திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചുത്ത ചിവനിലൈ
sutta sivanilai
ചമാതി വറ്പുറുത്തല്‍
samāti vaṟpuṟuttal
Sixth Thirumurai

107. ഞാനചരിയൈ (വായ്പറൈ ആര്‍ത്തല്‍)
ñāṉasariyai (vāypaṟai ārttal)

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. നിനൈന്തുനിനൈന്‍ തുണര്‍ന്തുണര്‍ന്തു നെകിഴ്ന്തുനെകിഴ്ന്‍ തന്‍പേ
  നിറൈന്തുനിറൈന്‍ തൂറ്റെഴുങ്കണ്‍ണീരതനാല്‍ ഉടംപു
  നനൈന്തുനനൈന്‍ തരുളമുതേ നന്‍നിതിയേ ഞാന
  നടത്തരചേ എന്‍നുരിമൈ നായകനേ എന്‍റു
  വനൈന്തുവനൈന്‍ തേത്തുതുംനാം വംമിന്‍ഉല കിയലീര്‍
  മരണമിലാപ് പെരുവാഴ്വില്‍ വാഴ്ന്തിടലാം കണ്‍ടീര്‍
  പുനൈന്തുരൈയേന്‍ പൊയ്പുകലേന്‍ ചത്തിയഞ്ചൊല്‍ കിന്‍റേന്‍
  പൊറ്ചപൈയില്‍ ചിറ്ചപൈയില്‍ പുകുന്തരുണം ഇതുവേ.
 • 2. പുകുന്തരുണം ഇതുകണ്‍ടീര്‍ നംമവരേ നാന്‍താന്‍
  പുകല്‍കിന്‍റേന്‍ എന്‍മൊഴിഓര്‍ പൊയ്മൊഴിഎന്‍ നാതീര്‍
  ഉകുന്തരുണം ഉറ്റവരും പെറ്റവരും പിറരും
  ഉടൈമൈകളും ഉലകിയലും ഉറ്റതുണൈ അന്‍റേ
  മികുന്തചുവൈക് കരുംപേചെങ് കനിയേകോറ് റേനേ
  മെയ്പ്പയനേ കൈപ്പൊരുളേ വിലൈയറിയാ മണിയേ
  തകുന്തതനിപ് പെരുംപതിയേ തയാനിതിയേ കതിയേ
  ചത്തിയമേ എന്‍റുരൈമിന്‍ പത്തിയൊടു പണിന്തേ.
 • 3. പണിന്തുപണിന്‍ തണിന്തണിന്തു പാടുമിനോ ഉലകീര്‍
  പരംപരമേ ചിതംപരമേ പരാപരമേ വരമേ
  തുണിന്തുവന്ത വേതാന്ത ചുത്തഅനു പവമേ
  തുരിയമുടി അനുപവമേ ചുത്തചിത്താന്‍ തമതായ്ത്
  തണിന്തനിലൈപ് പെരുഞ്ചുകമേ ചമരചചന്‍ മാര്‍ക്ക
  ചത്തിയമേ ഇയറ്കൈയുണ്‍മൈത് തനിപ്പതിയേ എന്‍റു
  കണിന്തുളത്തേ കനിന്തുനിനൈന്‍ തുരൈത്തിടില്‍അപ് പൊഴുതേ
  കാണാത കാട്ചിഎലാം കണ്‍ടുകൊള ലാമേ.
 • 4. കണ്‍ടതെലാം അനിത്തിയമേ കേട്ടതെലാം പഴുതേ
  കറ്റതെലാം പൊയ്യേനീര്‍ കളിത്തതെലാം വീണേ
  ഉണ്‍ടതെലാം മലമേഉട് കൊണ്‍ടതെലാം കുറൈയേ
  ഉലകിയലീര്‍ ഇതുവരൈയും ഉണ്‍മൈയറിന്‍ തിലിരേ
  വിണ്‍ടതനാല്‍ എന്‍ഇനിനീര്‍ ചമരചചന്‍ മാര്‍ക്ക
  മെയ്ന്‍നെറിയൈക് കടൈപ്പിടിത്തു മെയ്പ്പൊരുള്‍നന്‍ കുണര്‍ന്തേ
  എണ്‍ടകുചിറ് റംപലത്തേ എന്തൈഅരുള്‍ അടൈമിന്‍
  ഇറവാത വരംപെറലാം ഇന്‍പമുറ ലാമേ.
