திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചത്തിയ വാര്‍ത്തൈ
sattiya vārttai
ജോതി ജോതി
jōti jōti
Sixth Thirumurai

149. ചത്തിയ അറിവിപ്പു
sattiya aṟivippu

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഐയന്‍അരുള്‍ വരുകിന്‍റ തരുണംഇതു കണ്‍ടീര്‍
  ഐയമിലൈ ഐയമിലൈ ഐയന്‍അടി ആണൈ
  മെയ്യന്‍എനൈ ആട്കൊണ്‍ട വിത്തകന്‍ചിറ് ചപൈയില്‍
  വിളങ്കുകിന്‍റ ചിത്തന്‍എലാം വല്‍ലഒരു വിമലന്‍
  തുയ്യന്‍അരുട് പെരുഞ്ചോതി തുരിയനട നാതന്‍
  ചുകഅമുതന്‍ എന്‍നുടയൈ തുരൈഅമര്‍ന്തിങ് കിരുക്ക
  വൈയമിചൈത് തിരുക്കോയില്‍ അലങ്കരിമിന്‍ വിരൈന്തേ
  മണിയാലും പൊന്‍നാലും മലരാലും വിയന്തേ.
 • 2. തനിത്തലൈമൈപ് പെരുംപതിഎന്‍ തന്തൈവരു കിന്‍റ
  തരുണംഇതു ചത്തിയംകാണ്‍ ചകതലത്തീര്‍ കേണ്‍മിന്‍
  ഇനിത്തനറുങ് കനിപോന്‍റേ എന്‍നുളംതിത് തിക്ക
  ഇന്‍നമുതം അളിത്തെന്‍നൈ ഏഴുലകും പോറ്റ
  മനിത്തഉടം പിതൈഅഴിയാ വായ്മൈഉടം പാക്കി
  മന്‍നിയചിത് തെല്‍ലാംചെയ് വല്‍ലപമും കൊടുത്തേ
  കനിത്തചിവാ നന്തമെനും പെരുംപോകം തനിലേ
  കളിത്തിടവൈത് തിടുകിന്‍റ കാലൈയുംഇങ് കിതുവേ.
 • 3. ചത്തിയവാന്‍ വാര്‍ത്തൈഇതു താന്‍ഉരൈത്തേന്‍ കണ്‍ടായ്
  ചന്തേകം ഇലൈഇതനില്‍ ചന്തോടം ഉറുവായ്
  ഇത്തിനമേ അരുട്ചോതി എയ്തുകിന്‍റ തിനമാം
  ഇനിവരുംഅത് തിനങ്കള്‍എലാം ഇന്‍പംഉറു തിനങ്കള്‍
  ചുത്തചിവ ചന്‍മാര്‍ക്കം തുലങ്കുംഎലാ ഉലകും
  തൂയ്മൈഉറും നീഉരൈത്ത ചൊല്‍അനൈത്തും പലിക്കും
  ചെത്തവര്‍കള്‍ എഴുന്തുലകില്‍ തിരിന്തുമകിഴ്ന്‍ തിരുപ്പാര്‍
  തിരുവരുട്ചെങ് കോല്‍എങ്കും ചെല്‍ലുകിന്‍റ താമേ.
 • 4. എന്‍ചാമി എനതുതുരൈ എന്‍ഉയിര്‍നാ യകനാര്‍
  ഇന്‍റുവന്തു നാന്‍ഇരുക്കും ഇടത്തില്‍അമര്‍ കിന്‍റാര്‍
  പിന്‍ചാരും ഇരണ്‍ടരൈനാ ഴികൈക്കുള്‍ളേ എനതു
  പേരുടംപില്‍ കലന്തുളത്തേ പിരിയാമല്‍ ഇരുപ്പാര്‍
  തന്‍ചാതി ഉടൈയപെരുന്‍ തവത്താലേ നാന്‍താന്‍
  ചാറ്റുകിന്‍റേന്‍ അറിന്തിതുതാന്‍ ചത്തിയംചത് തിയമേ
  മിന്‍ചാരും ഇടൈമടവായ് എന്‍മൊഴിനിന്‍ തനക്കേ
  വെളിയാകും ഇരണ്‍ടരൈനാ ഴികൈകടന്ത പോതേ.

  • 374. ഇത്തിരുപ്പാട്ടിന്‍ കീഴ് "ചത്തിയ അറിവിപ്പു, ചത്തിയ വാര്‍ത്തൈ" എന അടികളാല്‍എഴുതപ്പെറ്റുള്‍ളതു.
  • 375. ഇത്തിരുപ്പാട്ടിന്‍ കീഴ് "ഇങ്ങനം എല്‍ലാം വല്‍ലവര്‍ ഓതുക എന്‍റപടി ഉരൈത്തുളേന്‍"എന അടികളാല്‍ എഴുതപ്പെറ്റുള്‍ളതു.

சத்திய அறிவிப்பு // சத்திய அறிவிப்பு

No audios found!