திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पुऩित कुलम् पॆऱुमाऱु पुकलल्
puṉita kulam peṟumāṟu pukalal
ञाऩसरियै (वाय्पऱै आर्त्तल्)
ñāṉasariyai (vāypaṟai ārttal)
Sixth Thirumurai

106. सुत्त सिवनिलै
sutta sivanilai

  नेरिसै वॆण्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. कण्णिऱ् कलन्दाऩ् करुत्तिऱ् कलन्दाऩ्ऎऩ्
  ऎण्णिऱ् कलन्दे इरुक्किऩ्ऱाऩ् - पण्णिऱ्
  कलन्दाऩ्ऎऩ् पाट्टिऱ् कलन्दाऩ् उयिरिल्
  कलन्दाऩ् करुणै कलन्दु.
 • 2. ऎल्ला नलमुम् ऎऩक्के कॊटुक्किऩ्ऱाऩ्
  ऎल्लाम् सॆयवल्लाऩ् ऎऩ्पॆरुमाऩ् - ऎल्लामाय्
  निऩ्ऱाऩ् पॊतुविल् निरुत्तम् पुरिकिऩ्ऱाऩ्
  ऒऩ्ऱाकि निऩ्ऱाऩ् उवन्दु.
 • 3. ऎण्णुकिऩ्ऱेऩ् ऎण्णङ्कळ् ऎल्लाम् तरुकिऩ्ऱाऩ्
  पण्णुकिऩ्ऱेऩ् पण्णुवित्तुप् पाटुकिऩ्ऱाऩ् - उण्णुकिऩ्ऱेऩ्
  तॆळ्ळमुतम् उळ्ळन् तॆळियत् तरुकिऩ्ऱाऩ्
  वळ्ळल्नट रायऩ् मकिऴ्न्दु.
 • 4. सित्तियॆलान् तन्दे तिरुवम् पलत्ताटुम्
  नित्तियऩॆऩ् उळ्ळे निऱैकिऩ्ऱाऩ् - सत्तियम्ई
  तन्दो उलकीर् अऱियीरो नीविरॆलाम्
  सन्दोट माय्इरुमिऩ् सार्न्दु.
 • 5. अय्याऎऩ् ऱोर्काल् अऴैक्किऩ्ऱेऩ् अप्पॊऴुते
  ऎय्येऩ् मकऩेऎऩ् ऱॆय्तुकिऩ्ऱाऩ् - ऐयोऎऩ्
  अप्पऩ् पॆरुङ्करुणै यार्क्कुण् टुलकत्तीर्
  सॆप्पमुटऩ् पोऱ्ऱुमिऩो सेर्न्दु.
 • 6. अप्पाऎऩ् ऱोर्काल् अऴैक्किऩ्ऱेऩ् अप्पॊऴुते
  अप्पा मकऩेऎऩ् ऱार्किऩ्ऱाऩ् - तुप्पार्
  सटैयाऩ्सिऱ् ऱम्पलत्ताऩ् ताऩेताऩ् आऩाऩ्
  उटैयाऩ् उळत्ते उवन्दु.
 • 7. ताऩेवन् तॆऩ्उळत्ते सार्न्दु कलन्दुकॊण्टाऩ्
  ताऩे ऎऩक्कुत् तरुकिऩ्ऱाऩ् - ताऩेनाऩ्
  आकप् पुरिन्दाऩॆऩ् अप्पऩ् पॆरुङ्करुणै
  मेकत्तिऱ् कुण्टो विळम्पु.
 • 8. पालुम् कॊटुत्ताऩ् पतितिऱक्कुम् ओर्तिऱवुक्
  कोलुम् कॊटुत्ताऩ् कुणङ्कॊटुत्ताऩ् - कालुम्
  तलैयुम् अऱियुम् तरमुम् कॊटुत्ताऩ्
  निलैयुम् कॊटुत्ताऩ् निऱैन्दु.
 • 9. वॆव्विऩैयुम् मायै विळैवुम् तविर्न्दऩवे
  सॆव्वैअऱि विऩ्पम् सिऱन्दऩवे - ऎव्वयिऩुम्
  आऩाऩ्सिऱ् ऱम्पलत्ते आटुकिऩ्ऱाऩ् तण्अरुळाम्
  तेऩ्नाऩ् उण् टोङ्कियतु तेर्न्दु.
