திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அம்பலத்தரசே
ampalattarasē
சூதுமன்னு மிந்தையே
sūtumaṉṉu mintaiyē
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

135. போகம் சுகபோகம்
pōkam sukapōkam