திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
उलकर्क्कु उय्वकै कूऱल्
ulakarkku uyvakai kūṟal
सुत्त सिवनिलै
sutta sivanilai
Sixth Thirumurai

105. पुऩित कुलम् पॆऱुमाऱु पुकलल्
puṉita kulam peṟumāṟu pukalal

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सातियिले मतङ्कळिले समयनॆऱि कळिले
  सात्तिरस्सन् तटिकळिले कोत्तिरस्सण् टैयिले
  आतियिले अपिमाऩित् तलैकिऩ्ऱ उलकीर्
  अलैन्दलैन्दु वीणेनीर् अऴितल्अऴ कलवे
  नीतियिले सऩ्मार्क्क निलैतऩिले निऱुत्त
  निरुत्तमिटुम् तऩित्तलैवर् ऒरुत्तर्अवर् तामे
  वीतियिले अरुट्सोति विळैयाटल् पुरिय
  मेवुकिऩ्ऱ तरुणम्इतु कूवुकिऩ्ऱेऩ् उमैये.
 • 2. काटुवॆट्टि निलन्दिरुत्तिक् काट्टॆरुवुम् पोट्टुक्
  करुम्पैविट्टुक् कटुविरैत्तुक् कळिक्किऩ्ऱ उलकीर्
  कूटुविट्टुप् पोयिऩपिऩ् ऎतुपुरिवीर् ऎङ्के
  कुटियिरुप्पीर् ऐयोनीर् कुऱित्तऱियीर् इङ्के
  पाटुपट्टीर्356 पयऩ्अऱियीर् पाऴ्क्किऱैत्तुक् कऴित्तीर्
  पट्टतॆलाम् पोतुम्इतु परमर्वरु तरुणम्
  ईटुकट्टि वरुवीरेल् इऩ्पम्मिकप् पॆऱुवीर्
  ऎण्मैउरैत् तेऩ्अलऩ्नाऩ् उण्मैयुरैत् तेऩे.
 • 3. आऱ्ऱुवॆळ्ळम् वरुवतऩ्मुऩ् अणैपोट अऱियीर्
  अकङ्कारप् पेय्पिटित्तीर् आटुतऱ्के अऱिवीर्
  कूऱ्ऱुवरुङ् काल्अतऩुक् कॆतुपुरिवीर् ऐयो
  कूऱ्ऱुतैत्त सेवटियैप् पोऱ्ऱविरुम् पीरे
  वेऱ्ऱुरैत्तु विऩैपॆरुक्कि मॆलिकिऩ्ऱ उलकीर्
  वीणुलकक् कॊटुवऴक्कै विट्टुविट्टु वम्मिऩ्
  साऱ्ऱुवक्क ऎऩतुतऩित् तन्दैवरु किऩ्ऱ
  तरुणम्इतु सत्तियञ्सिऱ् सत्तियैस्सार् वतऱ्के.
 • 4. पॊय्विळक्कप् पुकुकिऩ्ऱीर् पोतुकऴिक् किऩ्ऱीर्
  पुलैकॊलैकळ् पुरिकिऩ्ऱीर् कलकलऎऩ् किऩ्ऱीर्
  कैविळक्कुप् पिटित्तॊरुपाऴ्ङ् किणऱ्ऱिल्विऴु किऩ्ऱ
  कळियर्ऎऩक् कळिक्किऩ्ऱीर् करुत्तिरुन्दुम् करुतीर्
  ऐविळक्कु मूप्पुमर णातिकळै निऩैत्ताल्
  अटिवयिऱ्ऱै मुऱुक्कातो कॊटियमुयऱ् ऱुलकीर्
  मॆय्विळक्क ऎऩतुतन्दै वरुकिऩ्ऱ तरुणम्
  मेवियतीण् टटैवीरेल् आविपॆऱु वीरे.
 • 5. ऎय्वकैसार्357 मतङ्कळिले पॊय्वकैस्सात् तिरङ्कळ्
  ऎटुत्तुरैत्ते ऎमतुतॆय्वम् ऎमतुतॆय्वम् ऎऩ्ऱु
  कैवकैये कतऱुकिऩ्ऱीर् तॆय्वम्ऒऩ्ऱॆऩ् ऱऱियीर्
  करिपिटित्तुक् कलकमिट्ट पॆरियरिऩुम् पॆरियीर्
  ऐवकैय पूतवुटम् पऴिन्दिटिल्ऎऩ् पुरिवीर्
  अऴियुटम्पै अऴियामै आक्कुम्वकै अऱियीर्
  उय्वकैऎऩ् तऩित्तन्दै वरुकिऩ्ऱ तरुणम्
  उऱ्ऱतिवण् उऱ्ऱिटुवीर् पॆऱ्ऱिटुवीर् उवप्पे.
