திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചത്തിയ അറിവിപ്പു
sattiya aṟivippu
Sixth Thirumurai

150. ജോതി ജോതി
jōti jōti

  ചിന്തു
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ജോതി ജോതി ജോതി ചുയഞ്
  ജോതി ജോതി ജോതി പരഞ്
  ജോതി ജോതി ജോതി യരുട്
  ജോതി ജോതി ജോതി ചിവം.
 • 2. വാമജോതി ചോമജോതി വാനജോതി ഞാനജോതി
  മാകജോതി യോകജോതി വാതജോതി നാതജോതി
  ഏമജോതി വിയോമജോതി ഏറുജോതി വീറുജോതി
  ഏകജോതി ഏകജോതി ഏകജോതി ഏകജോതി.
 • 3. ആതിനീതി വേതനേ ആടല്‍നീടു പാതനേ
  വാതിഞാന പോതനേ വാഴ്കവാഴ്ക നാതനേ.

ஜோதி ஜோதி // ஜோதி ஜோதி