திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சத்திய வார்த்தை
sattiya vārttai
ஜோதி ஜோதி
jōti jōti
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

149. சத்திய அறிவிப்பு
sattiya aṟivippu

No audios found!