 • 6. उटम्पुवरु वकैअऱियीर् उयिर्वकैयै अऱियीर्
  उटल्परुक्क उण्टुनितम् उऱङ्कुतऱ्के अऱिवीर्
  मटम्पुकुपेय् मऩत्ताले मयङ्कुकिऩ्ऱीर् मऩत्तै
  वसप्पटुत्तीर् वसप्पटुत्तुम् वऴितुऱैकऱ् ऱऱियीर्
  इटम्पॆऱुपॊय् वाऴ्क्कैयिले इऩ्पतुऩ्पम् अटुत्ते
  ऎण्णिऎण्णि इळैक्किऩ्ऱीर् एऴैउल कीरे
  नटम्पुरिऎऩ् तऩित्तन्दै वरुकिऩ्ऱ तरुणम्
  नण्णियतु नण्णुमिऩो पुण्णियञ्सार् वीरे.
 • 7. नरैमरण मूप्पऱिया नल्लउटम् पिऩरे
  नऱ्कुलत्तार् ऎऩअऱियीर् नाऩिलत्तीर् नीविर्
  वरैयिल्उयर् कुलम्ऎऩ्ऱुम् ताऴ्न्दकुलम् ऎऩ्ऱुम्
  वकुक्किऩ्ऱीर् इरुकुलमुम् माण्टिटक्काण् किऩ्ऱीर्
  पुरैयुऱुनुम् कुलङ्कळ्ऎलाम् पुऴुक्कुलम्ऎऩ् ऱऱिन्दे
  पुत्तमुतम् उण्टोङ्कुम् पुऩितकुलम् पॆऱवे
  उरैपॆऱुम्ऎऩ् तऩित्तन्दै वरुकिऩ्ऱ तरुणम्
  उऱ्ऱतिवण् उऱ्ऱिटुवीर् उण्मैउरैत् तेऩे.
 • 8. कऩमुटैयेम् कट्टुटैयेम् ऎऩ्ऱुनिऩैत् तिङ्के
  कळित्तिऱुमान् तिरुक्किऩ्ऱीर् ऒळिप्पिटमुम् अऱियीर्
  सिऩमुटैय कूऱ्ऱुवरुम् सॆय्तिअऱि यीरो
  सॆत्तनुम तिऩत्तारैस् सिऱितुम्निऩै यीरो
  तिऩकरऩ्पोल् साकात तेकमुटै यवरे
  तिरुवुटैयार् ऎऩअऱिन्दे सेर्न्दिटुमिऩ् ईण्टे
  मऩमकिऴ्न्दु केट्किऩ्ऱ वरमॆल्लाम् ऎऩक्के
  वऴङ्कुतऱ्कॆऩ् तऩित्तन्दै वरुतरुणम् इतुवे.
 • 9. वैयकत्तीर् वाऩकत्तीर् मऱ्ऱकत्तीर् नुमतु
  वाऴ्क्कैऎलाम् वाऴ्क्कैऎऩ मतित्तुमयङ् कातीर्
  मैयकत्ते उऱुमरण वातऩैयैत् तविर्त्त
  वाऴ्क्कैयते वाऴ्क्कैऎऩ मतित्ततऩैप् पॆऱवे
  मॆय्अकत्ते विरुम्पिइङ्के वन्दिटुमिऩ् ऎऩतु
  मॆय्प्पॊरुळाम् तऩित्तन्दै इत्तरुणन् तऩिले
  सॆय्अकत्ते वळर्ञाऩ सित्तिपुरन् तऩिले
  सित्ताटल् पुरिकिऩ्ऱार् तिण्णम्इतु ताऩे.
 • 10. करणम्मिकक् कळिप्पुऱवे कटल्उलकुम् वाऩुम्
  कतिपतिऎऩ् ऱाळुकिऩ्ऱीर् अतिपतियीर् नीविर्
  मरणपयम् तविराते वाऴ्वतिल्ऎऩ् पयऩो
  मयङ्कातीर् उयङ्कातीर् वन्दिटुमिऩ् ईण्टे
  तिरणमुम्ओर् ऐन्दॊऴिलैस् सॆय्यऒळि वऴङ्कुम्
  सित्तिपुरम् ऎऩओङ्कुम् उत्तिरसिऱ् सपैयिल्
  सरणम्ऎऩक् कळित्तॆऩैयुम् ताऩाक्क ऎऩतु
  तऩित्तन्दै वरुकिऩ्ऱ तरुणम्इतु ताऩे.

  • 356. पाटुपट्टुप् - स. मु. क. पतिप्पु.
  • 357. ऎव्वकैसार् - मुतऱ्पतिप्पु., पॊ. सु. पतिप्पु.
  • 358. मुतऱ्पतिप्पिलुम्, पॊ. सु. पतिप्पिलुम् 'कऩमुटैयेम्' ऎऩ्पतु ऒऩ्पताम्पाटलाकवुम् 'वैयकत्तीर्' ऎऩ्पतु ऎट्टाम् पाटलाकवुम् उळ्ळऩ.

புனித குலம் பெறுமாறு புகலல் // புனித குலம் பெறுமாறு புகலல்