 • 5. ഇന്‍പുറലാം എവ്വുലകും ഏത്തിടവാഴ്ന്‍ തിടലാം
  എല്‍ലാംചെയ് വല്‍ലചിത്തി ഇറൈമൈയുംപെറ് റിടലാം
  അന്‍പുടൈയീര്‍ വംമിന്‍ഇങ്കേ ചമരചചന്‍ മാര്‍ക്കം
  അടൈന്തിടുമിന്‍ അകവടിവിങ് കനകവടി വാകിപ്
  പൊന്‍പുടൈനന്‍ കൊളിര്‍ഒളിയേ പുത്തമുതേ ഞാന
  പൂരണമേ ആരണത്തിന്‍ പൊരുള്‍മുടിമേല്‍ പൊരുളേ
  വന്‍പുടൈയാര്‍ പെററ്കരിതാം മണിയേചിറ് ചപൈയിന്‍
  മാമരുന്തേ എന്‍റുരൈമിന്‍ തീമൈയെലാം തവിര്‍ന്തേ.
 • 6. തീമൈഎലാം നന്‍മൈഎന്‍റേ തിരുഉളങ്കൊണ്‍ ടരുളിച്
  ചിറിയേനുക് കരുളമുതത് തെളിവളിത്ത തിറത്തൈ
  ആമയന്തീര്‍ത് തിയറ്കൈഇന്‍പ അനുപവമേ മയമായ്
  അംപലത്തേ വിളങ്കുകിന്‍റ അരുട്പെരുഞ്ചോ തിയൈഓര്‍
  ഓമയവാന്‍ വടിവുടൈയാര്‍ ഉള്‍ളകത്തേ നിറൈന്ത
  ഒരുപൊരുളൈപ് പെരുങ്കരുണൈ ഉടൈയപെരും പതിയൈ
  നാമരുവി ഇറവാത നലംപെറലാം ഉലകീര്‍
  നല്‍ലഒരു തരുണംഇതു വല്‍ലൈവംമിന്‍ നീരേ.
 • 7. നീര്‍പിറരോ യാന്‍ഉമക്കു നേയഉറ വലനോ
  നെടുമൊഴിയേ ഉരൈപ്പന്‍അന്‍റിക് കൊടുമൊഴിചൊല്‍ വേനോ
  ചാര്‍പുറവേ അരുളമുതം തന്തെനൈയേമേല്‍ ഏറ്റിത്
  തനിത്തപെരും ചുകംഅളിത്ത തനിത്തപെരും പതിതാന്‍
  ചീര്‍പെറവേ തിരുപ്പൊതുവില്‍ തിരുമേനി തരിത്തുച്
  ചിത്താടല്‍ പുരികിന്‍റ തിരുനാള്‍കള്‍ അടുത്ത
  ഓര്‍പുറവേ ഇതുനല്‍ല തരുണംഇങ്കേ വംമിന്‍
  ഉലകിയലീര്‍ ഉന്‍നിയവാ റുറ്റിടുവീര്‍ വിരൈന്തേ.
 • 8. വിരൈന്തുവിരൈന്‍ തടൈന്തിടുമിന്‍ മേതിനിയീര്‍ ഇങ്കേ
  മെയ്മൈഉരൈക് കിന്‍റേന്‍നീര്‍ വേറുനിനൈ യാതീര്‍
  തിരൈന്തുതിരൈന്‍ തുളുത്തവരും ഇളമൈഅടൈന്‍ തിടവും
  ചെത്തവര്‍കള്‍ എഴുന്തിടവും ചിത്താടല്‍ പുരിയ
  വരൈന്തുവരൈന്‍ തെല്‍ലാഞ്ചെയ് വല്‍ലചിത്തന്‍ താനേ
  വരുകിന്‍റ തരുണംഇതു വരംപെറലാം നീവീര്‍
  കരൈന്തുകരൈന്‍ തുളംഉരുകിക് കണ്‍കളിന്‍നീര്‍ പെരുകിക്
  കരുണൈനടക് കടവുളൈഉട് കരുതുമിനോ കളിത്തേ.
