திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
suththa sivan-ilai
sutta sivanilai
samaathi vaRpuRuththal
samāti vaṟpuṟuttal
Sixth Thirumurai

107. njaanasariyai (vaaypaRai aarththal)
ñāṉasariyai (vāypaṟai ārttal)

  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. n-inainthun-inain- thuNarnthuNarnthu n-ekiznthun-ekizn- thanpee
  n-iRainthun-iRain- thuuRRezungkaNNiirathanaal utampu
  n-anainthun-anain- tharuLamuthee n-annithiyee njaana
  n-ataththarasee ennurimai n-aayakanee enRu
  vanainthuvanain- theeththuthumn-aam vamminula kiyaliir
  maraNamilaap peruvaazvil vaaznthitalaam kaNtiir
  punainthuraiyeen poypukaleen saththiyanjsol kinReen
  poRsapaiyil siRsapaiyil pukuntharuNam ithuvee.
 • 2. pukuntharuNam ithukaNtiir n-ammavaree n-aanthaan
  pukalkinReen enmozioor poymozien naathiir
  ukuntharuNam uRRavarum peRRavarum piRarum
  utaimaikaLum ulakiyalum uRRathuNai anRee
  mikunthasuvaik karumpeeseng kaniyeekooR Reenee
  meyppayanee kaipporuLee vilaiyaRiyaa maNiyee
  thakunthathanip perumpathiyee thayaan-ithiyee kathiyee
  saththiyamee enRuraimin paththiyotu paNinthee.
 • 3. paNinthupaNin- thaNinthaNinthu paatuminoo ulakiir
  paramparamee sithamparamee paraaparamee varamee
  thuNinthuvantha veethaantha suththaanu pavamee
  thuriyamuti anupavamee suththasiththaan- thamathaayth
  thaNinthan-ilaip perunjsukamee samarasasan maarkka
  saththiyamee iyaRkaiyuNmaith thanippathiyee enRu
  kaNinthuLaththee kaninthun-inain- thuraiththitilap pozuthee
  kaaNaatha kaatsielaam kaNtukoLa laamee.
 • 4. kaNtathelaam an-iththiyamee keettathelaam pazuthee
  kaRRathelaam poyyeen-iir kaLiththathelaam viiNee
  uNtathelaam malameeut koNtathelaam kuRaiyee
  ulakiyaliir ithuvaraiyum uNmaiyaRin- thiliree
  viNtathanaal eninin-iir samarasasan maarkka
  meyn-n-eRiyaik kataippitiththu meypporuLn-an kuNarnthee
  eNtakusiR Rampalaththee enthaiaruL ataimin
  iRavaatha varampeRalaam inpamuRa laamee.
 • 5. inpuRalaam evvulakum eeththitavaazn- thitalaam
  ellaamsey vallasiththi iRaimaiyumpeR Ritalaam
  anputaiyiir vamminingkee samarasasan maarkkam
  atainthitumin akavativing kanakavati vaakip
  ponputain-an koLiroLiyee puththamuthee njaana
  puuraNamee aaraNaththin poruLmutimeel poruLee
  vanputaiyaar peRaRkarithaam maNiyeesiR sapaiyin
  maamarunthee enRuraimin thiimaiyelaam thavirnthee.
 • 6. thiimaielaam n-anmaienRee thiruuLangkoN taruLis
  siRiyeenuk karuLamuthath theLivaLiththa thiRaththai
  aamayanthiirth thiyaRkaiinpa anupavamee mayamaay
  ampalaththee viLangkukinRa arutperunjsoo thiyaioor
  oomayavaan vativutaiyaar uLLakaththee n-iRaintha
  oruporuLaip perungkaruNai utaiyaperum pathiyai
  n-aamaruvi iRavaatha n-alampeRalaam ulakiir
  n-allaoru tharuNamithu vallaivammin n-iiree.
 • 7. n-iirpiRaroo yaanumakku n-eeyauRa valanoo
  n-etumoziyee uraippananRik kotumozisol veenoo
  saarpuRavee aruLamutham thanthenaiyeemeel eeRRith
  thaniththaperum sukamaLiththa thaniththaperum pathithaan
  siirpeRavee thiruppothuvil thirumeeni thariththus
  siththaatal purikinRa thirun-aaLkaL atuththa
  oorpuRavee ithun-alla tharuNamingkee vammin
  ulakiyaliir unniyavaa RuRRituviir virainthee.