 • 10. वञ्सविऩै ऎल्लाम् मटिन्दऩवऩ् मायैइरुळ्
  अञ्सिऎऩै विट्टे अकऩ्ऱऩवाल् - ऎञ्सलिला
  इऩ्पमॆलाम् ऎऩ्ऱऩैये ऎय्ति निऱैन्दऩवाल्
  तुऩ्पमॆलाम् पोऩ तॊलैन्दु.
 • 11. अम्मै तिरोतै अकऩ्ऱाळ् ऎऩैविरुम्पि
  अम्मैयरुट् सत्ति अटैन्दऩळे - इम्मैयिले
  मामायै नीङ्किऩळ्पॊऩ् वण्णवटि वुऱ्ऱतॆऩ्ऱुम्
  सामा ऱिलैऎऩक्कुत् ताऩ्.
 • 12. नाऩे तवम्पुरिन्देऩ् नाऩिलत्तीर् अम्पलवऩ्
  ताऩेवन् तॆऩ्ऩैत् तटुत्ताण्टाऩ् - ऊऩे
  पुकुन्दाऩ्ऎऩ् उळ्ळम् पुकुन्दाऩ् उयिरिल्
  पुकुन्दाऩ् करुणै पुरिन्दु.
 • 13. ऒऩ्ऱे सिवम्ऎऩ् ऱुणर्न्देऩ् उणर्न्दाङ्कु
  निऩ्ऱेमॆय्ञ् ञाऩ निलैपॆऱ्ऱेऩ् - नऩ्ऱेमॆय्स्
  सित्तियॆलाम् पॆऱ्ऱेऩ् तिरुअम्प लत्ताटि
  पत्तिऎलाम् पॆऱ्ऱ पलऩ्.
 • 14. तूक्कङ् कॆटुत्ताऩ् सुकङ्कॊटुत्ताऩ् ऎऩ्ऩुळत्ते
  एक्कन् तविर्त्ताऩ् इरुळ्अऱुत्ताऩ् - आक्कमिकत्
  तन्दाऩ् ऎऩैईऩ्ऱ तन्दैये ऎऩ्ऱऴैक्क
  वन्दाऩ्ऎऩ् अप्पऩ् मकिऴ्न्दु.
 • 15. वाट्टमॆलाम् तीर्त्ताऩ् मकिऴ्वळित्ताऩ् मॆय्ञ्ञाऩ
  नाट्टमॆलाम् तन्दाऩ् नलङ्कॊटुत्ताऩ् - आट्टमॆलाम्
  आटुकनी ऎऩ्ऱाऩ्तऩ् आऩन्द वार्कऴलैप्
  पाटुकनी ऎऩ्ऱाऩ् परऩ्.
 • 16. ताऩ्नाऩ् ऎऩुम्पेतन् तऩ्ऩैत् तविर्त्ताऩ्नाऩ्
  आऩाऩ्सिऱ् ऱम्पलवऩ् अन्दोनाऩ् - वाऩाटर्
  सॆय्तऱ् करियतवम् सॆय्तेऩ् मकिऴ्किऩ्ऱेऩ्
  ऎय्तऱ् करियसुकम् एय्न्दु.
 • 17. सुत्त वटिवुम् सुकवटिवाम् ओङ्कार
  नित्त वटिवुम् निऱैन्दोङ्कु - सित्तॆऩुम्ओर्
  ञाऩ वटिवुमिङ्के नाऩ्पॆऱ्ऱेऩ् ऎङ्कॆङ्कुम्
  ताऩविळै याट्टियऱ्ऱत् ताऩ्.
 • 18. नाऩ्उरैक्कुम् वार्त्तैऎलाम् नायकऩ्सॊल् वार्त्तैअऩ्ऱि
  नाऩ्उरैक्कुम् वार्त्तैअऩ्ऱु नाट्टीर्नाऩ् - एऩ्उरैप्पेऩ्
  नाऩ्आर् ऎऩक्कॆऩओर् ञाऩउणर् वेतुसिवम्
  ऊऩ्नाटि निल्ला उऴि.
