திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
°àÐ ºí§¸
ūtūtu saṅkē
¸ñÒÕÅô âðÎ
kaṇpuruvap pūṭṭu
Sixth Thirumurai

131. º¢ýÉõ À¢Ê
siṉṉam piṭi

  ¾¡Æ¢¨º
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
 • 1. «õÀÄÅ÷ Åó¾¡÷±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  «üÒ¾õ¦ºö ¸¢ýÈ¡÷±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  ¦ºõÀÄý «Ç¢ò¾¡÷±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  º¢ò¾¢¿¢¨Ä ¦ÀüȦ¾ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê.
 • 2. º¢üº¨À¨Âì ¸ñ§¼¡õ±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  º¢ò¾¢¸û¦ºö ¸¢ý§È¡õ±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  ¦À¡üº¨À ÒÌ󧾡õ±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  Òó¾¢Á¸¢ú ¸¢ý§È¡õ±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê.
 • 3. »¡Éº¢ò¾¢ÒÃõ±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  ¿¡¼¸õ¦ºö þ¼õ±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  ¬Éº¢ò¾¢ ¦ºö§Å¡õ±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  «Õ𧺡¾¢ ¦Àü§È¡õ±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê.
 • 4. ¦¸¡Ê¸ðÊ즸¡ñ§¼¡õ±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  Üò¾¡Î ¸¢ý§È¡õ±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  «ÊÓʨÂì ¸ñ§¼¡õ±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  «ÕÇÓ¾õ ¯ñ§¼¡õ±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê.
 • 5. «ôÀ÷ÅÕ ¸¢ýÈ¡÷±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  «üÒ¾õ¦ºö žü¦¸ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  ¦ºôÀ¿¢¨Ä ¦ÀüȦ¾ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  º¢ò¾¢ÒÃõþ¼¦ÁýÚ º¢ýÉõ À¢Ê.
 • 6. ¾¡§É¿¡ý ¬§Éý±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  ºò¾¢Âõºò ¾¢Âõ±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  °§É ÒÌ󾦾ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  ´Ç¢Åñ½õ ¬É¦¾ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê.
 • 7. §Å¸¡¾¸¡ø¯½÷óÐ º¢ýÉõ À¢Ê
  §Å¸¡¾ ¿Îò¦¾Ã¢óÐ º¢ýÉõ À¢Ê
  º¡¸¡¾¾¨Ä«È¢óÐ º¢ýÉõ À¢Ê
  º¡¸¡¾ ¸øÅ¢¸üÚî º¢ýÉõ À¢Ê.
 • 8. Á£¾¡É ¿¢¨Ä²È¢î º¢ýÉõ À¢Ê
  ¦Åð¼¦ÅÇ¢ ¿Î¿¢ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  §Å¾¡¸ Áõ¸¼óÐ º¢ýÉõ À¢Ê
  §Å¾¡ó¾î º¢ò¾¡ó¾ º¢ýÉõ À¢Ê.
 • 9. ÀýÁ¡÷ì¸ Óõ¸¼óÐ º¢ýÉõ À¢Ê
  ÀýÉ¢ÃñÊý Á£Ð¿¢ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  ºýÁ¡÷ì¸õ Á¡÷ì¸õ±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  ºò¾¢Âõ¦ºö ¸¢ý§È¡õ±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê.
 • 10. º¢ò¾¡Î ¸¢ýÈ¡÷±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  ¦ºò¾¡÷ ±ØÅ¡÷±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  þò¾¡ ý¢Â¢ø±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê
  þЧŠ¾Õ½õ±ýÚ º¢ýÉõ À¢Ê.

சின்னம் பிடி // சின்னம் பிடி