 • 9. കളിത്തുലകില്‍ അളവികന്ത കാലംഉല കെല്‍ലാം
  കളിപ്പടൈയ അരുട്ചോതിക് കടവുള്‍വരു തരുണം
  തെളിത്തിടുംഎത് തരുണംഅതോ എന്‍നാതീര്‍ ഇതുവേ
  ചെത്തവരൈ എഴുപ്പുകിന്‍റ തികഴ്തരുണം ഉലകീര്‍
  ഒളിത്തുരൈക്കിന്‍ റേന്‍അലന്‍നാന്‍ വായ്പ്പറൈആര്‍ക് കിന്‍റേന്‍
  ഒരുചിറിതും അച്ചമുറേന്‍ ഉള്‍ളപടി ഉണര്‍ന്തേന്‍
  അളിത്തിടുചിറ് റംപലത്തെന്‍ അപ്പന്‍അരുള്‍ പെറവേ
  ആചൈഉണ്‍ടേല്‍ വംമിന്‍ഇങ്കേ നേചമുടൈ യീരേ.
 • 10. ആചൈഉണ്‍ടേല്‍ വംമിന്‍ ഇങ്കേ അരുട്ചോതിപ് പെരുമാന്‍
  അംമൈയുമായ് അപ്പനുമായ് അരുളുംഅരു ളാളന്‍
  ഏചറനീത് തെനൈആട്കൊണ്‍ ടെണ്‍ണിയവാ റളിത്താന്‍
  എല്‍ലാഞ്ചെയ് വല്‍ലചിത്തന്‍ എന്‍നുയിരില്‍ കലന്താന്‍
  തേചുടൈയ പൊതുവില്‍അരുള്‍ ചിത്തിനടം പുരിയത്
  തിരുവുളങ്കൊണ്‍ ടെഴുന്തരുളും തിരുനാള്‍ഇങ് കിതുവേ
  മോചഉരൈ എനനിനൈത്തു മയങ്കാതീര്‍ ഉലകീര്‍
  മുക്കാലത് തിനുംഅഴിയാ മൂര്‍ത്തംഅടൈന്‍ തിടവേ.
 • 11. അടൈന്തിടുമിന്‍ ഉലകീര്‍ഇങ് കിതുതരുണം കണ്‍ടീര്‍
  അരുട്ചോതിപ് പെരുംപതിഎന്‍ അപ്പന്‍വരു തരുണം
  കടൈന്തതനിത് തിരുവമുതം കളിത്തരുത്തി എനക്കേ
  കാണാത കാട്ചിഎലാം കാട്ടുകിന്‍റ തരുണം
  ഇടൈന്തൊരുചാര്‍ അലൈയാതീര്‍ ചുകംഎനൈപ്പോല്‍ പെറുവീര്‍
  യാന്‍വേറു നീര്‍വേറെന്‍ റെണ്‍ണുകിലേന്‍ ഉരൈത്തേന്‍
  ഉടൈന്തചമ യക്കുഴിനിന്‍ റെഴുന്തുണര്‍മിന്‍ അഴിയാ
  ഒരുനെറിയാം ചന്‍മാര്‍ക്കത് തിരുനെറിപെറ് റുവന്തേ.
 • 12. തിരുനെറിഒന്‍ റേഅതുതാന്‍ ചമരചചന്‍ മാര്‍ക്കച്
  ചിവനെറിഎന്‍ റുണര്‍ന്തുലകീര്‍ ചേര്‍ന്തിടുമിന്‍ ഈണ്‍ടു
  വരുനെറിയില്‍ എനൈയാട്കൊണ്‍ ടരുളമുതം അളിത്തു
  വല്‍ലപചത് തികളെല്‍ലാം വഴങ്കിയഓര്‍ വള്‍ളല്‍
  പെരുനെറിയില്‍ ചിത്താടത് തിരുവുളങ്കൊണ്‍ ടരുളിപ്
  പെരുങ്കരുണൈ വടിവിനൊടു വരുതരുണം ഇതുവേ
  കരുനെറിവീഴ്ന്‍ തുഴലാതീര്‍ കലക്കമടൈ യാതീര്‍
  കണ്‍മൈയിനാല്‍ കരുത്തൊരുമിത് തുണ്‍മൈഉരൈത് തേനേ.