 • 8. virainthuvirain- thatainthitumin meethiniyiir ingkee
  meymaiuraik kinReenn-iir veeRun-inai yaathiir
  thirainthuthirain- thuLuththavarum iLamaiatain- thitavum
  seththavarkaL ezunthitavum siththaatal puriya
  varainthuvarain- thellaanjsey vallasiththan thaanee
  varukinRa tharuNamithu varampeRalaam n-iiviir
  karainthukarain- thuLamurukik kaNkaLinn-iir perukik
  karuNain-atak katavuLaiut karuthuminoo kaLiththee.
 • 9. kaLiththulakil aLavikantha kaalamula kellaam
  kaLippataiya arutsoothik katavuLvaru tharuNam
  theLiththitumeth tharuNamathoo ennaathiir ithuvee
  seththavarai ezuppukinRa thikaztharuNam ulakiir
  oLiththuraikkin Reenalann-aan vaayppaRaiaark kinReen
  orusiRithum assamuReen uLLapati uNarntheen
  aLiththitusiR Rampalaththen appanaruL peRavee
  aasaiuNteel vamminingkee n-eesamutai yiiree.
 • 10. aasaiuNteel vammin ingkee arutsoothip perumaan
  ammaiyumaay appanumaay aruLumaru LaaLan
  eesaRan-iith thenaiaatkoN teNNiyavaa RaLiththaan
  ellaanjsey vallasiththan ennuyiril kalanthaan
  theesutaiya pothuvilaruL siththin-atam puriyath
  thiruvuLangkoN tezuntharuLum thirun-aaLing kithuvee
  moosaurai enan-inaiththu mayangkaathiir ulakiir
  mukkaalath thinumaziyaa muurththamatain- thitavee.
 • 11. atainthitumin ulakiiring kithutharuNam kaNtiir
  arutsoothip perumpathien appanvaru tharuNam
  katainthathanith thiruvamutham kaLiththaruththi enakkee
  kaaNaatha kaatsielaam kaattukinRa tharuNam
  itainthorusaar alaiyaathiir sukamenaippool peRuviir
  yaanveeRu n-iirveeRen ReNNukileen uraiththeen
  utainthasama yakkuzin-in RezunthuNarmin aziyaa
  orun-eRiyaam sanmaarkkath thirun-eRipeR Ruvanthee.
 • 12. thirun-eRion Reeathuthaan samarasasan maarkkas
  sivan-eRien RuNarnthulakiir seernthitumin iiNtu
  varun-eRiyil enaiyaatkoN taruLamutham aLiththu
  vallapasath thikaLellaam vazangkiyaoor vaLLal
  perun-eRiyil siththaatath thiruvuLangkoN taruLip
  perungkaruNai vativinotu varutharuNam ithuvee
  karun-eRiviizn- thuzalaathiir kalakkamatai yaathiir
  kaNmaiyinaal karuththorumith thuNmaiuraith theenee.
 • 13. uNmaiyuraik kinReening kuvanthataimin ulakiir
  uraiithanil santheekith thuLaRivazi yaathiir
  eNmaiyinaan enan-inaiyiir ellaanjsey vallaan
  ennuLamarn- thisaikkinRaan ithukeeNmin n-iivir
  thaNmaiyotu suththasiva sanmaarkka n-eRiyil
  saarnthuvirain- theeRuminoo saththiyavaaz vaLikkak
  kaNmaitharum oruperunjsiirk katavuLenap pukalum
  karuNain-ithi varukinRa tharuNamithu thaanee.
 • 14. thaaneethaan aakielaam thaanaaki alanaayth
  thanippathiyaay viLangkitumen thanthaiyaien thaayai
  vaaneeav vaankaruvee vaankaruvin muthalee
  vaLLaalen Ranparelaam uLLaan-in Ravanaith
  theeneesem paakeeen RiniththituntheL Lamuthais
  siRsapaiyil peruvaazvais sinthaiseymin ulakiir
  uuneeyum utalaziyaa thuuzithoRum oongkum
  uththamasith thiyaippeRuviir saththiyamson neenee.
