திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
§Å¾ º¢¸¡Á½¢§Â
vēta sikāmaṇiyē
«ÛÀÅ Á¡¨Ä
aṉupava mālai
Sixth Thirumurai

146. À¾ ¿õÒÚ
pata nampuṟu

பத நம்புறு // பத நம்புறு

No audios found!