திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पेऱटैवु
pēṟaṭaivu
इऱैवरवु इयम्पल्
iṟaivaravu iyampal
Sixth Thirumurai

101. उय्वकै कूऱल्
uyvakai kūṟal

  कलिनिलैत् तुऱै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अरुट्पॆ रुन्दऩिस् सोतिअम् पलत्तिले नटिक्कुम्
  पॊरुट्पॆ रुन्दिरु नटमतु पोऱ्ऱुवीर् पुलवीर्
  मरुट्पॆ रुम्पकै नीक्किमॆय् वाऴ्वुपॆऱ् ऱिटलाम्
  तॆरुट्पॆ रुम्पतत् ताणैई तऱिमिऩो तॆळिन्दे.
 • 2. वारम् सॆय्तपॊऩ् मऩ्ऱिले नटिक्कुम्पॊऩ् अटिक्के
  आरम् सॆय्तणिन् तवर्क्कुमुऩ् अरिअयऩ् मुतलोर्
  वीरम् सॆल्किला तऱिमिऩो वेतमेल् आणै
  ओरम् सॊल्किलेऩ् नटुनिऩ्ऱु सॊल्किऩ्ऱेऩ् उलकीर्.
 • 3. आति अन्दमुम् इल्लतोर् अम्पलत् ताटुम्
  सोति तऩ्ऩैये निऩैमिऩ्कळ् सुकम्पॆऱ विऴैवीर्
  नीति कॊण्टुरैत् तेऩ्इतु नीवीर्मेल् एऱुम्
  वीति मऱ्ऱैय वीतिकळ् कीऴ्स्सॆलुम् वीति.
 • 4. नातम् सॊल्किऩ्ऱ तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्तिले नटिक्कुम्
  पातम् सॊल्किऩ्ऱ पत्तरे नित्तर्ऎऩ् ऱऱिमिऩ्
  वेतम् सॊल्किऩ्ऱ परिसितु मॆय्म्मैयाऩ् पक्क
  वातञ् सॊल्किलेऩ् नटुनिऩ्ऱु सॊल्किऩ्ऱेऩ् मतित्ते.
 • 5. तुरिय मेल्पर वॆळियिले सुकनटम् पुरियुम्
  पॆरिय तोर्अरुट् सोतियैप् पॆऱुतले ऎवैक्कुम्
  अरिय पेऱुमऱ् ऱवैऎलाम् ऎळियवे अऱिमिऩ्
  उरिय इम्मॊऴि मऱैमॊऴि सत्तियम् उलकीर्.
 • 6. आक मान्दमुम् वेतत्तिऩ् अन्दमुम् अऱैयुम्
  पाक माम्पर वॆळिनटम् परवुवीर् उलकीर्
  मोक मान्दरुक् कुरैत्तिलेऩ् इतुसुकम् उऩ्ऩुम्
  योक मान्दर्क्कुक् कालमुण् टाकवे उरैत्तेऩ्.
 • 7. वाऩ नाटरुम् नाटरुम् मऩ्ऱिले वयङ्कुम्
  ञाऩ नाटकक् काट्सिये नाम्पॆऱल् वेण्टुम्
  ऊऩ नाटकक् काट्सियाल् कालत्तै ऒऴिक्कुम्
  ईऩ नाटकप् पॆरियर्काळ् वम्मिऩो ईण्टे.
 • 8. समयम् ओर्पल कोटियुम् समयङ्कळ् तोऱुम्
  अमैयुम् तॆय्वङ्कळ् अऩन्दमुम् ञाऩसऩ् मार्क्कत्
  तॆमैयुम् उम्मैयुम् उटैयतोर् अम्पलत् तिऱैयुम्
  अमैय आङ्कतिल् नटम्पुरि पतमुम्ऎऩ् ऱऱिमिऩ्.
 • 9. आऱु कोटियाम् समयङ्कळ् अकत्तिऩुम् अवैमेल्
  वीऱु सेर्न्दसित् तान्दवे तान्दना तान्दम्
  तेऱुम् मऱ्ऱैय अन्दत्तुम् सिवम्ऒऩ्ऱे अऩ्ऱि
  वेऱु कण्टिलेऩ् कण्टिरेल् पॆरियर्काळ् विळम्पीर्.
 • 10. कलैइ रुन्दतोर् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्तिले करुणै
  निलैइ रुन्दतु निऩैत्तवै यावैयुम् पॆऱलाम्
  मलैइ रुन्दॆऩ इरुप्पिरेल् वम्मिऩो अऩ्ऱिक्
  कॊलैवि रुम्पुवीर् ऎऩिऱ्पुऱत् तेकुमिऩ् कुलैन्दे.
 • 11. कतिइ रुक्किऩ्ऱ तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्तिले करुणै
  नीतिइ रुक्किऩ्ऱ तातलाल् नीवीर्कळ् ऎल्लाम्
  पतिय इङ्ङऩे वम्मिऩो कॊलैपयिल् वीरेल्
  वितियै नोमिऩो पोमिऩो समयवॆप् पकत्ते.
 • 12. अरुळ्वि ळङ्किय तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्तिले अऴियाप्
  पॊरुळ्वि ळङ्कुतल् काण्मिऩो काण्मिऩो पुवियीर्
  मरुळ्उ ळङ्कॊळुम् वातऩै तविर्न्दरुळ् वलत्ताल्
  तॆरुळ्वि ळङ्कुवीर् ञाऩसऩ् मार्क्कमे तॆळिमिऩ्.

  • 355. अमैय अम्पलत्ताटुम् पॊऱ्पतमुम् ऎऩ्ऱऱिमिऩ् - मुतऱ्पतिप्पु, पॊ. सु., पि. इरा.

அன்புருவமான சிவம் ஒன்றே உளதெனல் // உய்வகை கூறல்

No audios found!