திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
అటియార్పణి అరుళవేణ్టల్
aṭiyārpaṇi aruḷavēṇṭal
అన్పిఱ్ పేతుఱల్
aṉpiṟ pētuṟal
Fifth Thirumurai

037. నాళ్ అవంపటామై వేణ్టల్
nāḷ avampaṭāmai vēṇṭal

  ఎళుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియవిరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. కున్ఱమొత్ తిలఙ్కు పణైములై నెటుఙ్కణ్
  కోతైయర్ పాల్విరైన్ తోటిస్
  సెన్ఱఇప్ పులైయేన్ మనత్తినై మీట్టున్
  తిరువటిక్ కాక్కుంనాళ్ ఉళతో
  ఎన్తని ఉయిరే ఎన్నుటైప్ పొరుళే
  ఎన్ఉళత్ తిణితెళుం ఇన్పే
  మన్ఱలం పొళిల్సూళ్ తణికైయం పొరుప్పిల్
  వందమర్న్ తరుళ్సెయుం మణియే.
 • 2. మణిక్కుళై అటర్త్తు మతర్త్తవేఱ్ కణ్ణార్
  వఞ్సక మయక్కినిల్ ఆళ్ందు
  కణిక్కరుం తుయర్కొళ్ మనత్తినై మీట్టున్
  కళలటిక్ కాక్కుంనాళ్ ఉళతో
  కుణిక్కరుం పొరుళే కుణప్పెరుఙ్ కున్ఱే
  కుఱికుణఙ్ కటందతోర్ నెఱియే
  ఎణిక్కరుం మాలుం అయనుంనిన్ ఱేత్తుం
  ఎందైయే తణికైఎం ఇఱైయే.
 • 3. ఇఱైక్కుళే ఉలకం అటఙ్కలుం మరుట్టుం
  ఇలైనెటు వేఱ్కణార్ అళకస్
  సిఱైక్కుళే వరుందుం మనత్తినై మీట్టున్
  తిరువటిక్ కాక్కుంనాళ్ ఉళతో
  మఱైక్కుళే మఱైందం మఱైక్కరి తాయ
  వళ్ళలే ఉళ్ళకప్ పొరుళే
  అఱైక్కుళే మటవార్క్ కననటై పయిఱ్ఱుం
  అణితిరుత్ తణికైవాళ్ అరైసే.
 • 4. అరైమతిక్ కుఱళుం ఒణ్ణుతల్ వాట్కణ్
  అలర్ములై అణఙ్కనార్ అల్కుల్
  పురైమతిత్ తుళలుం మనత్తినై మీట్టున్
  పొన్నటిక్ కాక్కుంనాళ్ ఉళతో
  పరైమతిత్ తిటఞ్సేర్ పరాపరఱ్ కరుమైప్
  పాలనే వేలుటై యవనే
  విరైమతిత్ తోఙ్కుం మలర్ప్పొళిల్ తణికై
  వెఱ్పినిల్ ఒళిరుంమెయ్ విళక్కే.
 • 5. విళక్కుఱళ్ మణిప్పూణ్ మేల్అణిన్ తోఙ్కి
  వింముఱుం ఇళములై మటవార్
  కళక్కినిల్ ఆళ్ంద మనత్తినై మీట్టున్
  కళల్అటిక్ కాక్కుంనాళ్ ఉళతో
  అళక్కరుఙ్ కరుణై వారియే ఞాన
  అముతమే ఆనందప్ పెరుక్కే
  కిళక్కరుం పుకళ్కొళ్ తణికైయం పొరుప్పిల్
  కిళర్ందరుళ్ పురియుంఎన్ కిళైయే.
 • 6. కిళైక్కుఱుం పిణిక్కోర్ ఉఱైయుళాం మటవార్
  కీళుఱుం అల్కుల్ఎన్ కుళివీళ్న్
  తిళైక్కుంవన్ కొటియ మనత్తినై మీట్టున్
  ఇణైఅటిక్ కాక్కుంనాళ్ ఉళతో
  విళైక్కుంఆ నంద వియన్తని విత్తే
  మెయ్అటి యవర్ఉళ విరుప్పే
  తిళైక్కుంమా తవత్తోర్క్ కరుళ్సెయున్ తణికైత్
  తెయ్వమే అరుట్సెళున్ తేనే.
 • 7. తేన్వళి మలర్ప్పూఙ్ కుళల్తుటి ఇటైవేల్
  తిఱల్విళి మాతరార్ పుణర్ప్పాం
  కాన్వళి నటక్కుం మనత్తినై మీట్టున్
  కళల్వళి నటత్తుంనాళ్ ఉళతో
  మాన్వళి వరుంఎన్ అంమైయై వేణ్టి
  వణ్పునత్ తటైందిట్ట మణియే
  వాన్వళి అటైక్కుం సికరిసూళ్ తణికై
  మామలై అమర్ందరుళ్ మరుందే.
 • 8. మరుందెన మయక్కుం కుతలైఅన్ తీఞ్సొల్
  వాణుతల్ మఙ్కైయర్ ఇటత్తిల్
  పొరుందెన వలిక్కుం మనత్తినై మీట్టున్
  పొన్నటిక్ కాక్కుంనాళ్ ఉళతో
  అరుందిటా తరుంద అటియరుళ్ ఓఙ్కుం
  ఆనందత్ తేఱలే అముతే
  ఇరుందరు మునివర్ పుకళ్సెయుం తణికై
  ఇనితమర్న్ తరుళియ ఇన్పే.
 • 9. ఇన్పమఱ్ ఱుఱుకణ్ విళైవిళి నిలమాం
  ఏందిళై యవర్పుళుక్ కుళియిల్
  తున్పముఱ్ ఱుళలుం మనత్తినై మీట్టున్
  తుణైయటిక్ కాక్కుంనాళ్ ఉళతో
  అన్పర్ముఱ్ ఱుణర అరుళ్సెయుం తేవే
  అరిఅయన్ పణిపెరి యవనే
  వన్పతై అకఱ్ఱి మన్పతైక్ కరుళ్వాన్
  మకిళ్ందుఱుం తణికైయిన్ వాళ్వే.
 • 10. వాళుంఇవ్ వులక వాళ్క్కైయై మికవుం
  వలిత్తిటుం మఙ్కైయర్ తంపాల్
  తాళుంఎన్ కొటియ మనత్తినై మీట్టున్
  తాళ్మలర్క్ కాక్కుంనాళ్ ఉళతో
  సూళుంనెఞ్ సిరుళైప్ పోళుంమెయ్ ఒళియే
  తోఱ్ఱంఈ ఱఱ్ఱసిఱ్ సుకమే
  ఊళుంఉఱ్ పవంఓర్ ఏళుంవిట్ టకల
  ఉతవుసీర్ అరుట్పెరుఙ్ కున్ఱే.

நாள் அவம்படாமை வேண்டல் // நாள் அவம்படாமை வேண்டல்