 • 19. आरणमुम् आकममुम् आङ्काङ् कुरैक्किऩ्ऱ
  कारणमुम् कारियमुम् काट्टुवित्ताऩ् - तारणियिल्
  कण्टेऩ् कळिक्किऩ्ऱेऩ् कङ्कुल्पकल् अऱ्ऱविटत्
  तुण्टेऩ् अमुतम् उवन्दु.
 • 20. तुऩ्मार्क्कम् ऎल्लाम् तॊलैत्तुविट्टेऩ् सुत्तसिव
  सऩ्मार्क्क सङ्कम् तलैप्पट्टेऩ् - ऎऩ्मार्क्कम्
  नऩ्मार्क्कम् ऎऩ्ऱेवाऩ् नाट्टार् पुकऴ्किऩ्ऱार्
  मऩ्मार्क्कत् ताले मकिऴ्न्दु.
 • 21. पऩ्मार्क्कम् ऎल्लाम् पसैयऱ् ऱॊऴिन्दऩवे
  सऩ्मार्क्कम् ऒऩ्ऱे तऴैत्ततुवे - सॊऩ्मार्क्कत्
  तॆल्ला उलकुम् इसैन्दऩवे ऎम्पॆरुमाऩ्
  कॊल्ला नॆऱिअरुळैक् कॊण्टु.
 • 22. सातिकुलम् ऎऩ्ऱुम् समयमतम् ऎऩ्ऱुमुप
  नीतिइयल् आस्सिरम नीट्टॆऩ्ऱुम् - ओतुकिऩ्ऱ
  पेयाट्ट मॆल्लाम् पितिर्न्दॊऴिन्द वेपिऱर्तम्
  वायाट्टम् तीर्न्दऩवे मऱ्ऱु.
 • 23. सिन्दा कुलन्दविर्त्तुस् सिऱ्ऱम् पलप्पॆरुमाऩ्
  वन्दाऩ् ऎऩैत्ताऩ् वलिन्दऴैत्ते - ऐन्दॊऴिलुम्
  नीयेसॆय् ऎऩ्ऱॆऩक्के नेर्न्दळित्ताऩ् ऎऩ्ऩुटैय
  ताये अऩैयाऩ् तऩित्तु.
 • 24. कूका ऎऩअटुत्तोर् कूटि अऴातवण्णम्
  साका वरम्ऎऩक्के तन्दिट्टाऩ् - एकाअऩ्
  एका ऎऩमऱैकळ् एत्तुञ्सिऱ् ऱम्पलत्ताऩ्
  माका तलऩा मकिऴ्न्दु.
 • 25. नाटुकिऩ्ऱ तॆम्पॆरुमाऩ् नाट्टमते नाऩ्उलकिल्
  आटुकिऩ्ऱ तॆन्दैअरुळ् आट्टमते - पाटुकिऩ्ऱ
  पाट्टॆल्लाम् अम्पलवऩ् पात मलर्प्पाट्टे
  नीट्टॆल्लाम् आङ्कवऩ्ऱऩ् नीट्टु.
 • 26. सत्तियञ्सॆय् किऩ्ऱेऩ् सकत्तीर् अऱिमिऩ्कळ्
  सित्तिऎलाम् वल्ल सिवम्ऒऩ्ऱे - नित्तियम्ऎऩ्
  ऱॆण्णुमॆण्णत् तालेनम् ऎण्णमॆलाम् कैकूटुम्
  नण्णुमिऩ्पत् तेऩ्ऎऩ्ऱु नाऩ्.
 • 27. नाऩे तवम्पुरिन्देऩ् नम्पॆरुमाऩ् नल्लरुळाल्
  नाऩे अरुट्सित्ति नाटटैन्देऩ् - नाऩे
  अऴिया वटिवम् अवैमूऩ्ऱुम् पॆऱ्ऱेऩ्
  इऴियामल् आटुकिऩ्ऱेऩ् इङ्कु.
 • 28. ऎव्वुलकुम् अण्टङ्कळ् ऎत्तऩैयुम् नाऩ्काण
  इव्वुलकिल् ऎन्दै ऎऩक्कळित्ताऩ् - ऎव्वुयिरुम्
  सऩ्मार्क्क सङ्कम् तऩैअटैयस् सॆय्वित्ते
  ऎऩ्मार्क्कम् काण्पेऩ् इऩि.
