திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഊതൂതു ചങ്കേ
ūtūtu saṅkē
കണ്‍പുരുവപ് പൂട്ടു
kaṇpuruvap pūṭṭu
Sixth Thirumurai

131. ചിന്‍നം പിടി
siṉṉam piṭi

  താഴിചൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അംപലവര്‍ വന്താര്‍എന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  അറ്പുതംചെയ് കിന്‍റാര്‍എന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  ചെംപലന്‍ അളിത്താര്‍എന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  ചിത്തിനിലൈ പെറ്റതെന്‍റു ചിന്‍നം പിടി.
 • 2. ചിറ്ചപൈയൈക് കണ്‍ടോംഎന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  ചിത്തികള്‍ചെയ് കിന്‍റോംഎന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  പൊറ്ചപൈ പുകുന്തോംഎന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  പുന്തിമകിഴ് കിന്‍റോംഎന്‍റു ചിന്‍നം പിടി.
 • 3. ഞാനചിത്തിപുരംഎന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  നാടകംചെയ് ഇടംഎന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  ആനചിത്തി ചെയ്വോംഎന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  അരുട്ചോതി പെറ്റോംഎന്‍റു ചിന്‍നം പിടി.
 • 4. കൊടികട്ടിക്കൊണ്‍ടോംഎന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  കൂത്താടു കിന്‍റോംഎന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  അടിമുടിയൈക് കണ്‍ടോംഎന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  അരുളമുതം ഉണ്‍ടോംഎന്‍റു ചിന്‍നം പിടി.
 • 5. അപ്പര്‍വരു കിന്‍റാര്‍എന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  അറ്പുതംചെയ് വതറ്കെന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  ചെപ്പനിലൈ പെറ്റതെന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  ചിത്തിപുരംഇടമെന്‍റു ചിന്‍നം പിടി.
 • 6. താനേനാന്‍ ആനേന്‍എന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  ചത്തിയംചത് തിയംഎന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  ഊനേ പുകുന്തതെന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  ഒളിവണ്‍ണം ആനതെന്‍റു ചിന്‍നം പിടി.
 • 7. വേകാതകാല്‍ഉണര്‍ന്തു ചിന്‍നം പിടി
  വേകാത നടുത്തെരിന്തു ചിന്‍നം പിടി
  ചാകാതതലൈഅറിന്തു ചിന്‍നം പിടി
  ചാകാത കല്‍വികറ്റുച് ചിന്‍നം പിടി.
 • 8. മീതാന നിലൈഏറിച് ചിന്‍നം പിടി
  വെട്ടവെളി നടുനിന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  വേതാക മംകടന്തു ചിന്‍നം പിടി
  വേതാന്തച് ചിത്താന്ത ചിന്‍നം പിടി.
 • 9. പന്‍മാര്‍ക്ക മുംകടന്തു ചിന്‍നം പിടി
  പന്‍നിരണ്‍ടിന്‍ മീതുനിന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  ചന്‍മാര്‍ക്കം മാര്‍ക്കംഎന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  ചത്തിയംചെയ് കിന്‍റോംഎന്‍റു ചിന്‍നം പിടി.
 • 10. ചിത്താടു കിന്‍റാര്‍എന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  ചെത്താര്‍ എഴുവാര്‍എന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  ഇത്താ രണിയില്‍എന്‍റു ചിന്‍നം പിടി
  ഇതുവേ തരുണംഎന്‍റു ചിന്‍നം പിടി.

சின்னம் பிடி // சின்னம் பிடி