திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
«ì¸îº¢
akkachsi
º¢ýÉõ À¢Ê
siṉṉam piṭi
Sixth Thirumurai

130. °àÐ ºí§¸
ūtūtu saṅkē

  ¾¡Æ¢¨º
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
 • 1. ¨¸Å¢¼ Á¡ð¼¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¸É¸ º¨À¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¦À¡öÅ¢¼î ¦ºö¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ⨺À Ä¢ò¾¦¾ýÚ °àÐ ºí§¸.
 • 2. àì¸õ ¦¾¡¨Äò¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ÐýÀõ ¾Å¢÷ò¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ²ì¸õ ¦¸Îò¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ²Á º¨À¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸.
 • 3. ¦À¡ýÉÊ ¾ó¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¦À¡ýÉõ ÀÄò¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  þýÉø «Úò¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ±ýÛû «Á÷ó¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸.
 • 4. «îºõ ¾Å¢÷ò¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  «õÀÄ Å¡½ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  þ «Ç¢ò¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  þýÀõ ¦¸¡Îò¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸.
 • 5. ±ý¯Â¢÷ ¸¡ò¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  þýÀõ ÀÄ¢ò¾¦¾ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¦À¡ý¯Õò ¾ó¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¦À¡üº¨À «ôÀý±ýÚ °àÐ ºí§¸.
 • 6. º¢ÅÁ¡ì¸¢ì¦¸¡ñ¼¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  º¢üÈõ ÀÄò¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¿Å§¿¡ì ¸Ç¢ò¾¡ý ±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¿¡ý«Åý ¬§Éý±ýÚ °àÐ ºí§¸.
 • 7. ¿¡¾ ÓÊ¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  »¡Éº¨À¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  À¡¾ ÁÇ¢ò¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ÀÄ¢ò¾Ð ⨺±ýÚ °àÐ ºí§¸.
 • 8. ¦¾ûÇÓ ¾¡É¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  º¢üº¨À «ôÀý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¯ûÇõ ¯Åó¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¯ûÇ Ð¨Ãò¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸.
 • 9. ±ýÉÈ¢ Å¡É¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ±øÄ¡õ¦ºö ÅøÄ¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¦ºó¿¢¨Ä ¾ó¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  º¢üº¨À «ôÀý±ýÚ °àÐ ºí§¸.
 • 10. þÈÅ¡¨Á ®ó¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ±ñ½õ ÀÄ¢ò¾¦¾ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¾¢È§Á «Ç¢ò¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  º¢üÈõ ÀÄò¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸.
 • 11. ¸Ã× ¾Å¢÷󾦾ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¸Õ¨½ ¸¢¨¼ò¾¦¾ýÚ °àÐ ºí§¸
  þÃ× Å¢Ê󾦾ýÚ °àÐ ºí§¸
  ±ñ½õ ÀÄ¢ò¾¦¾ýÚ °àÐ ºí§¸.
 • 12. ±øÄ¡õ¦ºö ÅøÄ¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ±øÄ¡÷ìÌõ ¿øÄ¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ±øÄ¡õ ¯¨¼Â¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ±øÄ¡Óõ ¬É¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸.
 • 13. ¸Õ½¡ ¿¢¾¢Â÷±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¸¼×û «Å§É±ýÚ °àÐ ºí§¸
  «Õû¿¡ ¼¸ò¾¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  «õÀÄî §º¡¾¢±ýÚ °àÐ ºí§¸.
 • 14. ¾ýÉ¢¸÷ þøÄ¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¾¨ÄÅý «Å§É±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¦À¡ýÉ¢Âø Åñ½ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¦À¡Ð¿¼õ ¦ºöÅ¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸.
 • 15. ¬Éó¾ ¿¡¾ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  «ÕÙ¨¼ «ôÀý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¾¡Éó¾õ þøÄ¡ý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¾òÐÅî §º¡¾¢±ýÚ °àÐ ºí§¸.
 • 16. ¦À¡öŢ𠼸ý§Èý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  Òñ½¢Âý ¬§Éý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  ¦Áö¦¾¡ðÎ ¿¢ý§Èý±ýÚ °àÐ ºí§¸
  §Áø¦ÅÇ¢ ¸ñ§¼ý±ýÚ °àÐ ºí§¸.

ஊதூது சங்கே // ஊதூது சங்கே