திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சத்திய அறிவிப்பு
sattiya aṟivippu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

150. ஜோதி ஜோதி
jōti jōti