 • 13. ഉണ്‍മൈയുരൈക് കിന്‍റേന്‍ഇങ് കുവന്തടൈമിന്‍ ഉലകീര്‍
  ഉരൈഇതനില്‍ ചന്തേകിത് തുളറിവഴി യാതീര്‍
  എണ്‍മൈയിനാന്‍ എനനിനൈയീര്‍ എല്‍ലാഞ്ചെയ് വല്‍ലാന്‍
  എന്‍നുള്‍അമര്‍ന്‍ തിചൈക്കിന്‍റാന്‍ ഇതുകേണ്‍മിന്‍ നീവിര്‍
  തണ്‍മൈയൊടു ചുത്തചിവ ചന്‍മാര്‍ക്ക നെറിയില്‍
  ചാര്‍ന്തുവിരൈന്‍ തേറുമിനോ ചത്തിയവാഴ് വളിക്കക്
  കണ്‍മൈതരും ഒരുപെരുഞ്ചീര്‍ക് കടവുള്‍എനപ് പുകലും
  കരുണൈനിതി വരുകിന്‍റ തരുണംഇതു താനേ.
 • 14. താനേതാന്‍ ആകിഎലാം താനാകി അലനായ്ത്
  തനിപ്പതിയായ് വിളങ്കിടുംഎന്‍ തന്തൈയൈഎന്‍ തായൈ
  വാനേഅവ് വാന്‍കരുവേ വാന്‍കരുവിന്‍ മുതലേ
  വള്‍ളാല്‍എന്‍ റന്‍പരെലാം ഉള്‍ളാനിന്‍ റവനൈത്
  തേനേചെം പാകേഎന്‍ റിനിത്തിടുന്തെള്‍ ളമുതൈച്
  ചിറ്ചപൈയില്‍ പെരുവാഴ്വൈച് ചിന്തൈചെയ്മിന്‍ ഉലകീര്‍
  ഊനേയും ഉടലഴിയാ തൂഴിതൊറും ഓങ്കും
  ഉത്തമചിത് തിയൈപ്പെറുവീര്‍ ചത്തിയംചൊന്‍ നേനേ.
 • 15. ചത്തിയവേ താന്തമെലാം ചിത്താന്ത മെല്‍ലാം
  തനിത്തനിമേല്‍ ഉണര്‍ന്തുണര്‍ന്തും തനൈയുണര്‍തറ് കരിതായ്
  നിത്തിയചിറ് ചപൈനടുവേ നിറൈന്തുനടം പുരിയും
  നിത്തപരി പൂരണനൈച് ചിത്തചികാ മണിയൈ
  അത്തകൈയോര്‍ പെരുംപതിയൈ അരുമരുന്തൈ അടിയേന്‍
  ആവിയൈഎന്‍ ആവിയിലേ അമര്‍ന്തതയാ നിതിയൈച്
  ചിത്തിയെലാം എനക്കളിത്ത ചിവകതിയൈ ഉലകീര്‍
  ചിന്തൈചെയ്തു വാഴ്ത്തുമിനോ നിന്തൈഎലാം തവിര്‍ന്തേ.
 • 16. നിന്തൈയിലാര്‍ നെഞ്ചകത്തേ നിറൈന്തപെരുന്‍ തകൈയൈ
  നിലൈയനൈത്തും കാട്ടിയരുള്‍ നിലൈഅളിത്ത കുരുവൈ
  എന്തൈയൈഎന്‍ തനിത്തായൈ എന്‍നിരുകണ്‍ മണിയൈ
  എന്‍ഉയിരൈ എന്‍ഉണര്‍വൈ എന്‍അറിവുള്‍ അറിവൈ
  ചിന്തൈയിലേ തനിത്തിനിക്കും തെള്‍ളമുതൈ അനൈത്തും
  ചെയ്യവല്‍ല തനിത്തലൈമൈച് ചിവപതിയൈ ഉലകീര്‍
  മുന്തൈമല ഇരുട്ടൊഴിയ മുന്‍നുമിനോ കരണ
  മുടുക്കൊഴിത്തുക് കടൈമരണ നടുക്കൊഴിത്തു മുയന്‍റേ.
