º¾¡¸¾¢ §Â
  ¾£É ¾¡Â¡¿¢¾¢ §Â Àà - §¾Å¢ ¯Á¡À¾¢ §Â.
 • 89. Òò¾õ¾Õõ §À¡¾¡ Å¢ò¾õ¾Õõ ¾¡¾¡
  ¿¢ò¾õ¾Õõ À¡¾¡ º¢ò¾õ¾¢Õõ À¡¾¡.
 • 90. ¿Î¿¡Ê ¿Î¿¡Ê ¿¼Á¡Î À¾¢§Â
  ¿¼Ã¡ƒ ¿¼Ã¡ƒ ¿¼Ã¡ƒ ¿¢¾¢§Â.
 • 91. ¿Î¿¡Ê ¦Â¡ÎÜÊ ¿¼Á¡Îõ ¯Õ§Å
  ¿¼Ã¡ƒ ¿¼Ã¡ƒ ¿¼Ã¡ƒ ÌÕ§Å.
 • 92. ¿Î¿¡Ê þ¨¼¿¡Ê ¿¼Á¡Îõ ¿Ä§Á
  ¿¼Ã¡ƒ ¿¼Ã¡ƒ ¿¼Ã¡ƒ ÀħÁ.

  • 339. ¬ À¡. À¾¢ô¨Àò ¾Å¢Ã Áü¨Èô À¾¢ôÒ¸û «¨Éò¾¢Öõ "«õÀÄò¾Ã§º" Ӿġ¸¿¡Á¡ÅÇ¢ ¦¾¡¼í̸¢ÈÐ. ¬. À¡. À¾¢ôÀ¢ø ÁðÎõ þùÅ¢ÃñÎ ¿¡Á¡ÅÇ¢¸ÙõÓý¨Åì¸ô ¦ÀüÚ "«õÀÄò¾Ã§º" ãýȡž¡¸ ¨Åì¸ô¦ÀüÚûÇÐ.þÚì¸õ þÃò¾¢É ӾĢ¡÷, §Åð¼ÅÄõ ƒÁ£ý¾¡÷ «ôÀ¡º¡Á¢ Àñ¼¡Ã¢Â¡÷þùÅ¢ÕÅâý ÀʸǢø ÁðΧÁ þùÅ¢ÃñÎ ¿¡Á¡ÅÇ¢¸û ¸¡½ô¦ÀÚž¡Ôõ,¸¢¨¼ò¾ Áü¨Èô ÀʸǢø þ¨Å þø¨Ä ±ýÚõ, «ÅüÈ¢ø "«õÀÄò¾Ã§º"±ýÀ§¾ ¦¾¡¼ì¸õ ±ýÚõ ¬. À¡. ÌȢ츢ȡ÷. þôÀ¾¢ôÀ¢ø þùÅ¢Õ¿¡Á¡ÅÇ¢¸Ùõ ¾É¢Â¡¸ ±ñ½¢¼ô ¦ÀüÚò ¾É¢ôÀÎò¾¢ì ¸¡ð¼ô ¦ÀüÚûÇÉ.«õÀÄò¾Ã§º ±Éò ¦¾¡¼íÌõ ¿¡Á¡ÅÇ¢ìÌ þùÅ¢Ãñ¨¼Ôõ ¸¡ôÀ¡¸ì¦¸¡ûÇÄ¡õ.
  • 340. º×¾Â - ¬. À¡. À¾¢ôÒ.
  • 341. «Û÷¾ - º. Ó. ¸. À¾¢ôÒ.

அம்பலத்தரசே // அம்பலத்தரசே