திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
´¾Å¼í¸¡Ð
otavaṭaṅkātu
Àº¢Â¡¾ «Ó§¾
pasiyāta amutē
Sixth Thirumurai

142. Å¢¨Ã§º÷ º¨¼Â¡ö
viraisēr saṭaiyāy

  º¢óÐ
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
 • 1. Å¢¨Ã§º÷ º¨¼Â¡ö Å¢¨¼Â¡ö ¯¨¼Â¡ö
  Å¢¸¢÷¾¡ Å¢ÀÅ¡ Å¢ÁÄ¡ «ÁÄ¡
  ¦Å狀÷343 Àﺡ÷ ¿ïº¡÷ ¸ñ¼¡ Å¢õÀº¢ ¾õÀà §É.
 • 2. «¨Ã§º ÌէŠ«Ó§¾ º¢Å§Á
  «½¢§Â Á½¢§Â «Õ§Ç ¦À¡Õ§Ç
  «ó§¾¡ Åó¾¡û ±ó¾¡ö ±ó¾¡ö «õÀÄ ¿õÀ¾¢ §Â.
 • 3. ¯Õ§Å ¯Â¢§Ã ¯½÷§Å ¯È§Å
  ¯¨Ã§Â ¦À¡Õ§Ç ´Ç¢§Â ¦ÅÇ¢§Â
  ´ý§È ±ý§È ¿ý§È ¾ó¾¡ö «õÀÃ344 ¿õÀà §É.
 • 4. «Õ§Å ¾¢Õ§Å «È¢§Å ¦ºÈ¢§Å
  «Ð§Å þЧŠ«Ê§Â ÓʧÂ
  «ó§¾¡ Åó¾¡û ±ó¾¡ö ±ó¾¡ö «õÀÄ ¿õÀ¾¢ §Â.

  • 343. ¦Å狀¡ - ¬. À¡. À¾¢ôÒ.
  • 344. ¯õÀâ ÉõÀÃ§É - ¬. À¡. À¾¢ôÒ.

விரைசேர் சடையாய் // விரைசேர் சடையாய்