 • 17. മുയന്‍റുലകില്‍ പയന്‍അടൈയാ മൂടമതം അനൈത്തും
  മുടുകിഅഴിന്‍ തിടവുംഒരു മോചമുംഇല്‍ ലാതേ
  ഇയന്‍റഒരു ചന്‍മാര്‍ക്കം എങ്കുനിലൈ പെറവും
  എംമിറൈവന്‍ എഴുന്തരുളല്‍ ഇതുതരുണം കണ്‍ടീര്‍
  തുയിന്‍റുണര്‍ന്തേ എഴുന്തവര്‍പോല്‍ ഇറന്തവര്‍കള്‍ എല്‍ലാം
  തോന്‍റഎഴു കിന്‍റതിതു തൊടങ്കിനികഴ്ന്‍ തിടുംനീര്‍
  പയിന്‍ററിയ വിരൈന്തുവംമിന്‍ പടിയാത പടിപ്പൈപ്
  പടിത്തിടലാം ഉണര്‍ന്തിടലാം പറ്റിടലാം ചുകമേ.
 • 18. ചുകമറിയീര്‍ തുന്‍പംഒന്‍റേ തുണിന്തറിന്തീര്‍ ഉലകീര്‍
  ചൂതറിന്തീര്‍ വാതറിന്തീര്‍ തൂയ്മൈയറിന്‍ തിലിരേ
  ഇകംഅറിയീര്‍ പരംഅറിയീര്‍ എന്‍നേനുങ് കരുത്തീ
  തെന്‍പുരിവീര്‍ മരണംവരില്‍ എങ്കുറുവീര്‍ അന്തോ
  അകമറിന്തീര്‍359 അനകമറിന്‍ തഴിയാത ഞാന
  അമുതവടി വംപെറലാം അടൈന്തിടുമിന്‍ ഈണ്‍ടേ
  മുകമറിയാര്‍ പോലിരുന്തീര്‍ എന്‍നൈഅറി യീരോ
  മുത്തരെലാം പോറ്റുംഅരുട് ചിത്തര്‍മകന്‍ നാനേ.
 • 19. നാന്‍ഉരൈക്കും വാര്‍ത്തൈഎലാം നായകന്‍റന്‍ വാര്‍ത്തൈ
  നംപുമിനോ നമരങ്കാള്‍ നറ്റരുണം ഇതുവേ
  വാന്‍ഉരൈത്ത മണിമന്‍റില്‍ നടംപുരിഎം പെരുമാന്‍
  വരവെതിര്‍കൊണ്‍ ടവന്‍അരുളാല്‍ വരങ്കളെലാം പെറവേ
  തേന്‍ഉരൈക്കും ഉളംഇനിക്ക എഴുകിന്‍റേന്‍ നീവീര്‍
  തെരിന്തടൈന്തെന്‍ ഉടന്‍എഴുമിന്‍ ചിത്തിപെറല്‍ ആകും
  ഏനുരൈത്തേന്‍ ഇരക്കത്താല്‍ എടുത്തുരൈത്തേന്‍ കണ്‍ടീര്‍
  യാനടൈയും ചുകത്തിനൈനീര്‍ താന്‍അടൈതല്‍ കുറിത്തേ.
 • 20. കുറിത്തുരൈക്കിന്‍ റേന്‍ഇതനൈക് കേണ്‍മിന്‍ ഇങ്കേ വംമിന്‍
  കോണുംമനക് കുരങ്കാലേ നാണുകിന്‍റ ഉലകീര്‍
  വെറിത്തഉംമാല്‍ ഒരുപയനും വേണ്‍ടുകിലേന്‍ എനതു
  മെയ്യുരൈയൈപ് പൊയ്യുരൈയായ് വേറുനിനൈ യാതീര്‍
  പൊറിത്തമതം ചമയംഎലാം പൊയ്പൊയ്യേ അവറ്റില്‍
  പുകുതാതീര്‍ ചിവംഒന്‍റേ പൊരുള്‍എനക്കണ്‍ ടറിമിന്‍
  ചെറിത്തിടുചിറ് ചപൈനടത്തൈത് തെരിന്തുതുതിത് തിടുമിന്‍
  ചിത്തിഎലാം ഇത്തിനമേ ചത്തിയംചേര്‍ന്‍ തിടുമേ.