 • 29. सात्तिरङ्कळ् ऎल्लाम् तटुमाऱ्ऱम् सॊल्वतऩ्ऱि
  नेत्तिरङ्कळ् पोऱ्काट्ट नेरावे - नेत्तिरङ्कळ्
  सिऱ्ऱम् पलवऩ् तिरुवरुट्सीर् वण्णमॆऩ्ऱे
  उऱ्ऱिङ् कऱिन्देऩ् उवन्दु.
 • 30. वेताक मङ्कळॆऩ्ऱु वीण्वातम् आटुकिऩ्ऱीर्
  वेताक मत्तिऩ् विळैवऱियीर् - सूताकस्
  सॊऩ्ऩवलाल् उण्मैवॆळि तोऩ्ऱ उरैक्कविलै
  ऎऩ्ऩ पयऩो इवै.
 • 31. साकात कल्वित् तरम्अऱितल् वेण्टुमॆऩ्ऱुम्
  वेकात काल्उणर्तल् वेण्टुमुटऩ् - साकात्
  तलैअऱितल् वेण्टुम् तऩिअरुळाल् उण्मै
  निलैअटैतल् वेण्टुम् निलत्तु.
 • 32. पॊय्उरैऎऩ् ऱॆण्णुतिरेल् पोमिऩ् पुऱक्कटैयिल्
  मॆय्युरैऎऩ् ऱॆण्णुतिरेल् मेवुमिऩो - ऐयऩरुळ्
  सित्तिऎलाम् वल्ल तिरुक्कूत् तुलवामल्
  इत्तिऩन्दॊट् टाटुकिऱ्पाऩ् इङ्कु.
 • 33. वाऩ्वन्द तेवर्कळुम् माल्अयऩुम् मऱ्ऱवरुम्
  ताऩ्वन्दु सूऴ्न्दार् तलैक्कटैयिल् - तेऩ्वन्द
  मङ्कै सिवकाम वल्लियॊटुम् ऎम्पॆरुमाऩ्
  इङ्कुनटञ् सॆय्वाऩ् इऩि.
 • 34. सत्तिऎलाम् कॊण्टतऩित् तन्दै नटरायऩ्
  सित्तिऎलाम् वल्लाऩ् तिरुवाळऩ् - नित्तियऩ्ताऩ्
  ऊऴिपल सॆऩ्ऱालुम् ओवामल् इव्विटत्ते
  वाऴिनटञ् सॆय्वाऩ् मकिऴ्न्दु.
 • 35. इऩ्ऱु तॊटङ्कियिङ्के ऎम्पॆरुमाऩ् ऎन्नाळुम्
  नऩ्ऱु तुलङ्क नटम्पुरिवाऩ् - ऎऩ्ऱुमॆऩ्सॊल्
  सत्तियम्ऎऩ् ऱॆण्णिस् सकत्तीर् अटैमिऩ्कळ्
  नित्तियम्पॆऱ् ऱुय्यलाम् नीर्.
 • 36. ऎऩ्उटलुम् ऎऩ्पॊरुळुम् ऎऩ्उयिरुम् ताऩ्कॊण्टाऩ्
  तऩ्उटलुम् तऩ्पॊरुळुम् तऩ्उयिरुम् - ऎऩ्ऩिटत्ते
  तन्दाऩ् अरुट्सिऱ् सपैयप्पा ऎऩ्ऱऴैत्तेऩ्
  वन्दाऩ्वन् ताऩ्उळ् मकिऴ्न्दु.
 • 37. सॆत्तारै ऎल्लाम् तिरुम्प ऎऴुप्पुतल्इङ्
  कॆत्ताल् मुटियुमॆऩिल् ऎम्मवरे - सित्ताम्
  अरुट्पॆरुञ् सोति अतऩाल् मुटियुम्
  तॆरुट्पॆरुञ् सत्तियम्ई ते.
