திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
కూటల్ విళైతల్
kūṭal viḻaital
నాళ్ఎణ్ణి వరుందల్
nāḷeṇṇi varuntal
Fifth Thirumurai

040. తరిసనై వేట్కై
tarisaṉai vēṭkai

  ఎళుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. వేల్కొళుం కమలక్ కైయనై ఎనైయాళ్
  మెయ్యనై ఐయనై ఉలక
  మాల్కొళుం మనత్తర్ అఱివరుం మరుందై
  మాణిక్క మణియినై మయిల్మేల్
  కాల్కొళుం కుకనై ఎందైయై ఎనతు
  కరుత్తనై అయన్అరి అఱియాస్
  సాల్కొళుం కటవుళ్ తనిఅరుళ్ మకనైత్
  తణికైయిల్ కణ్టిఱైఞ్ సువనే.
 • 2. కణ్ణనై అయనై విణ్ణవర్ కోనైక్
  కాక్కవైత్ తిట్టవేఱ్ కరనైప్
  పణ్ణనై అటియర్ పాటలుక్ కరుళుం
  పతియినై మతికొళ్తణ్ అరుళాం
  వణ్ణనై ఎల్లా వణ్ణముం ఉటైయ
  వరతన్ఈన్ ఱెటుత్తరుళ్ మకనైత్
  తణ్ణనై ఎనతు కణ్ణనై యవనైత్
  తణికైయిల్ కణ్టిఱైఞ్ సువనే.
 • 3. ఎన్నుటై ఉయిరై యాన్పెఱుం పేఱ్ఱై
  ఎన్నుటైప్ పొరుళినై ఎళియేన్
  మన్నుటైక్ కురువిన్ వటివినై ఎన్కణ్
  మణియినై అణియినై వరత్తై
  మిన్నుటైప్ పవళ వెఱ్పినిల్ ఉతిత్త
  మిళిర్అరుళ్ తరువినై అటియేన్
  తన్నుటైత్ తేవైత్ తందైయైత్ తాయైత్
  తణికైయిల్ కణ్టిఱైఞ్ సువనే.
 • 4. పరఙ్కిరి అమరుఙ్ కఱ్పకత్ తరువైప్
  పరాపరఞ్ సుటరినై ఎళియేఱ్
  కిరఙ్కివన్ తరుళుం ఏరకత్ తిఱైయై
  ఎణ్ణుతఱ్ కరియపేర్ ఇన్పై
  ఉరఙ్కిళర్ వానోర్క్ కొరుతని ముతలై
  ఒప్పిలా తోఙ్కియ ఒన్ఱైత్
  తరఙ్కిళర్ అరుణ కిరిక్కరుళ్ పవనైత్
  తణికైయిల్ కణ్టిఱైఞ్ సువనే.
 • 5. అరుంపెఱల్ మణియై అముతినై అన్పర్
  అన్పినుక్ కెళివరుం అరసై
  విరుంపుమా తవత్తోర్ ఉళ్ళకత్ తొళిరుం
  విళక్కినై అళక్కరుం పొరుళైక్
  కరుంపినై ఎన్నుట్ కనిందిటుం కనియై
  మునిందిటా తరుళ్అరుట్ కటలైత్
  తరుంపర సివత్తుళ్ కిళర్ందొళిర్ ఒళియైత్
  తణికైయిల్ కణ్టిఱైఞ్ సువనే.
 • 6. మారనై ఎరిత్తోన్ మకిళ్తిరు మకనై
  వాకైయం పుయత్తనై వటివేల్
  తీరనై అళియాస్ సీరనై ఞానస్
  సెల్వనై వల్వినై నెఞ్సస్
  సూరనైత్ తటింద వీరనై అళియాస్
  సుకత్తనైత్ తేన్తుళి కటప్పన్
  తారనైక్ కుకన్ఎన్ పేరుటై యవనైత్
  తణికైయిల్ కణ్టిఱైఞ్ సువనే.
 • 7. వేతనైస్ సిఱైక్కుళ్ వేతనై పటస్సెయ్
  విమలనై అమలనై అఱ్పర్
  పోతనైక్ కటఙ్కాప్ పోతనై ఐందాం
  పూతనై మాతవర్ పుకళుం
  పాతనై ఉమైయాళ్ పాలనై ఎఙ్కళ్
  పరమనై మకిళ్విక్కుం పరనైత్
  తాతనై ఉయిర్క్కుళ్ ఉయిరనై యవనైత్
  తణికైయిల్ కణ్టిఱైఞ్ సువనే.
 • 8. కుళకనై అళియాక్ కుమరనై అట్ట
  కుణత్తనైక్ కుఱిత్తిటల్ అఱితాం
  అళకనైస్ సెందిల్ అప్పనై మలైతో
  ఱాటల్వాళ్ అణ్ణలైత్ తేవర్
  కళకనైత్ తణ్టైక్ కాలనైప్ పిణిక్కోర్
  కాలనై వేలనై మనతిల్
  సళకిలార్క్ కరుళుం సామినా తనైత్తెన్
  తణికైయిల్ కణ్టిఱైఞ్ సువనే.
 • 9. ముత్తనై ముత్తిక్ కొరుతని విత్తై
  ముతల్వనై మురుకనై ముక్కణ్
  పిత్తనై అత్తన్ ఎనక్కొళుం సెల్వప్
  పిళ్ళైయైప్ పెరియవర్ ఉళఞ్సేర్
  సుత్తనైప్ పత్తి వలైప్పటుం అవనైత్
  తురియనైత్ తురియముం కటంద
  సత్తనై నిత్త నిన్మలస్ సుటరైత్
  తణికైయిల్ కణ్టిఱైఞ్ సువనే.
 • 10. వళ్అయిల్ కరఙ్కొళ్ వళ్ళలై ఇరవిల్
  వళ్ళినా యకితనైక్ కవర్ంద
  కళ్ళనై అటియర్ ఉళ్ళకత్ తవనైక్
  కరుత్తనైక్ కరుతుంఆ నంద
  వెళ్ళంనిన్ ఱాట అరుళ్కురు పరనై
  విరుప్పుఱు పొరుప్పనై వినైయైత్
  తళ్ళవన్ తరుళ్సెయ్ తిటుందయా నితియైత్
  తణికైయిల్ కణ్టిఱైఞ్ సువనే.

தரிசனை வேட்கை // தரிசனை வேட்கை