திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
¿£Ê §Å¾õ
nīṭiya vētam
À¾ ¿õÒÚ
pata nampuṟu
Sixth Thirumurai

145. §Å¾ º¢¸¡Á½¢§Â
vēta sikāmaṇiyē

  ¾¡Æ¢¨º
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
 • 1. §Å¾ º¢¸¡Á½¢§Â §À¡¾ ͧ¸¡¾Â§Á
  §Á¾Ì Á¡¦À¡Õ§Ç µ¾Õõ µ÷¿¢¨Ä§Â
  ¿¡¾ ÀáÀçÁ ݾ ÀáÅÓ§¾
  »¡É ºÀ¡À¾¢§Â »¡É ºÀ¡À¾¢§Â.
 • 2. ²¸ º¾¡º¢Å§Á §Â¡¸ ͸¡¸Ã§Á
  ²Á Àá¿Ä§Á ¸¡Á Å¢§Á¡ºÉ§Á
  ¿¡¸ Å¢¸¡ºÉ§Á ¿¡¾ ͧ¸¡¼½§Á
  »¡É ºÀ¡À¾¢§Â »¡É ºÀ¡À¾¢§Â.
 • 3. à º¾¡¸¾¢§Â §¿Â º¾¡º¢Å§Á
  §º¡Á º¢¸¡Á½¢§Â Å¡Á ¯Á¡À¾¢§Â
  »¡Â Àá¸Ã§Á ¸¡Â Òá¾Ã§Á
  »¡É ºÀ¡À¾¢§Â »¡É ºÀ¡À¾¢§Â.
 • 4. ¬Ã½ »¡À¸§Á âý §º¡ÀɧÁ
  ¬¾¢« É¡¾¢Â§É §Å¾¢Â É¡¾¢Â§É
  ¿¡Ã½ É¡¾Ã§Á ¸¡Ã½ §ÁÀçÁ
  »¡É ºÀ¡À¾¢§Â »¡É ºÀ¡À¾¢§Â.
 • 5. ¬¸Á §À¡¾¸§Á ¡¾Ã §Å¾¸§Á
  ¬Á §Á¡ºÉ§Á ¬ÃÓ ¾¡¸Ã§Á
  ¿¡¸ ¿§¼¡¾Â§Á ¿¡¾ ҧá¾Â§Á
  »¡É ºÀ¡À¾¢§Â »¡É ºÀ¡À¾¢§Â.
 • 6. ¬¼¸ ¿£¦¼¡Ç¢§Â §¿¼¸ ¿¡¼Ç¢§Â
  ¬¾¢ Òá¾É§É §Å¾¢ ÀáÀçÉ
  ¿¡¼¸ ¿¡Â¸§É ¿¡ÉÅ É¡ÉŧÉ
  »¡É ºÀ¡À¾¢§Â »¡É ºÀ¡À¾¢§Â.
 • 7. ¬Ã¢Â §Éº¢Å§É ¬Ã½ §ÉÀŧÉ
  ¬Ä §É«Ã§É ¬¾Ã §ÉÍçÉ
  ¿¡Ã¢Â §ÉÅÃ§É ¿¡Ê §ÉÀçÉ
  »¡É ºÀ¡À¾¢§Â »¡É ºÀ¡À¾¢§Â.
 • 8. ¬¾Ã §Å¾¢Â§É ¬¼¸ §ƒ¡¾¢Â§É
  ¬Ã½¢ À¡¾¢Â§É ¬¾Ã Å¡¾¢Â§É
  ¿¡¾ Å¢â¾¢Â§É ¿¡Á ÅÉ¡¾¢Â§É
  »¡É ºÀ¡À¾¢§Â »¡É ºÀ¡À¾¢§Â.
 • 9. §¾Å ¸Ä¡¿¢¾¢§Â ƒ£Å ¾Â¡¿¢¾¢§Â
  ¾£É º¸¡¿¢¾¢§Â §º¸Ã Á¡¿¢¾¢§Â
  ¿¡ÅÄ §Ã¡÷À¾¢§Â ¿¡Ã¢ ¯Á¡À¾¢§Â
  »¡É ºÀ¡À¾¢§Â »¡É ºÀ¡À¾¢§Â.
 • 10. ¬Ê ¿¡¼¸§É ¬ÄÁ÷ ¬¾¢Â§É
  ¬¸Á §ÁÄÅ§É ¬Ã½ ¿¡ÄŧÉ
  ¿¡Ê ¸¡Ã½§É ¿£Ê âý§É
  »¡É ºÀ¡À¾¢§Â »¡É ºÀ¡À¾¢§Â.

ஞான சபாபதியே // வேத சிகாமணியே