திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நீடிய வேதம்
nīṭiya vētam
பத நம்புறு
pata nampuṟu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

145. வேத சிகாமணியே
vēta sikāmaṇiyē

  தாழிசை
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. வேத சிகாமணியே போத சுகோதயமே
  மேதகு மாபொருளே ஓதரும் ஓர்நிலையே
  நாத பராபரமே சூத பராவமுதே
  ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே.
 • 2. ஏக சதாசிவமே யோக சுகாகரமே
  ஏம பராநலமே காம விமோசனமே
  நாக விகாசனமே நாத சுகோடணமே
  ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே.
 • 3. தூய சதாகதியே நேய சதாசிவமே
  சோம சிகாமணியே வாம உமாபதியே
  ஞாய பராகரமே காய புராதரமே
  ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே.
 • 4. ஆரண ஞாபகமே பூரண சோபனமே
  ஆதிஅ னாதியனே வேதிய னாதியனே
  நாரண னாதரமே காரண மேபரமே
  ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே.
 • 5. ஆகம போதகமே யாதர வேதகமே
  ஆமய மோசனமே ஆரமு தாகரமே
  நாக நடோதயமே நாத புரோதயமே
  ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே.
 • 6. ஆடக நீடொளியே நேடக நாடளியே
  ஆதி புராதனனே வேதி பராபரனே
  நாடக நாயகனே நானவ னானவனே
  ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே.
 • 7. ஆரிய னேசிவனே ஆரண னேபவனே
  ஆலய னேஅரனே ஆதர னேசுரனே
  நாரிய னேவரனே நாடிய னேபரனே
  ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே.
 • 8. ஆதர வேதியனே ஆடக ஜோதியனே
  ஆரணி பாதியனே ஆதர வாதியனே
  நாத விபூதியனே நாம வனாதியனே
  ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே.
 • 9. தேவ கலாநிதியே ஜீவ தயாநிதியே
  தீன சகாநிதியே சேகர மாநிதியே
  நாவல ரோர்பதியே நாரி உமாபதியே
  ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே.
 • 10. ஆடிய நாடகனே ஆலமர் ஆதியனே
  ஆகம மேலவனே ஆரண நாலவனே
  நாடிய காரணனே நீடிய பூரணனே
  ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே.

ஞான சபாபதியே // வேத சிகாமணியே