 • 15. saththiyavee thaanthamelaam siththaantha mellaam
  thaniththanimeel uNarnthuNarnthum thanaiyuNarthaR karithaay
  n-iththiyasiR sapain-atuvee n-iRainthun-atam puriyum
  n-iththapari puuraNanais siththasikaa maNiyai
  aththakaiyoor perumpathiyai arumarunthai atiyeen
  aaviyaien aaviyilee amarnthathayaa n-ithiyais
  siththiyelaam enakkaLiththa sivakathiyai ulakiir
  sinthaiseythu vaazththuminoo n-inthaielaam thavirnthee.
 • 16. n-inthaiyilaar n-enjsakaththee n-iRainthaperun- thakaiyai
  n-ilaiyanaiththum kaattiyaruL n-ilaiaLiththa kuruvai
  enthaiyaien thaniththaayai ennirukaN maNiyai
  enuyirai enuNarvai enaRivuL aRivai
  sinthaiyilee thaniththinikkum theLLamuthai anaiththum
  seyyavalla thaniththalaimais sivapathiyai ulakiir
  munthaimala iruttoziya munnuminoo karaNa
  mutukkoziththuk kataimaraNa n-atukkoziththu muyanRee.
 • 17. muyanRulakil payanataiyaa muutamatham anaiththum
  mutukiazin- thitavumoru moosamumil laathee
  iyanRaoru sanmaarkkam engkun-ilai peRavum
  emmiRaivan ezuntharuLal ithutharuNam kaNtiir
  thuyinRuNarnthee ezunthavarpool iRanthavarkaL ellaam
  thoonRaezu kinRathithu thotangkin-ikazn- thitumn-iir
  payinRaRiya virainthuvammin patiyaatha patippaip
  patiththitalaam uNarnthitalaam paRRitalaam sukamee.
 • 18. sukamaRiyiir thunpamonRee thuNinthaRinthiir ulakiir
  suuthaRinthiir vaathaRinthiir thuuymaiyaRin- thiliree
  ikamaRiyiir paramaRiyiir enneen-ung karuththii
  thenpuriviir maraNamvaril engkuRuviir anthoo
  akamaRinthiir359 anakamaRin- thaziyaatha njaana
  amuthavati vampeRalaam atainthitumin iiNtee
  mukamaRiyaar poolirunthiir ennaiaRi yiiroo
  muththarelaam pooRRumarut siththarmakan n-aanee.
 • 19. n-aanuraikkum vaarththaielaam n-aayakanRan vaarththai
  n-ampuminoo n-amarangkaaL n-aRRaruNam ithuvee
  vaanuraiththa maNimanRil n-atampuriem perumaan
  varavethirkoN tavanaruLaal varangkaLelaam peRavee
  theenuraikkum uLaminikka ezukinReen n-iiviir
  therinthatainthen utanezumin siththipeRal aakum
  eenuraiththeen irakkaththaal etuththuraiththeen kaNtiir
  yaanataiyum sukaththinain-iir thaanataithal kuRiththee.
 • 20. kuRiththuraikkin Reenithanaik keeNmin ingkee vammin
  kooNummanak kurangkaalee n-aaNukinRa ulakiir
  veRiththaummaal orupayanum veeNtukileen enathu
  meyyuraiyaip poyyuraiyaay veeRun-inai yaathiir
  poRiththamatham samayamelaam poypoyyee avaRRil
  pukuthaathiir sivamonRee poruLenakkaN taRimin
  seRiththitusiR sapain-ataththaith therinthuthuthith thitumin
  siththielaam iththinamee saththiyamseern- thitumee.
 • 21. seernthitavee oruppatumin samarasasan maarkkath
  thirun-eRiyee perun-eRiyaam siththielaam peRalaam
  oornthitumin uNNuthaRkum uRangkuthaRkum uNarnthiir
  ulakamelaam kaNtitumoor uLavaiaRin- thiliree
  vaarnthakatal ulakaRiya maraNamuNtee anthoo
  maraNamenRaal satamenumoor thiraNamumsam mathiyaa
  saarnthitumam maraNamathaith thatuththitalaam kaNtiir
  thaniththitusiR sapain-ataththaith tharisananjsey viiree.
