திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പേറടൈവു
pēṟaṭaivu
ഇറൈവരവു ഇയംപല്‍
iṟaivaravu iyampal
Sixth Thirumurai

101. ഉയ്വകൈ കൂറല്‍
uyvakai kūṟal

  കലിനിലൈത് തുറൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അരുട്പെ രുന്തനിച് ചോതിഅം പലത്തിലേ നടിക്കും
  പൊരുട്പെ രുന്തിരു നടമതു പോറ്റുവീര്‍ പുലവീര്‍
  മരുട്പെ രുംപകൈ നീക്കിമെയ് വാഴ്വുപെറ് റിടലാം
  തെരുട്പെ രുംപതത് താണൈഈ തറിമിനോ തെളിന്തേ.
 • 2. വാരം ചെയ്തപൊന്‍ മന്‍റിലേ നടിക്കുംപൊന്‍ അടിക്കേ
  ആരം ചെയ്തണിന്‍ തവര്‍ക്കുമുന്‍ അരിഅയന്‍ മുതലോര്‍
  വീരം ചെല്‍കിലാ തറിമിനോ വേതമേല്‍ ആണൈ
  ഓരം ചൊല്‍കിലേന്‍ നടുനിന്‍റു ചൊല്‍കിന്‍റേന്‍ ഉലകീര്‍.
 • 3. ആതി അന്തമും ഇല്‍ലതോര്‍ അംപലത് താടും
  ചോതി തന്‍നൈയേ നിനൈമിന്‍കള്‍ ചുകംപെറ വിഴൈവീര്‍
  നീതി കൊണ്‍ടുരൈത് തേന്‍ഇതു നീവീര്‍മേല്‍ ഏറും
  വീതി മറ്റൈയ വീതികള്‍ കീഴ്ച്ചെലും വീതി.
 • 4. നാതം ചൊല്‍കിന്‍റ തിരുച്ചിറ്റം പലത്തിലേ നടിക്കും
  പാതം ചൊല്‍കിന്‍റ പത്തരേ നിത്തര്‍എന്‍ ററിമിന്‍
  വേതം ചൊല്‍കിന്‍റ പരിചിതു മെയ്ംമൈയാന്‍ പക്ക
  വാതഞ് ചൊല്‍കിലേന്‍ നടുനിന്‍റു ചൊല്‍കിന്‍റേന്‍ മതിത്തേ.
 • 5. തുരിയ മേല്‍പര വെളിയിലേ ചുകനടം പുരിയും
  പെരിയ തോര്‍അരുട് ചോതിയൈപ് പെറുതലേ എവൈക്കും
  അരിയ പേറുമറ് റവൈഎലാം എളിയവേ അറിമിന്‍
  ഉരിയ ഇംമൊഴി മറൈമൊഴി ചത്തിയം ഉലകീര്‍.
 • 6. ആക മാന്തമും വേതത്തിന്‍ അന്തമും അറൈയും
  പാക മാംപര വെളിനടം പരവുവീര്‍ ഉലകീര്‍
  മോക മാന്തരുക് കുരൈത്തിലേന്‍ ഇതുചുകം ഉന്‍നും
  യോക മാന്തര്‍ക്കുക് കാലമുണ്‍ ടാകവേ ഉരൈത്തേന്‍.
 • 7. വാന നാടരും നാടരും മന്‍റിലേ വയങ്കും
  ഞാന നാടകക് കാട്ചിയേ നാംപെറല്‍ വേണ്‍ടും
  ഊന നാടകക് കാട്ചിയാല്‍ കാലത്തൈ ഒഴിക്കും
  ഈന നാടകപ് പെരിയര്‍കാള്‍ വംമിനോ ഈണ്‍ടേ.
 • 8. ചമയം ഓര്‍പല കോടിയും ചമയങ്കള്‍ തോറും
  അമൈയും തെയ്വങ്കള്‍ അനന്തമും ഞാനചന്‍ മാര്‍ക്കത്
  തെമൈയും ഉംമൈയും ഉടൈയതോര്‍ അംപലത് തിറൈയും
  അമൈയ ആങ്കതില്‍ നടംപുരി പതമുംഎന്‍ ററിമിന്‍.
 • 9. ആറു കോടിയാം ചമയങ്കള്‍ അകത്തിനും അവൈമേല്‍
  വീറു ചേര്‍ന്തചിത് താന്തവേ താന്തനാ താന്തം
  തേറും മറ്റൈയ അന്തത്തും ചിവംഒന്‍റേ അന്‍റി
  വേറു കണ്‍ടിലേന്‍ കണ്‍ടിരേല്‍ പെരിയര്‍കാള്‍ വിളംപീര്‍.
 • 10. കലൈഇ രുന്തതോര്‍ തിരുച്ചിറ്റം പലത്തിലേ കരുണൈ
  നിലൈഇ രുന്തതു നിനൈത്തവൈ യാവൈയും പെറലാം
  മലൈഇ രുന്തെന ഇരുപ്പിരേല്‍ വംമിനോ അന്‍റിക്
  കൊലൈവി രുംപുവീര്‍ എനിറ്പുറത് തേകുമിന്‍ കുലൈന്തേ.
 • 11. കതിഇ രുക്കിന്‍റ തിരുച്ചിറ്റം പലത്തിലേ കരുണൈ
  നീതിഇ രുക്കിന്‍റ താതലാല്‍ നീവീര്‍കള്‍ എല്‍ലാം
  പതിയ ഇങ്ങനേ വംമിനോ കൊലൈപയില്‍ വീരേല്‍
  വിതിയൈ നോമിനോ പോമിനോ ചമയവെപ് പകത്തേ.
 • 12. അരുള്‍വി ളങ്കിയ തിരുച്ചിറ്റം പലത്തിലേ അഴിയാപ്
  പൊരുള്‍വി ളങ്കുതല്‍ കാണ്‍മിനോ കാണ്‍മിനോ പുവിയീര്‍
  മരുള്‍ഉ ളങ്കൊളും വാതനൈ തവിര്‍ന്തരുള്‍ വലത്താല്‍
  തെരുള്‍വി ളങ്കുവീര്‍ ഞാനചന്‍ മാര്‍ക്കമേ തെളിമിന്‍.

  • 355. അമൈയ അംപലത്താടും പൊറ്പതമും എന്‍ററിമിന്‍ - മുതറ്പതിപ്പു, പൊ. ചു., പി. ഇരാ.

அன்புருவமான சிவம் ஒன்றே உளதெனல் // உய்வகை கூறல்

No audios found!