திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
¸ñÒÕÅô âðÎ
kaṇpuruvap pūṭṭu
«õÀÄò¾Ã§º
ampalattarasē
Sixth Thirumurai

133. À¢ÃÀïº ¦ÅüÈ¢
pirapañsa veṟṟi

  ¾¡Æ¢¨º
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
 • 1. «Õ𧺡¾¢ ¬§Éý±ýÚ «¨ÈÂôÀ¡ ÓÃÍ
  «Õǡ𺢠¦Àü§Èý±ýÚ «¨ÈÂôÀ¡ ÓÃÍ
  ÁÕðº¡÷Ò ¾£÷ó§¾ý±ýÚ «¨ÈÂôÀ¡ ÓÃÍ
  Áýó¾ Å¢÷ó§¾ý±ýÚ «¨ÈÂôÀ¡ ÓÃÍ.

முரசறைதல் // பிரபஞ்ச வெற்றி