 • 22. seythaalum thiimaielaam poRuththaruLvaan pothuvil
  thirun-atanjsey perungkaruNaith thiRaththaanang kavanai
  meythaava n-inaiththituka samarasasan maarkkam
  meevukaen RuraikkinReen meethiniyiir enaiththaan
  vaithaalum vaithitumin vaazththenakkoN tituveen
  manangkooNeen maanamelaam poonavazi vituththeen
  poythaanoor siRitheninum pukaleensath thiyamee
  pukalkinReen n-iivirelaam punithamuRum poruttee.
 • 23. poruttalan-um pookamelaam poyyaaming kithun-aan
  pukaluvathen n-aatoRum punthiyiRkaN tathuvee
  maruttulakiir iruttulakil mativathaza kalavee
  maraNamilaap peruvaazvil vaazavammin ingkee
  poruttiRanjseer suththasiva sanmaarkka n-ilaiyil
  porunthuminsiR sapaiamutham arunthuminan putanee
  aruttiRanjseern- theNNiyavaa Raatuminoo n-ummai
  atuppavaree anRin-inRu thatuppavarmaR Rilaiyee.
 • 24. maRRaRivoom enassiRithu thaazththiruppiir aanaal
  maraNamenum perumpaavi vanthitumee anthoo
  saRRumathai n-ummaalee thatukkamuti yaathee
  samarasasan maarkkasangkath thavarkaLallaal athanai
  eRRin-inRu thatukkavallaar evvulakil evarum
  illaikaNtiir saththiyamii thenmozikoN tulakiir
  paRRiyapaR Ranaiththinaiyum paRRaRavit taruLam
  palappaRRee paRRuminoo eRRumiRa viiree.
 • 25. iRanthavarai etuththitumpoo tharaRRukinRiir ulakiir
  iRavaatha peruvaramn-iir eenataiya maattiir
  maRanthirunthiir piNimuuppil sammathamoo n-umakku
  maRanthumithai n-inaikkiln-alloor manamn-atungkum kaNtiir
  siRanthitusan maarkkamonRee piNimuuppu maraNam
  seeraamal thavirththitungkaaN therinthuvammin ingkee
  piRanthapiRap pithiRRaanee n-iththiyamey vaazvu
  peRRitalaam peerinpam uRRitalaam virainthee.
 • 26. uRRamozi uraikkinReen orumaiyinaal umakkee
  uRavananRip pakaivanena unnaathiir ulakiir
  kaRRavarum kallaarum azinthitakkaaN kinRiir
  karaNamelaam kalangkavarum maraNamumsam mathamoo
  saRRumithais sammathiyaa thenmananthaan umathu
  thanmananthaan kanmanamoo vanmanamoo aRiyeen
  iRRithanaith thatuththitalaam ennotumseern- thitumin
  enmaarkkam iRappozikkum sanmaarkkan- thaanee.
 • 27. sanmaarkkap perungkuNaththaar thampathiyai ennaith
  thaangkukinRa perumpathiyaith thaniththasapaa pathiyai
  n-anmaarkkath thenain-ataththis sanmaarkka sangka
  n-atuvirukka aruLamutham n-alkiyan-aa yakanaip
  punmaarkkark kaRivarithaam puNNiyanai njaana
  puuraNameyp poruLaakip porunthiyamaa marunthai
  anmaarkkam thavirththaruLi ampalaththee n-atanjsey
  arutperunjsoo thiyaiulakiir therutkoLassaar viiree.
 • 28. saarulaka vaathanaiyaith thavirththavaruL Lakaththee
  saththiyamaay amarntharuLum uththamasaR kuruvai
  n-eeruRavee evaraalum kaNtukoLaR karithaam
  n-iththiyavaan poruLaielaa n-ilaikaLunthaan aaki
  eeruRavee viLangkukinRa iyaRkaiuNmai thannai
  ellaamsey vallapaththai enakkaLiththa pathiyai
  ooruRaven Ratainthulakiir pooRRimakizn- thitumin
  uLLamelaam kaninthuruki uLLapati n-inainthee.

  • 359. akamaRiyiir - muthaRpathippu, po. su., sa. mu. ka.

மரணமிலாப் பெருவாழ்வு // ஞானசரியை (வாய்பறை ஆர்த்தல்)

No audios found!