திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തത്തുവ വെറ്റി
tattuva veṟṟi
ഉയ്വകൈ കൂറല്‍
uyvakai kūṟal
Sixth Thirumurai

100. പേറടൈവു
pēṟaṭaivu

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. മണംപുരി കടികൈ ഇരണ്‍ടരൈ എനുംഓര്‍
  വരൈയുള താതലാല്‍ മകനേ
  എണംപുരിന്‍ തുഴലേല്‍ ചവുളംആ തിയചെയ്
  തെഴില്‍ഉറു മങ്കലം പുനൈന്തേ
  കുണംപുരിന്‍ തെമതു മകന്‍എനും കുറിപ്പൈക്
  കോലത്താല്‍ കാട്ടുക എനവേ
  വണംപുരി മണിമാ മന്‍റില്‍എന്‍ തന്തൈ
  വായ്മലര്‍ന്‍ തരുളിനര്‍ മകിഴ്ന്തേ.
 • 2. എംപൊരുള്‍ എനുംഎന്‍ അന്‍പുടൈ മകനേ
  ഇരണ്‍ടരൈക് കടികൈയില്‍ ഉനക്കേ
  അംപുവി വാനം അറിയമെയ് അരുളാം
  അനങ്കനൈ333 തനൈമണം പുരിവിത്
  തുംപരും വിയപ്പ ഉയര്‍നിലൈ തരുതും
  ഉണ്‍മൈഈ താതലാല്‍ ഉലകില്‍
  വെംപുറു തുയര്‍തീര്‍ന്‍ തണിന്തുകൊള്‍ എന്‍റാര്‍
  മെയ്പ്പൊതു നടത്തിറൈ യവരേ.
 • 3. അന്‍പുടൈ മകനേ മെയ്യരുള്‍ തിരുവൈ
  അണ്‍ടര്‍കള്‍ വിയപ്പുറ നിനക്കേ
  ഇന്‍പുടൈ ഉരിമൈ മണംപുരി വിപ്പാം
  ഇരണ്‍ടരൈക് കടികൈയില്‍ വിരൈന്തേ
  തുന്‍പുടൈ യവൈകള്‍ മുഴുവതും തവിര്‍ന്തേ
  തൂയ്മൈചേര്‍ നന്‍മണക് കോലം
  പൊന്‍പുടൈ വിളങ്കപ് പുനൈന്തുകൊള്‍ എന്‍റാര്‍
  പൊതുനടം പുരികിന്‍റാര്‍ താമേ.
 • 4. ഈതുകേള്‍ മകനേ മെയ്യരുള്‍ തിരുവൈ
  ഇരണ്‍ടരൈക് കടികൈയില്‍ നിനക്കേ
  ഊതിയം പെറവേ മണംപുരി വിപ്പാം
  ഉണ്‍മൈഈ താതലാല്‍ ഇനിവീണ്‍
  പോതുപോക് കാമല്‍ മങ്കലക് കോലം
  പുനൈന്തുളം മകിഴ്കനീ എന്‍റാര്‍
  തീതുതീര്‍ത് തെന്‍നൈ ഇളന്തൈയില്‍ താനേ
  തെരുട്ടിയ ചിറ്ചപൈ യവരേ.
 • 5. വിരൈന്തുകേള്‍ മകനേ ഉലകെലാം കളിക്ക
  മെയ്യരുള്‍ തിരുവിനൈ നിനക്കേ
  വരൈന്തുനന്‍ മണഞ്ചെയ് തൊരുപെരു നിലൈയില്‍
  വൈത്തുവാഴ് വിക്കിന്‍റോം അതനാല്‍
  ഇരൈന്തുളം കവലേല്‍ ഇരണ്‍ടരൈക് കടികൈ
  എല്‍ലൈയുള്‍ എഴില്‍മണക് കോലം
