திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பிரபஞ்ச வெற்றி
pirapañsa veṟṟi
போகம் சுகபோகம்
pōkam sukapōkam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

134. அம்பலத்தரசே
ampalattarasē