 • 38. इव्वुलकिल् सॆत्तारै ऎल्लाम् ऎऴुकऎऩिल्
  ऎव्वुलकुम् पोऱ्ऱ ऎऴुन्दिरुप्पार् - सॆव्वुलकिल्
  सिऱ्ऱम् पलत्ताऩ् तिरुवरुळ्पॆऱ् ऱार्नोक्कम्
  उऱ्ऱवरै उऱ्ऱवर्कळ् उऱ्ऱु.
 • 39. याऩ्पुरितल् वेण्टुङ्कॊल् इव्वुलकिल् सॆत्तारै
  ऊऩ्पुरिन्दु मीळ उयिर्प्पित्तल् - वाऩ् पुरिन्द
  अम्पलत्ताऩ् नल्लरुळाल् अन्दोनाऩ् मेऱ्पोर्त्त
  कम्पलत्ताल् आकुम् कळित्तु.
 • 40. ऎऩ्ऩे उलकिल् इऱन्दार् ऎऴुतल्मिक
  अऩ्ऩे अतिसयमॆऩ् ऱाटुकिऩ्ऱार् - इऩ्ऩे
  तिरुवम् पलत्ताऩ् तिरुनोक्कम् पॆऱ्ऱार्क्
  कुरुवम् पलत्तेऎऩ् ऱुऩ्.
 • 41. आटातीर् सऱ्ऱुम् असैयातीर् वेऱॊऩ्ऱै
  नाटातीर् पॊय्उलकै नम्पातीर् - वाटातीर्
  सऩ्मार्क्क सङ्कत्तैस् सार्वीर् विरैन्दिऩिइङ्
  कॆऩ्मार्क्क मुम्ऒऩ्ऱा मे.
 • 42. मार्क्कमॆलाम् ऒऩ्ऱाकुम् मानिलत्तीर् वाय्मैइतु
  तूक्कमॆलाम् नीक्कित् तुणिन्दुळत्ते - एक्कम्विट्टुस्
  सऩ्मार्क्क सङ्कत्तैस् सार्न्दिटुमिऩ् सत्तियम्नीर्
  नऩ्मार्क्कम् सेर्वीर्इन् नाळ्.
 • 43. इन्नाळे कण्टीर् इऱन्दार् ऎऴुकिऩ्ऱ
  नऩ्ऩाळ्ऎऩ् वार्त्तैकळै नम्पुमिऩो - इन्नाळ्
  अरुट्पॆरुञ् सोति अटैकिऩ्ऱ नाळ्मॆय्
  अरुट्पॆरुञ् सत्तियम्ई ताम्.
 • 44. एमान् तिरुक्कुम् ऎमरङ्काळ् इव्वुलकिल्
  सामान्दर् आकात् तरम्पॆऱवे - कामान्द
  कारत्तै विट्टुक् करुतुमिऩो इत्तरुणम्
  नीरत्तैस् सेर्वीर् निजम्.
 • 45. वीणे पराक्किल् विटातीर् उमतुळत्तै
  नाणे उटैय नमरङ्काळ् - ऊणाकत्
  तॆळ्ळमुतम् इऩ्ऱॆऩक्कुस् सेर्त्तळित्ताऩ् सित्ताट
  उळ्ळियनाळ् ईतऱिमिऩ् उऱ्ऱु.
 • 46. पोऱ्ऱि उरैक्किऩ्ऱेऩ् पॊय्ऎऩ् ऱिकऴातीर्
  नाऱ्ऱिसैक्कण् वाऴुम् नमरङ्काळ् - आऱ्ऱलरुळ्
  अप्पऩ्वरु किऩ्ऱाऩ् अरुळ्विळैयाट् टाटुतऱ्कॆऩ्
  ऱिप्पुवियिल् इत्तरुणम् इङ्कु.
 • 47. आळुटैयाऩ् नम्मुटैय अप्पऩ् वरुकिऩ्ऱ
  नाळ्ऎतुवो ऎऩ्ऱु नलियातीर् - नीळ
  निऩैयातीर् सत्तियम्नाऩ् नेर्न्दुरैत्तेऩ् इन्नाळ्
  अऩैयाऩ् वरुकिऩ्ऱाऩ् आय्न्दु.

சுத்த சிவநிலை // சுத்த சிவநிலை

No audios found!