திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
అన్పిఱ్ పేతుఱల్
aṉpiṟ pētuṟal
తరిసనై వేట్కై
tarisaṉai vēṭkai
Fifth Thirumurai

039. కూటల్ విళైతల్
kūṭal viḻaital

  ఎళుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. సకంఆ ఱుటైయార్ అటైయా నెఱియార్
  సటైయార్ విటైయార్ తనిఆనార్
  ఉకమా రుటైయార్ ఉమైఓర్ పుటైయార్
  ఉతవుం ఉరిమైత్ తిరుమకనార్
  ముకంఆ ఱుటైయార్ ముకంమా ఱుటైయార్
  ఎనవే ఎనతు మున్వందార్
  అకమా రుటైయేన్ పతియా తెన్ఱేన్
  అలైవాయ్ ఎన్ఱార్ అః¤తెన్నే.
 • 2. వితువాళ్ సటైయార్ విటైమేల్ వరువార్
  వితిమాల్ అఱియా విమలనార్
  మతువాళ్ కుళలాళ్ పుటైవాళ్ ఉటైయార్
  మకనార్ కుకనార్ మయిల్ఊర్వార్
  ముతువాళ్ వటైయా తవమే అలైవేన్
  మున్వన్ తిటయాన్ అఱియాతే
  పుతువాళ్ వుటైయార్ ఎనవే మతిపోయ్
  నిన్ఱేన్ అందో పొల్లేనే.
 • 3. కాయో టుటనాయ్ కనల్కై ఏందిక్
  కాటే ఇటమాక్ కణఙ్కొణ్ట
  పేయో టాటిప్ పలితేర్ తరుంఓర్
  పిత్తప్ పెరుమాన్ తిరుమకనార్
  తాయో టుఱళుం తణికా సలనార్
  తకైసేర్ మయిలార్ తనివేలార్
  వేయో టుఱళ్తోళ్ పావైయర్ మున్ఎన్
  వెళ్వళై కొణ్టార్ వినవామే.
 • 4. పొన్నార్ పుయనార్ పుకళుం పుకళార్
  పులియిన్ అతళార్ పుయంనాలార్
  తెన్నార్ సటైయార్ కొటిమేల్ విటైయార్
  సివనార్ అరుమైత్ తిరుమకనార్
  ఎన్నా యకనార్ ఎన్నుయిర్ పోల్వార్
  ఎళిన్మా మయిలార్ ఇమైయోర్కళ్
  తన్నా యకనార్ తణికా సలనార్
  తనివన్ తివణ్మాల్ తందారే.
 • 5. కల్లాల్ అటియార్ కల్లటి ఉణ్టార్
  కణ్టార్ ఉలకఙ్ కళైవేతం
  సెల్లా నెఱియార్ సెల్లుఱుం ముటియార్
  సివనార్ అరుమైత్ తిరుమకనార్
  ఎల్లాం ఉటైయార్ తణికా సలనార్
  ఎన్నా యకనార్ ఇయల్వేలార్
  నల్లార్ ఇటైఎన్ వెళ్వళై కొటుపిన్
  నణ్ణార్ మయిల్మేల్ నటందారే.
 • 6. కారూర్ సటైయార్ కనలార్ మళువార్
  కలవార్ పురమూన్ ఱెరిసెయ్తార్
  ఆరూర్ ఉటైయార్ పలితేర్న్ తిటుంఎం
  అరనార్ అరుమైత్ తిరుమకనార్
  పోరూర్ ఉఱైవార్ తణికా సలనార్
  పుతియార్ ఎనఎన్ మునంవందార్
  ఏరూర్ ఎమతూ రినిల్వా ఎన్ఱార్
  ఎళియేన్ ఏమాన్ తిరుందేనే.
 • 7. కణ్ణార్ నుతలార్ విటమార్ కళనార్
  కరమార్ మళువార్ కళైకణ్ణార్
  పెణ్ణార్ పుయనార్ అయన్మాఱ్ కరియార్
  పెరియార్ కైలైప్ పెరుమానార్
  తణ్ణార్ సటైయార్ తరుమా మకనార్
  తణికా సలనార్ తనివేలార్
  ఎణ్ణార్ ఎళియాళ్ ఇవళ్ఎన్ ఱెనైయాన్
  ఎన్సెయ్ కేనో ఇటర్కొణ్టే.
 • 8. మళువార్ తరుకైప్ పెరుమాన్ మకనార్
  మయిల్వా కననార్ అయిల్వేలార్
  తళువార్ వినైయైత్ తణియార్ అణియార్
  తణికా సలనార్ తంపాతం
  తొళువార్ అళువార్ విళువార్ ఎళువార్
  తుతియా నిఱ్పార్ అవర్నిఱ్కప్
  పుళువార్ ఉటలోం పిటుంఎన్ మునర్వన్
  తరుళ్తన్ తరుళిప్ పోనారే.
 • 9. నిరుత్తం పయిన్ఱార్ కటల్నఞ్ సయిన్ఱార్
  నినైవార్ తఙ్కళ్ నెఱిక్కేఱ్క
  అరుత్తం పకర్వార్ అరుమైప్ పుతల్వర్
  అఱుమా ముకనార్ అయిల్వేలార్
  తిరుత్తం పెఱువార్ పుకళుం తణికైత్
  తిరుమా మలైయార్ ఒరుమాతిన్
  వరుత్తం పారార్ వళైయుం తారార్
  వారార్ అవర్తం మనంఎన్నే.
 • 10. పిరమన్ తలైయిల్ పలికొణ్ టెరుతిల్
  పెయరుం పిస్సైప్ పెరుమానార్
  తిరమన్ ఱినిలే నటనం పురివార్
  సివనార్ మకనార్ తిఱల్వేలార్
  తరమన్ ఱలైవాన్ పొళిల్సార్ ఎళిల్సేర్
  తణికా సలనార్ తమియేన్మున్
  వరమన్ ఱవుంమాల్ కొళనిన్ ఱననాల్
  మటవార్ అలరాల్ మననొందే.

கூடல் விழைதல் // கூடல் விழைதல்