  നിരൈന്തുറപ് പുനൈതി എന്‍റുവായ് മലര്‍ന്താര്‍
  നിരുത്തഞ്ചെയ് ഒരുത്തര്‍ഉള്‍ ഉവന്തേ.
 • 6. കളിപ്പൊടു മകനേ അരുള്‍ഒളിത് തിരുവൈക്
  കടികൈഓര്‍ ഇരണ്‍ടരൈ അതനില്‍
  ഒളിപ്പിലാ തുലകം മുഴുവതും അറിയ
  ഉനക്കുനന്‍ മണംപുരി വിപ്പാം
  അളിപ്പുറു മകിഴ്വാല്‍ മങ്കലക് കോലം
  അണിപെറപ് പുനൈകനീ വിരൈന്തേ
  വെളിപ്പട ഉരൈത്താം എന്‍റനര്‍ മന്‍റില്‍
  വിളങ്കുമെയ്പ് പൊരുള്‍ഇറൈ യവരേ.
 • 7. കലങ്കിടേല്‍ മകനേ അരുള്‍ഒളിത് തിരുവൈക്
  കളിപ്പൊടു മണംപുരി വിപ്പാം
  വിലങ്കിടേല്‍ വീണില്‍ പോതുപോക് കാമല്‍
  വിരൈന്തുനന്‍ മങ്കലക് കോലം
  നലങ്കൊളപ് പുനൈന്തു മകിഴ്കഇവ് വുലകര്‍
  നവിലുംഅവ് വുലകവര്‍ പിറരും
  ഇലങ്കനിന്‍ മണമേ ഏത്തുവര്‍ എന്‍റാര്‍
  ഇയലുറു ചിറ്ചപൈ യവരേ.
 • 8. ഐയുറേല്‍ ഇതുനം ആണൈനം മകനേ
  അരുള്‍ഒളിത് തിരുവൈനിന്‍ തനക്കേ
  മെയ്യുറു മകിഴ്വാല്‍ മണംപുരി വിപ്പാം
  വിരൈന്തിരണ്‍ ടരൈക്കടി കൈയിലേ
  കൈയറ വനൈത്തും തവിര്‍ന്തുനീ മികവും
  കളിപ്പൊടു മങ്കലക് കോലം
  വൈയമും വാനും പുകഴ്ന്തിടപ് പുനൈക
  എന്‍റനര്‍ മന്‍റിറൈ യവരേ.
 • 9. തൂങ്കലൈ മകനേ എഴുകനീ വിരൈന്തേ
  തൂയനീര്‍ ആടുക തുണിന്തേ
  പാങ്കുറ ഓങ്കു മങ്കലക് കോലം
  പണ്‍പൊടു പുനൈന്തുകൊള്‍ കടികൈ
  ഈങ്കിരണ്‍ ടരൈയില്‍ അരുള്‍ഒളിത് തിരുവൈ
  എഴില്‍ഉറ മണംപുരി വിപ്പാം
  ഏങ്കലൈ ഇതുനം ആണൈകാണ്‍ എന്‍റാര്‍
  ഇയന്‍മണി മന്‍റിറൈ യവരേ.
 • 10. മയങ്കിടേല്‍ മകനേ അരുള്‍ഒളിത് തിരുവൈ
  മണംപുരി വിക്കിന്‍റാം ഇതുവേ
  വയങ്കുനല്‍ തരുണക് കാലൈകാണ്‍ നീനന്‍
  മങ്കലക് കോലമേ വിളങ്ക
  ഇയങ്കൊളപ് പുനൈതി ഇരണ്‍ടരൈക് കടികൈ
  എല്‍ലൈയുള്‍ എന്‍റുവായ് മലര്‍ന്താര്‍
  ചയങ്കൊള എനക്കേ തണ്‍ണമു തളിത്ത
  തന്തൈയാര്‍ ചിറ്ചപൈ യവരേ.

  • 333. അങ്കനൈ - മുതറ്പതിപ്പു., പൊ. ചു. പി. ഇരാ., ച. മു. ക.

பேறடைவு // பேறடைவு