 • 21. ചേര്‍ന്തിടവേ ഒരുപ്പടുമിന്‍ ചമരചചന്‍ മാര്‍ക്കത്
  തിരുനെറിയേ പെരുനെറിയാം ചിത്തിഎലാം പെറലാം
  ഓര്‍ന്തിടുമിന്‍ ഉണ്‍ണുതറ്കും ഉറങ്കുതറ്കും ഉണര്‍ന്തീര്‍
  ഉലകമെലാം കണ്‍ടിടുംഓര്‍ ഉളവൈഅറിന്‍ തിലിരേ
  വാര്‍ന്തകടല്‍ ഉലകറിയ മരണംഉണ്‍ടേ അന്തോ
  മരണംഎന്‍റാല്‍ ചടംഎനുംഓര്‍ തിരണമുംചം മതിയാ
  ചാര്‍ന്തിടുംഅം മരണമതൈത് തടുത്തിടലാം കണ്‍ടീര്‍
  തനിത്തിടുചിറ് ചപൈനടത്തൈത് തരിചനഞ്ചെയ് വീരേ.
 • 22. ചെയ്താലും തീമൈഎലാം പൊറുത്തരുള്‍വാന്‍ പൊതുവില്‍
  തിരുനടഞ്ചെയ് പെരുങ്കരുണൈത് തിറത്താന്‍അങ് കവനൈ
  മെയ്താവ നിനൈത്തിടുക ചമരചചന്‍ മാര്‍ക്കം
  മേവുകഎന്‍ റുരൈക്കിന്‍റേന്‍ മേതിനിയീര്‍ എനൈത്താന്‍
  വൈതാലും വൈതിടുമിന്‍ വാഴ്ത്തെനക്കൊണ്‍ ടിടുവേന്‍
  മനങ്കോണേന്‍ മാനംഎലാം പോനവഴി വിടുത്തേന്‍
  പൊയ്താന്‍ഓര്‍ ചിറിതെനിനും പുകലേന്‍ചത് തിയമേ
  പുകല്‍കിന്‍റേന്‍ നീവിര്‍എലാം പുനിതമുറും പൊരുട്ടേ.
 • 23. പൊരുട്ടലനും പോകംഎലാം പൊയ്യാംഇങ് കിതുനാന്‍
  പുകലുവതെന്‍ നാടൊറും പുന്തിയിറ്കണ്‍ ടതുവേ
  മരുട്ടുലകീര്‍ ഇരുട്ടുലകില്‍ മടിവതഴ കലവേ
  മരണമിലാപ് പെരുവാഴ്വില്‍ വാഴവംമിന്‍ ഇങ്കേ
  പൊരുട്ടിറഞ്ചേര്‍ ചുത്തചിവ ചന്‍മാര്‍ക്ക നിലൈയില്‍
  പൊരുന്തുമിന്‍ചിറ് ചപൈഅമുതം അരുന്തുമിന്‍അന്‍ പുടനേ
  അരുട്ടിറഞ്ചേര്‍ന്‍ തെണ്‍ണിയവാ റാടുമിനോ നുംമൈ
  അടുപ്പവരേ അന്‍റിനിന്‍റു തടുപ്പവര്‍മറ് റിലൈയേ.
 • 24. മറ്ററിവോം എനച്ചിറിതു താഴ്ത്തിരുപ്പീര്‍ ആനാല്‍
  മരണമെനും പെരുംപാവി വന്തിടുമേ അന്തോ
  ചറ്റുംഅതൈ നുംമാലേ തടുക്കമുടി യാതേ
  ചമരചചന്‍ മാര്‍ക്കചങ്കത് തവര്‍കള്‍അല്‍ലാല്‍ അതനൈ
  എറ്റിനിന്‍റു തടുക്കവല്‍ലാര്‍ എവ്വുലകില്‍ എവരും
  ഇല്‍ലൈകണ്‍ടീര്‍ ചത്തിയമീ തെന്‍മൊഴികൊണ്‍ ടുലകീര്‍
  പറ്റിയപറ് റനൈത്തിനൈയും പറ്ററവിട് ടരുളം
  പലപ്പറ്റേ പറ്റുമിനോ എറ്റുംഇറ വീരേ.
