திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நீடிய வேதம்
nīṭiya vētam
பத நம்புறு
pata nampuṟu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

145. வேத சிகாமணியே
vēta sikāmaṇiyē