திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
కైయటై ముట్టఱ్ కిరఙ్కల్
kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal
నాళ్ అవంపటామై వేణ్టల్
nāḷ avampaṭāmai vēṇṭal
Fifth Thirumurai

036. అటియార్పణి అరుళవేణ్టల్
aṭiyārpaṇi aruḷavēṇṭal

  కట్టళైక్ కలిత్తుఱై
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. ఎప్పా లవరుం ఇఱైఞ్సుం తణికై ఇరుందరుళ్ఎన్
  అప్పాఉన్ పొన్నటిక్ కెన్నెఞ్ సకంఇట మాక్కిమిక్క
  వెప్పాన నఞ్సన వఞ్సకర్ పాఱ్సెలుం వెందుయర్నీత్
  తిప్పారిల్ నిన్అటి యార్క్కేవల్ సెయ్య ఎనక్కరుళే.
 • 2. ఎయ్యా తరుళ్తణి కాసలం మేవియ ఎన్అరుమై
  ఐయా నినతు తిరువటి ఏత్తిఅన్ ఱోఅయనుం
  సెయ్యాళ్ మరువుం పుయనుటైత్ తేవనుం సేణవనుం
  నైయాత ఆయుళుం సెల్వముం వణ్మైయుం నణ్ణినరే.
 • 3. వాళారుఙ్ కణ్ణియర్ మాయైయై నీక్కి మలికరణక్
  కోళాకుం వాతనై నీత్తుమెయ్ఞ్ ఞానక్ కుఱికొటునిన్
  తాళాకుం నీళల్ అతుసార్ందు నిఱ్కత్ తకుందతిరు
  నాళాకుం నాళ్ఎంద నాళ్అఱి యేన్తణి కాసలనే.
 • 4. ఊన్పార్క్కుం ఇవ్వుటఱ్ పొయ్మైయైత్ తేర్తల్ ఒళిందవమే
  మాన్పార్క్కుం కణ్ణియర్ మైయలిల్ వీళుం మయక్కంఅఱ్ఱే
  తేన్పార్క్కుం సోలైత్ తణికా సలత్తున్ తిరుఅళకై
  నాన్పార్క్కుం నాళ్ఎంద నాళ్మయిల్ ఏఱియ నాయకనే.
 • 5. ఎన్నే కుఱైనమక్ కేళైనెఞ్ సేమయిల్ ఏఱివరుం
  మన్నే ఎననెటు మాలుం పిరమనుం వాళ్త్తినిఱ్కుం
  తన్నేర్ తణికైత్ తటమలై వాళుంనఱ్ ఱందైఅరుళ్
  పొన్నేర్ తిరువటిప్ పోతుకణ్ టాయ్నం పుకలిటమే.
 • 6. పేతైనెఞ్ సేఎన్ఱన్ పిన్పోన్ తిటుతిఇప్ పేయులక
  వాతైఅఞ్ సేల్పొఱి వాయ్క్కలఙ్ కేల్ఇఱై యుంమయఙ్కేల్
  పోతైయెఞ్ సేల్తణి కాసలం పోయ్అప్ పొరుప్పమర్ంద
  తాతైఅఞ్ సేవటిక్ కీళ్క్కుటి యాకత్ తయఙ్కువమే.

அடியார்பணி அருளவேண்டல் // அடியார்பணி அருளவேண்டல்