திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
Å¢¨Ã§º÷ º¨¼Â¡ö
viraisēr saṭaiyāy
¿£Ê §Å¾õ
nīṭiya vētam
Sixth Thirumurai

143. Àº¢Â¡¾ «Ó§¾
pasiyāta amutē

  ¾¡Æ¢¨º
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
 • 1. Àº¢Â¡¾ «Ó§¾ À¨¸Â¡¾ À¾¢§Â
  À¸Ã¡¾ ¿¢¨Ä§Â À¨È¡¾ ͸§Á
  ¿º¢Â¡¾ ¦À¡Õ§Ç ¿Ä¢Â¡¾ ¯È§Å
  ¿¼Ã¡ƒ Á½¢§Â ¿¼Ã¡ƒ Á½¢§Â.
 • 2. Ҩá¾ Á½¢§Â Ҹġ¾ ¿¢¨Ä§Â
  Ò¨¸Â¡¾ ¸É§Ä Ò¨¾Â¡¾ ¦À¡Õ§Ç
  ¿¨Ã¡¾ ÅçÁ ¿Ê¡¾ ¿¼§Á
  ¿¼Ã¡ƒ ¿¢¾¢§Â ¿¼Ã¡ƒ ¿¢¾¢§Â.
 • 3. º¢Å»¡É ¿¢¨Ä§Â º¢Å§Â¡¸ ¿¢¨È§Å
  º¢Å§À¡¸ ¯Õ§Å º¢ÅÁ¡É ¯½÷§Å
  ¿Å¿£¾ Á¾¢§Â ¿Å¿¡¾ ¸¾¢§Â
  ¿¼Ã¡ƒ À¾¢§Â ¿¼Ã¡ƒ À¾¢§Â.
 • 4. ¾Å§Â¡¸ ÀħÁ º¢Å»¡É ¿¢Ä§Á
  ¾¨Ä§ÂÚõ «½¢§Â Å¢¨Ä§ÂÚ Á½¢§Â
  ¿ÅÅ¡Ã ¿¼§Á ÍŸ¡Ã Ò¼§Á
  ¿¼Ã¡ƒ ÀçÁ ¿¼Ã¡ƒ ÀçÁ.
 • 5. о¢§Å¾ ¯È§Å ͸§À¡¾ ¿È§Å
  ÐÉ¢¾£Õõ þ¼§Á ¾É¢»¡É ¿¼§Á
  ¿¾¢Â¡Ã ¿¢¾¢§Â «¾¢¸¡Ã À¾¢§Â
  ¿¼Ã¡ƒ ÌէŠ¿¼Ã¡ƒ ÌÕ§Å.
 • 6. ÅÂÁ¡É ÅçÁ Å¢ÂÁ¡É ÀçÁ
  ÁɧÁ¡É ¿¢¨Ä§Â ¸É»¡É Á¨Ä§Â
  ¿ÂÁ¡É ¯¨Ã§Â ¿ÎÅ¡É Å¨Ã§Â
  ¿¼Ã¡ƒ Шç ¿¼Ã¡ƒ ШçÂ.
 • 7. À¾¢ÔÚ ¦À¡Õ§Ç ¦À¡ÕÙÚ À§É
  ÀÂÛÚ ¿¢¨È§Å ¿¢¨È×Ú ¦ÅÇ¢§Â
  Á¾¢ÔÚõ «Ó§¾ «ÓÐÚ Í¨Å§Â
  Á¨ÈÓÊ Á½¢§Â Á¨ÈÓÊ Á½¢§Â.
 • 8. «ÕÙÚ ¦ÅÇ¢§Â ¦ÅÇ¢ÔÚ ¦À¡Õ§Ç
  «Ð×Ú ÁЧŠÁÐ×Ú Í¨Å§Â
  ÁÕÇÚ ¦¾Õ§Ç ¦¾ÕÙÚ ¦Á¡Ç¢§Â
  Á¨ÈÓÊ Á½¢§Â Á¨ÈÓÊ Á½¢§Â.
 • 9. ¾ÕÅÇ÷ ¿¢Æ§Ä ¿¢ÆøÅÇ÷ ͸§Á
  ¾¼õÅÇ÷ ÒÉ§Ä ÒÉøÅÇ÷ ¿Ä§É
  ¾¢ÕÅÇ÷ ¯Õ§Å ¯ÕÅÇ÷ ¯Â¢§Ã
  ¾¢Õ¿¼ Á½¢§Â ¾¢Õ¿¼ Á½¢§Â.
 • 10. ¯Â¢ÕÚõ ¯½÷§Å ¯½÷×Úõ ´Ç¢§Â
  ´Ç¢ÔÚ ¦ÅÇ¢§Â ¦ÅÇ¢ÔÚ ¦ÅÇ¢§Â
  ¦ºÂ¢ÃÚ À¾¢§Â º¢Å¿¢¨È ¿¢¾¢§Â
  ¾¢Õ¿¼ Á½¢§Â ¾¢Õ¿¼ Á½¢§Â.
 • 11. ¸¨Ä¿¢¨È Á¾¢§Â Á¾¢¿¢¨È «Ó§¾
  ¸¾¢¿¢¨È ¸¾¢§Ã ¸¾¢÷¿¢¨È ͼ§Ã
  º¢¨Ä¿¢¨È ¿¢¨Ä§Â ¿¢¨Ä¿¢¨È º¢Å§Á
  ¾¢Õ¿¼ Á½¢§Â ¾¢Õ¿¼ Á½¢§Â.
 • 12. Á¢¸×Â÷ ¦¿È¢§Â ¦¿È¢ÔÂ÷ Å¢¨Ç§Å
  Å¢¨Ç×Â÷ ͸§Á ͸ÓÂ÷ À¾§Á
  ¾¢¸ØÂ÷ ¯Â÷§Å ¯ÂÕÂ÷ ¯Â÷§Å
  ¾¢Õ¿¼ Á½¢§Â ¾¢Õ¿¼ Á½¢§Â.
 • 13. þÂø¸¢Ç÷ Á¨È§Â Á¨È¸¢Ç÷ þ¨º§Â
  þ¨º¸¢Ç÷ о¢§Â о¢¸¢Ç÷ þ¨È§Â
  ¦ºÂø¸¢Ç÷ «Ê§Â «Ê¸¢Ç÷ ÓʧÂ
  ¾¢Õ¿¼ Á½¢§Â ¾¢Õ¿¼ Á½¢§Â.
 • 14. Ò¨ÃÂÚ Ò¸§Æ Ò¸ú¦ÀÚ ¦À¡Õ§Ç
  ¦À¡ÕÇÐ ÓʧÀ ÓÊ×Ú Ò½÷§Å
  ¾¢¨ÃÂÚ ¸¼§Ä ¸¼¦ÄØ Í¨¾§Â
  ¾¢Õ¿¼ Á½¢§Â ¾¢Õ¿¼ Á½¢§Â.
 • 15. ¿¢¸ú¿Å ¿¢¨Ä§Â ¿¢¨ÄÔÂ÷ ¿¢¨Ä§Â
  ¿¢¨ÈÂÕû ¿¢¾¢§Â ¿¢¾¢¾Õ À¾¢§Â
  ¾¢¸úº¢Å À¾§Á º¢ÅÀ¾ ͸§Á
  ¾¢Õ¿¼ Á½¢§Â ¾¢Õ¿¼ Á½¢§Â.

திருநட மணியே // பசியாத அமுதே