 • 25. ഇറന്തവരൈ എടുത്തിടുംപോ തരറ്റുകിന്‍റീര്‍ ഉലകീര്‍
  ഇറവാത പെരുവരംനീര്‍ ഏന്‍അടൈയ മാട്ടീര്‍
  മറന്തിരുന്തീര്‍ പിണിമൂപ്പില്‍ ചംമതമോ നുമക്കു
  മറന്തുംഇതൈ നിനൈക്കില്‍നല്‍ലോര്‍ മനംനടുങ്കും കണ്‍ടീര്‍
  ചിറന്തിടുചന്‍ മാര്‍ക്കംഒന്‍റേ പിണിമൂപ്പു മരണം
  ചേരാമല്‍ തവിര്‍ത്തിടുങ്കാണ്‍ തെരിന്തുവംമിന്‍ ഇങ്കേ
  പിറന്തപിറപ് പിതിറ്റാനേ നിത്തിയമെയ് വാഴ്വു
  പെറ്റിടലാം പേരിന്‍പം ഉറ്റിടലാം വിരൈന്തേ.
 • 26. ഉറ്റമൊഴി ഉരൈക്കിന്‍റേന്‍ ഒരുമൈയിനാല്‍ ഉമക്കേ
  ഉറവന്‍അന്‍റിപ് പകൈവന്‍എന ഉന്‍നാതീര്‍ ഉലകീര്‍
  കറ്റവരും കല്‍ലാരും അഴിന്തിടക്കാണ്‍ കിന്‍റീര്‍
  കരണംഎലാം കലങ്കവരും മരണമുംചം മതമോ
  ചറ്റുംഇതൈച് ചംമതിയാ തെന്‍മനന്താന്‍ ഉമതു
  തന്‍മനന്താന്‍ കന്‍മനമോ വന്‍മനമോ അറിയേന്‍
  ഇറ്റിതനൈത് തടുത്തിടലാം എന്‍നൊടുംചേര്‍ന്‍ തിടുമിന്‍
  എന്‍മാര്‍ക്കം ഇറപ്പൊഴിക്കും ചന്‍മാര്‍ക്കന്‍ താനേ.
 • 27. ചന്‍മാര്‍ക്കപ് പെരുങ്കുണത്താര്‍ തംപതിയൈ എന്‍നൈത്
  താങ്കുകിന്‍റ പെരുംപതിയൈത് തനിത്തചപാ പതിയൈ
  നന്‍മാര്‍ക്കത് തെനൈനടത്തിച് ചന്‍മാര്‍ക്ക ചങ്ക
  നടുവിരുക്ക അരുളമുതം നല്‍കിയനാ യകനൈപ്
  പുന്‍മാര്‍ക്കര്‍ക് കറിവരിതാം പുണ്‍ണിയനൈ ഞാന
  പൂരണമെയ്പ് പൊരുളാകിപ് പൊരുന്തിയമാ മരുന്തൈ
  അന്‍മാര്‍ക്കം തവിര്‍ത്തരുളി അംപലത്തേ നടഞ്ചെയ്
  അരുട്പെരുഞ്ചോ തിയൈഉലകീര്‍ തെരുട്കൊളച്ചാര്‍ വീരേ.
 • 28. ചാര്‍ഉലക വാതനൈയൈത് തവിര്‍ത്തവര്‍ഉള്‍ ളകത്തേ
  ചത്തിയമായ് അമര്‍ന്തരുളും ഉത്തമചറ് കുരുവൈ
  നേര്‍ഉറവേ എവരാലും കണ്‍ടുകൊളറ് കരിതാം
  നിത്തിയവാന്‍ പൊരുളൈഎലാ നിലൈകളുന്താന്‍ ആകി
  ഏര്‍ഉറവേ വിളങ്കുകിന്‍റ ഇയറ്കൈഉണ്‍മൈ തന്‍നൈ
  എല്‍ലാംചെയ് വല്‍ലപത്തൈ എനക്കളിത്ത പതിയൈ
  ഓര്‍ഉറവെന്‍ റടൈന്തുലകീര്‍ പോറ്റിമകിഴ്ന്‍ തിടുമിന്‍
  ഉള്‍ളമെലാം കനിന്തുരുകി ഉള്‍ളപടി നിനൈന്തേ.

  • 359. അകമറിയീര്‍ - മുതറ്പതിപ്പു, പൊ. ചു., ച. മു. ക.

மரணமிலாப் பெருவாழ்வு // ஞானசரியை (வாய்பறை ஆர்த்தல்)

No audios found!