திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചിന്‍നം പിടി
siṉṉam piṭi
പിരപഞ്ച വെറ്റി
pirapañsa veṟṟi
Sixth Thirumurai

132. കണ്‍പുരുവപ് പൂട്ടു
kaṇpuruvap pūṭṭu

  താഴിചൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. കൈയറവി ലാതുനടുക് കണ്‍പുരുവപ് പൂട്ടു
  കണ്‍ടുകളി കൊണ്‍ടുതിറന്‍ തുണ്‍ടുനടു നാട്ടു
  ഐയര്‍മിക ഉയ്യുംവകൈ അപ്പര്‍വിളൈ യാട്ടു
  ആടുവതെന്‍ റേമറൈകള്‍ പാടുവതു പാട്ടു.
 • 2. ചിറ്ചപൈയും പൊറ്ചപൈയും ചൊന്തമെന താച്ചു
  തേവര്‍കളും മൂവര്‍കളും പേചുവതെന്‍ പേച്ചു
  ഇറ്ചമയ വാഴ്വില്‍എനക് കെന്‍നൈഇനി ഏച്ചു
  എന്‍പിറപ്പുത് തുന്‍പമെലാം ഇന്‍റോടേ പോച്ചു.
 • 3. ഐയര്‍അരുട് ചോതിയര ചാട്ചിഎന താച്ചു
  ആരണമും ആകമമും പേചുവതെന്‍ പേച്ചു
  എയ്യുലക വാഴ്വില്‍എനക് കെന്‍നൈഇനി ഏച്ചു
  എന്‍പിറവിത് തുന്‍പമെലാം ഇന്‍റോടേ പോച്ചു.
 • 4. ഈചന്‍അരു ളാല്‍കടലില്‍ ഏറ്റതൊരു ഓടം
  ഏറിക്കരൈ ഏറിനേന്‍ ഇരുന്തതൊരു മാടം
  തേചുറുംഅം മാടനടുത് തെയ്വമണി പീടം
  തീപഒളി കണ്‍ടവുടന്‍ ചേര്‍ന്തതുചന്‍ തോടം.
 • 5. മേരുമലൈ ഉച്ചിയില്‍വി ളങ്കുകംപ നീട്ചി
  മേവുംഅതന്‍ മേല്‍ഉലകില്‍ വീറുമര ചാട്ചി
  ചേരുംഅതില്‍ കണ്‍ടപല കാട്ചികള്‍കണ്‍ കാട്ചി
  ചെപ്പല്‍അരി താംഇതറ്കെന്‍ അപ്പന്‍അരുള്‍ ചാട്ചി.
 • 6. തുരിയമലൈമേല്‍ഉളതോര്‍ ചോതിവള നാടു
  തോന്‍റുംഅതില്‍ ഐയര്‍നടം ചെയ്യുമണി വീടു
  തെരിയുംഅതു കണ്‍ടവര്‍കള്‍ കാണില്‍ഉയി രോടു
  ചെത്തവര്‍ എഴുവാര്‍എന്‍റു കൈത്താളം പോടു.
 • 7. ചൊല്‍ലാല്‍ അളപ്പരിയ ചോതിവരൈ മീതു
  തൂയതുരി യപ്പതിയില്‍ നേയമറൈ ഓതു
  എല്‍ലാംചെയ് വല്‍ലചിത്തര്‍ തംമൈഉറും പോതു
  ഇറന്താര്‍എഴുവാരെന്‍റുപുറന്താരൈഊതു.
 • 8. ചിറ്പൊതുവും പൊറ്പൊതുവും നാന്‍അറിയ ലാച്ചു
  ചിത്തര്‍കളും മുത്തര്‍കളും പേചുവതെന്‍ പേച്ചു
  ഇറ്പകരും345 ഇവ്വുലകില്‍ എന്‍നൈഇനി ഏച്ചു
  എന്‍പിറവിത് തുന്‍പമെലാം ഇന്‍റോടേ പോച്ചു.
 • 9. വലതുചൊന്‍ന പേര്‍കളുക്കു വന്തതുവായ്ത് താഴ്വു
  മറ്റവരൈച് ചേര്‍ന്തവര്‍ക്കും വന്തതലൈത് താഴ്വു
  വലതുപുജം ആടനംപാല്‍ വന്തതരുള്‍ വാഴ്വു
  മറ്റുനമൈച് ചൂഴ്ന്തവര്‍ക്കും വന്തതുനല്‍ വാഴ്വു.
 • 10. അംപലത്തില്‍ എങ്കള്‍ഐയര്‍ ആടിയനല്‍ ലാട്ടം
  അന്‍പൊടുതു തിത്തവരുക് കാനതുചൊല്‍ ലാട്ടം
  വംപുചൊന്‍ന പേര്‍കളുക്കു വന്തതുമല്‍ ലാട്ടം
  വന്തതലൈ യാട്ടമിന്‍റി വന്തതുപല്‍ ലാട്ടം.
 • 11. നാത്തികംചൊല്‍ കിന്‍റവര്‍തം നാക്കുമുടൈ നാക്കു
  നാക്കുരുചി കൊള്‍ളുവതും നാറിയപിണ്‍ ണാക്കു
  ചീര്‍ത്തിപെറും അംപലവര്‍ ചീര്‍പുകന്‍റ വാക്കു
  ചെല്‍വാക്കു നല്‍വാക്കു തേവര്‍തിരു വാക്കു.

  • 345. ഇപ്പെരിയ വിവ്വുലകില്‍ - മുതറ്പതിപ്പു., ച. മു. ക. പതിപ്പു.

கண்புருவப் பூட்டு // கண்புருவப் பூட்டு