திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
paRRaRuththal
paṟṟaṟuttal
pirivaaRRaamai
pirivāṟṟāmai
Sixth Thirumurai

067. siRsaththi thuthi
siṟsatti tuti

  aRusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. soothik kotiyee aanantha sorupak kotiyee soothiurup
  paathik kotiyee soothivalap paakak kotiyee352 enaiiinRa
  aathik kotiyee ulakukatti aaLung kotiyee sanmaarkka
  n-iithik kotiyee sivakaama n-imalak kotiyee aruLukavee.
 • 2. poruNaR kotiyee maaRRuyarntha ponnang kotiyee poothaantha
  varuNak kotiyee ellaanjsey vallaar itanjseer maNikkotiyee
  tharuNak kotiyee enthannaik thaangki oongkun- thanikkotiyee
  karuNaik kotiyee njaanasiva kaamak kotiyee aruLukavee.
 • 3. n-iittuk kotiyee sanmaarkka n-iithik kotiyee sivakiithap
  paattuk kotiyee iRaivarvalap paakak kotiyee353 paran-aatha
  n-aattuk kotiyee enaiiinRa njaanak kotiyee ennuRavaam
  kuuttuk kotiyee sivakaamak kotiyee atiyeeR karuLukavee .
 • 4. maalak kotiyeen kuRRamelaam mannith tharuLi maraNamenum
  saalak kotiyai otiththenakkut saarnthu viLangkum thavakkotiyee
  kaalak karuvaik katanthoLirvaan karuvum katanthu vayangkukinRa
  koolak kotiyee sivanjaanak kotiyee atiyeeR karuLukavee.
 • 5. n-aataak kotiya manamatakki n-alla manaththaik kaniviththup
  paataap pizaiyaip poRuththenakkum pathamiin- thaaNta pathikkotiyee
  theetaak karuma siththielaam thikazath thayavaal theriviththa
  kootaak kotiyee sivatharumak kotiyee atiyeeR karuLukavee.
 • 6. maNangkoL kotippuu muthaln-aanku vakaippuu vativuL vayangkukinRa
  vaNangkoL kotiyee aimpuuvum maliya malarntha vaankotiyee
  kaNangkoL yooka siththielaam kaattung kotiyee kalangkaatha
  kuNangkoL kotiyee sivapookak kotiyee atiyeeR karuLukavee.
 • 7. pulangkoL kotiya manampoona pookkil pookaa thenaimiittu
  n-alangkoL karuNais sanmaarkka n-aattil vituththa n-aRkotiyee
  valangkoL njaana siththielaam vayangka viLangku maNimanRil
  kulangkoL kotiyee meynjnjaanak kotiyee atiyeeR karuLukavee.
 • 8. veRikkum samayak kuziyilviza viraintheen thannai vizaathavakai
  maRikkum orupee raRivaLiththa vaLLaR kotiyee manakkotiyais
  seRikkum periyar uLaththoongkum theyvak kotiyee sivanjaanam
  kuRikkum kotiyee aananthak kotiyee atiyeeR karuLukavee.
 • 9. katuththa vitarvan payamkavalai ellaam thavirththuk karuththuLLee
  atuththa kotiyee aruLamutham aLiththen thanaimey arutkaraththaal
  etuththa kotiyee siththielaam inthaa makanee enRenakkee
  kotuththa kotiyee aananthak kotiyee atiyeeR karuLukavee.
 • 10. eettaith thavirththen eNNamelaam eytha oLithan- thiyaanvanaintha
  paattaip punainthu parisaLiththa parama njaanap pathikkotiyee
  theettaith thanippeer arutsengkool seluththumsuththa sanmaarkkak
  koottaik kotiyee aananthak kotiyee atiyeeR karuLukavee.

  • 352, 353. itappaakak kotiyee - pi. iraa. pathippu.

சிற்சத்தி துதி // சிற்சத்தி துதி

No audios found!